Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Υ.Α. με αρ. 42871/17.3.2023 (ΦΕΚ Β’ 1782/20.3.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου
2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14344/Α325/14.01.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 383), σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 651/2014 και 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 16 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3.
Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το μέρος του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας
ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Το
ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής: α) για εκτιμηθείσα
ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70%
αυτής,
β) για εκτιμηθείσα ζημιά από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και
γ) για εκτιμηθείσα ζημιά από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.
Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως
υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς που δεν καταβάλλεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται
εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις
(Transparency Award Module-TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ
2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης
των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών,
συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της
παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’
2670), όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε
έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9.
Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε
(5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’
2670), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button