Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Η επιβαλλόμενη από 1.9.1997, σύμφωνα με την παραγρ. 4 της αριθμ.
27550/Β.1135/1.9.1997 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
εισφορά  στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα από πιστωτικά Ιδρύματα ή
Χρηματοδοτικό Ιδρυμα του εξωτερικού, κατά την έννοια του Ν.2076/1992, προς
ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής
δήλωσης, αποδίδεται με ευθύνη του υποχρέου για απόδοση της εισφοράς
δανειοδοτούμενου.

Η εισφορά αυτή θα αποδίδεται απευθείας από τους
δανειοδοτουμένους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας τους την τελευταία εργάσιμη
ημέρα κάθε μήνα, με βάση το ύψος των αντίστοιχων δανείων, όπως αυτά εμφανίζονται
στα βιβλία τους – μηνιαία ισοζύγια του προηγούμενου μηνός.

Η απόδοση της προαναφερθείσας εισφοράς διενεργείται σύμφωνα με την παραγρ. 2
του άρθρου 76, Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), με την έκδοση
αποδεικτικού είσπραξης, επί του σώματος του οποίου θα επισυνάπτεται το σημείωμα
που θα προσκομίζεται από τον δανειοδοτούμενο. Στο εν λόγω σημείωμα θα
αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του δανειοδοτούμενου, το Α.Φ.Μ., η
διεύθυνση της επιχείρησης, το προς καταβολή ποσό, καθώς και το ποσό επί του
οποίου υπολογίζεται η εισφορά, ως και η αιτία καταβολής και θα υπογράφεται από
τον καταθέτη – δανειοδοτούμενο.

Δεν υπόκεινται σε εισφορά:
α. Τα κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια που έχουν συναφθεί και διατεθεί ή
πρόκειται να συναφθούν και διατεθούν αρχικά στις διεθνείς αγορές.

β. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή
με πόρους από συνολικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχετικές διατάξεις 


– Νόμος 2703/1999 άρθρο 18
ΠΟΛ.1261/19.9.1997

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button