ΔΕΕ – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται σε αίτημα καταναλωτών για καταβολή αποζημίωσης, επιπλέον της επιστροφής μηναίων δόσεων σε περίπτωση ακυρώσεως συμβάσεως ενυπόθηκου δανείου η οποία περιέχει καταχρηστικές ρήτρες

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button