Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 33 «Διακανονισμός εκπτώσεων» του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:
α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,
β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.
Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.»

Με τις διατάξεις του άρθ. 33 Κ.Φ.Π.Α. προβλέπεται διακανονισμός των εκπτώσεων που έγιναν κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου με βάση τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν από τον υποκείμενο στο φόρο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Με τον διακανονισμό γίνεται τακτοποίηση στο ακριβές ποσό, εκείνων των εκπτώσεων που για κάποια αιτία, το ύψος του ποσού που εκπέσθηκε μεταβλήθηκε μέσα στη διαχειριστική περίοδο αλλά η μεταβολή αυτή επήλθε, μετά το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων του φόρου.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1205/15.9.2015 εφόσον η λήξη της διαχειριστικής περιόδου συμπίπτει με λήξη φορολογικής περιόδου, οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή καταβολή στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά:

α) στον τρίτο μήνα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και

β) στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, για τους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Εφόσον η λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν συμπίπτει με λήξη φορολογικής περιόδου, όπως π.χ. στην περίπτωση παύσης εργασιών, οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή καταβολή σε έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Στην έκτακτη δήλωση θα καταχωρείται ως ημερολογιακή περίοδος η τελευταία φορολογική περίοδος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη). Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. που υποβλήθηκε η δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας φορολογικής περιόδου.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
Άρθρο 33 ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (άρθρα 184 – 192 οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

ΠΟΛ.1205/15.9.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button