Ηλεκτρονική υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το προηγούμενο έτος

Ηλεκτρονική υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το προηγούμενο έτος.

Ι. Στην Υ.Α. με α.π. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 854/13-0-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίζονται:

«Άρθρο 1
Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

1.1 Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθρο 2 εντύπων (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, Ε13), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία.[…]

[…]Άρθρο 2
Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους […]

[…] 2.9 Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. […]

[…]Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής εντύπων […]

[…]4.23 Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους,
τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα
αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών. […]

[…]4.31 Ειδικά τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11 και Ε12 μπορούν να υποβάλλονται με ομαδικό τρόπο καταχώρισης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.[…]

[…]Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις […]

[…] 14.8 Οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών οι οποίοι εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (26 Α’) και του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (143 Α’) για τη χορήγηση αδειών στο απασχολούμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους δεν υποβάλλουν το έντυπο Ε11. […]».

ΙΙ. Σύμφωνα με την από 13.4.2023 ανακοίνωση του Π.Σ. Εργάνη:

«Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά
γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα  και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δίδεται παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του εντύπου Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, έως και τη Δευτέρα 15.5.2023.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button