Παραγραφή: Προθεσμίες έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με: α) την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 2 και 3 του ν. 4987/2022, εφεξής ΚΦΔ, αναφορικά με την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, καθώς και των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και β) τον χρόνο κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων, κατόπιν έκδοσης των υπ’ αριθ. 616/2021 και 618/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button