Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα.

Στην Υ.Α. 37033 ΕΞ 2023/8.3.2023 (ΦΕΚ Β’ 1397/9.3.2023) «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως
και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί
με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως συμπληρώθηκε με την υπό
στοιχεία 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.2.2022, καθώς και με την υπό στοιχεία 7534 ΕΞ 2022/18.01.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 11, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών οι οποίες έχουν
καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας
σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 20 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει
στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3.
Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για
τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το
55% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός
τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η
δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών
Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε
εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις (Tranparency Award Module TAM https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση, στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, των
δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 22.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ)(Β’ 5424) όμοιες.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης
των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου
Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.

9.
Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε
(5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button