Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην Υ.Α. 46395/23.3.2023 (ΦΕΚ Β’ 1969/27.3.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13975/Α325/20.8.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3898, διόρθωση σφάλματος
Β’4588), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./20916/21/Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022) όμοια, καθώς και με την υπό στοιχεία 7534ΕΞ2022/18.01.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 136), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 11, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 19 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3.
Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το 70% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για
τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το
70% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός
τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η
δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα
Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε
εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις (Tranparency Award Module TAM,
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/),
για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), όπως ισχύει.

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 22-11-2021
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Η επιχορήγηση συμψηφίζεται με την ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία και αφαιρείται από την επιχορήγηση κατά την καταβολή της.

9.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική
κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β’ 2670), όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ.
προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του
δικαιούμενου ποσού.

10. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται
στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής
της επιχορήγησης.

11. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται
να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων
και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε
επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button