Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Υ.Α. με αρ. 41833/15.3.2023 (ΦΕΚ Β’ 1789/21.3.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία
264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/25.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχεία 16 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και
επαγγελματικά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του
εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
της Περιφέρειας. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:
α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,
β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και
γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.
Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως
υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς που δεν καταβάλλεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται
εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014,
το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω
Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module-TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), όπως ισχύει.

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021
(Β’ 4203) και υπό στοιχεία 147036ΕΞ 2021/22.11.2021 (Β’ 5424) αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους
των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της
εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της
ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε
ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά
της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) έτη από
την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον
ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και
δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button