Υποβολή από τους υπόχρεους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δεδομένων που αφορούν στο προηγούμενο έτος

Υποβολή από τους υπόχρεους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δεδομένων που αφορούν στο προηγούμενο έτος.

Ι. Στην απόφαση 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Επ. Κεφ. 35/586/2011, την 20/735/22.10.2015, την 5/820/30.5.2018, την 13/966/30.9.2022 και την 4/971/24.11.2022 (σ.σ. το Παράρτημα ΙΙΙ προστέθηκε με την 5/820/30.5.2018), ορίζονται:

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή αφορά τις ακόλουθες εταιρείες (εφεξής
«οι Εταιρείες»):
(α) Τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι την εισαγωγή τους σε
ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(β) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
(γ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους
αντιπροσώπους τους,
(δ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
(ε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μέχρι την εισαγωγή
τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(στ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μέχρι την εισαγωγή τους
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(ζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,
(η) τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και
παραστατικών νομισμάτων και
(θ) τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.

(Η παράγραφος 1 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 13/966/30-09-2022)

2. Η απόφαση αυτή αφορά επίσης τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους
και γενικά όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες για
λογαριασμό των Εταιριών.

Άρθρο 2
Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας

1. Η πιστοποίηση και η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη γίνεται
βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών που συλλέγονται από αξιόπιστη
και ανεξάρτητη πηγή σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα 1.

10. Ειδικότερα για τους πελάτες που έχουν συνολικό κεφάλαιο προς
επένδυση κατώτερο των € 10.000 απαιτείται η πιστοποίηση μόνο των
παρακάτω στοιχείων του Παραρτήματος Ι:

– Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

– Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή

– Ημερομηνία και τόπος γέννησης

– Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

– Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ειδικότερα για τους πελάτες της κατηγορίας των πελατών υψηλού κινδύνου
που έχουν, συνολικό κεφάλαιο προς επένδυση άνω των € 75.000 απαιτείται
τα έγγραφα πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι να είναι επικυρωμένα από
δημόσια αρχή ή τράπεζα της ΕΕ ή άλλη τράπεζα χώρας που εφαρμόζει τις
συστάσεις της FATF.

2. Οι Εταιρίες κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας
αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία των πελατών και δυνητικών πελατών με
κατάλογο υπόπτων προσώπων που τηρούν με βάση τις σχετικές Οδηγίες και
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο κατάλογος συμπληρώνεται επίσης από ανακοινώσεις των
αρμοδίων αρχών, δημοσιεύματα και άλλες πηγές για τον εντοπισμό υπόπτων
προσώπων.

3. Οι Εταιρίες καθορίζουν στις γραπτές διαδικασίες τους τη μέθοδο της
επικαιροποίησης των εγγράφων, που απαιτείται για την επαλήθευση των
στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη.

4. Οι Εταιρίες καθορίζουν την έκταση και τη συχνότητα των μέτρων δέουσας
επιμέλειας, που εφαρμόζουν για τον πελάτη, ανάλογα με τον βαθμό
κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο βαθμός κινδύνου εξαρτάται ενδεικτικά
από:

(α) το είδος του πελάτη,
(β) τον σκοπό και τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη,
(γ) τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες,
(δ) τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η παροχή των υπηρεσιών ή της συγκεκριμένης συναλλαγής και
(ε) την προέλευση των κεφαλαίων.

5. Οι Εταιρίες προβαίνουν στην κατάταξη των πελατών τους σε δύο (2)
τουλάχιστον κατηγορίες κινδύνου βάσει κριτηρίων, τα οποία αντανακλούν το
βαθμό κινδύνου. Μία από τις κατηγορίες κινδύνου είναι υποχρεωτικά η
κατηγορία υψηλού κινδύνου. Η κατάταξη στις κατηγορίες κινδύνου γίνεται
με έγγραφη αξιολόγηση κινδύνου ανά πελάτη ή ανά ομάδα πελατών με όμοια
χαρακτηριστικά.

6. Στην κατηγορία υψηλού
κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους
εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς
εκτιθέμενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες Εταιρείες, οι Εταιρείες ειδικού
σκοπού, οι Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές (που δεν είναι εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά), οι μη κάτοικοι, οι λογαριασμοί που ανοίγουν χωρίς
φυσική παρουσία του πελάτη, οι λογαριασμοί ενώσεων προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή
οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών
στοιχείων. Τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζονται στους
πελάτες της ανωτέρω κατηγορίας υψηλού κινδύνου εφαρμόζονται και κατά την
άσκηση της συνεχούς εποπτείας. Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας
εφαρμόζονται και κατά την άσκηση της συνεχούς εποπτείας στις περιπτώσεις
νέων προϊόντων ή τεχνολογιών που ενέχουν αυξημένους κινδύνους. Τα εν
λόγω αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν και επικαιροποίηση
των στοιχείων των πελατών τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.

(Η παράγραφος 6 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της απόφασης 35/586/2011.)

7. Οι Εταιρίες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η έκταση των
μέτρων δέουσας επιμέλειας, που εφαρμόζουν, είναι ανάλογη με το βαθμό
κινδύνου που ενέχει κάθε επιχειρηματική σχέση και συναλλαγή.

8. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τη δημιουργία του οικονομικού /συναλλακτικού προφίλ του πελάτη,
στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
• ο σκοπός για τον οποίο ανοίγεται ο επενδυτικός λογαριασμός,
• το προβλεπόμενο ύψος των κεφαλαίων προς επένδυση,
• τα είδη των συναλλαγών που μπορεί να γίνουν,
• ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο επιστρέφονται τα κεφάλαια,
• οι πηγές και το μέγεθος των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη,
• η περιγραφή της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του πελάτη.
• 9. Οι Εταιρίες, πέραν των στοιχείων πιστοποίησης και επαλήθευσης
ταυτότητας που τους γνωστοποιούν τα τρίτα μέρη, μεριμνούν για τη λήψη
απευθείας από τον πελάτη ή τον πραγματικό δικαιούχο ή και τρίτες πηγές
όποιων πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών απαιτούνται για τη διαμόρφωση
και επικαιροποίηση του οικονομικού /συναλλακτικού προφίλ του, ανάλογα
με το βαθμό κινδύνου.

Άρθρο 3
Χρόνος εφαρμογής Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας ως προς τους υπάρχοντες πελάτες

Οι Εταιρίες εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ως προς τους
υπάρχοντες πελάτες σε περιοδική βάση ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κάθε
πελάτη καθώς και σε έκτακτη βάση την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Ενδεικτικά παραδείγματα κατάλληλης χρονικής στιγμής είναι:
(α) όταν ο πελάτης κάνει μία σημαντική για τα δεδομένα του συναλλαγή,
(β) όταν επέλθει μία ουσιαστική αλλαγή στα στοιχεία του πελάτη,
(γ) όταν αλλάξει ο τρόπος που κινείται ο λογαριασμός του πελάτη και
(δ) όταν η Εταιρία αντιληφθεί ότι λείπουν αρκετές πληροφορίες για έναν υφιστάμενο πελάτη.

Άρθρο 4
Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008
οι Εταιρίες συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των
νομίμων εκπροσώπων και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να
χειρίζονται το λογαριασμό του πελάτη καθώς και τα πρακτικά των αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων του πελάτη για την εκπροσώπησή του και τον
χειρισμό του λογαριασμού του.

Άρθρο 5
Νομικά Πρόσωπα

1. Όταν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο εκτός των εταιριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008,
οι Εταιρίες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διαπιστώσουν τον τρόπο
λειτουργίας του νομικού προσώπου καθώς και ποιος ασκεί ουσιαστικά τον
έλεγχο σε αυτό.

2. Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία, οι Εταιρείες τουλάχιστον:
(α) διαπιστώνουν την πραγματική
ταυτότητα και την οικονομική κατάσταση των πραγματικών δικαιούχων της
εταιρίας πριν το άνοιγμα του λογαριασμού, με τη βοήθεια αξιόπιστων και
ανεξάρτητων πηγών, και

(β) αν υπάρξει αλλαγή στους πραγματικούς δικαιούχους εξετάζουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης.

(Η παράγραφος 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης 35/586/2011.)

1. Όταν ο πελάτης είναι υπεράκτια εταιρία (offshore), οι Εταιρίες πέραν
των μέτρων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνουν κατά τη σύναψη
επιχειρηματικών σχέσεων και ιδίως κατά την κατάρτιση της σύμβασης
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δήλωση του πελάτη σχετικά με την
ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου και την σχέση που συνδέει τον
πελάτη με τον πραγματικό δικαιούχο, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ. Για τον καθορισμό των χωρών στις οποίες λειτουργούν
υπεράκτιες εταιρείες λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ Β. 1590/16.11.2005). Η Εταιρία
εφαρμόζει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ως προς τον πραγματικό
δικαιούχο.

2. Όταν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι Εταιρίες:
(α) βεβαιώνονται για τη νομιμότητα των καταστατικών σκοπών του πελάτη, και
(β) διασφαλίζουν ότι η επιχειρηματική σχέση ή οι συναλλαγές εμπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς του πελάτη.

Άρθρο 6
Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη

Οι Εταιρίες διαπιστώνουν εγγράφως με αιτιολογημένη έκθεση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23 του νόμου 3691/2008, εφόσον βασίζονται σε τρίτα μέρη για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου.

Άρθρο 7
Ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες

1. Οι Εταιρίες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτη ή ασυνήθη συναλλαγή εφαρμόζοντας αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας.

2. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών
τηρούνται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε ετών από το τέλος της επιχειρηματικής σχέσης μαζί με
τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

3. Οι Εταιρίες εφαρμόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς
παρακολούθησης των επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών με πελάτες που
προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη FATF ως μη
συνεργάσιμες ή χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF.

4. Οι Εταιρείες, σε περίπτωση
που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων ή οντοτήτων που
περιλαμβάνονται στους καταλόγους που γνωστοποιούνται στην Εταιρεία ή
δημοσιοποιούνται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ν.
3932/2011), δυνάμει της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 3691/2008,
όπως ισχύει, ενημερώνουν άμεσα την ως άνω Αρχή και προβαίνουν αμελλητί
σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω προσώπων, σύμφωνα με
το άρθρο 49 του ν.
3691/2008.

(Η παράγραφος 4 τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 35/586/2011.)

Άρθρο 8
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

1. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του νόμου 3691/2008,
επιμελείται για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της για
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας.

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει τουλάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα:
(α) Παραλαμβάνει από υπαλλήλους της Εταιρίας αναφορές με πληροφορίες για
ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές καθώς και για κάθε γεγονός του οποίου
λαμβάνουν γνώση οι υπάλληλοι και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει
ένδειξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι αναφορές των υπαλλήλων πρέπει να
είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και φέρουν
ημερομηνία και την υπογραφή του υπαλλήλου.
(β) Αξιολογεί και εξετάζει τις πληροφορίες με αναφορά σε άλλες
διαθέσιμες πηγές. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που περιέχονται στις
αναφορές που υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης πρέπει να γίνεται σε
ιδιαίτερο έντυπο, το οποίο πρέπει επίσης να αρχειοθετείται στο σχετικό
φάκελο των αναφορών. Εάν από την αξιολόγηση προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ή
υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή
επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τότε πρέπει να
ετοιμάσει αναφορά η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας το συντομότερο δυνατό. Εάν ως
αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποφασίσει να μην προβεί σε αναφορά στην εν
λόγω Επιτροπή, τότε πρέπει να αιτιολογήσει, στο σχετικό φάκελο, πλήρως
τους λόγους για αυτήν την απόφαση.
(γ)  Ενεργεί ως το πρώτο σημείο επαφής με την Επιτροπή καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας τόσο κατά την έναρξη όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της
διερεύνησης της υπόθεσης που εξετάζεται μετά την υποβολή της γραπτής
αναφοράς, ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα και τις ζητούμενες
διευκρινήσεις της εν λόγω Επιτροπής και αποφασίζει κατά πόσον τα
ερωτήματα ή οι διευκρινίσεις σχετίζονται άμεσα με την αναφορά που έχει
υποβάλει, οπότε και παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και
συνεργάζεται πλήρως με την εν λόγω Επιτροπή.
(δ) Αξιολογεί σε ετήσια βάση τους κινδύνους που προέρχονται από
υφιστάμενους και νέους πελάτες, υφιστάμενα και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την λήψη
συγκεκριμένων μέτρων με προσθήκες και αλλαγές στα συστήματα και τις
διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των εν λόγω κινδύνων.
(ε) Σε περίπτωση χρηματοπιστωτικού ομίλου, επιβάλλεται ο ορισμός ενός
Υπεύθυνου Συμμόρφωσης από τη μεγαλύτερη εταιρία του ομίλου ως υπεύθυνου
για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του νόμου και της
παρούσας από τις επί μέρους εταιρίες του ομίλου. Προς τούτο, το στέλεχος
αυτό συνεργάζεται, συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με τους
Υπεύθυνους Συμμόρφωσης των εταιριών του ομίλου, που ορίζονται κατά τα
ανωτέρω.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Εσωτερικών Διαδικασιών

1 Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρίας (τακτικοί ή μη) υποβάλλουν κάθε
τρία χρόνια το αργότερο εντός του μηνός Ιουνίου έκθεση η οποία αξιολογεί
την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, που εφαρμόζονται
για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αντίγραφο της
έκθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 Η πρώτη υποβολή της έκθεσης γίνεται το αργότερο τον Ιούνιο του 2009.

(Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης για το έτος 2012, παρατάθηκε έως την 31η Ιουλίου 2012 με την απόφαση 18/620/28.6.2012


Άρθρο 10
Παροχή Πληροφοριών

1. Σε περίπτωση μεταβολής του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση
σημαντικών μεταβολών στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και
επικοινωνίας, οι Εταιρίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 10 εργασίμων ημερών από τις μεταβολές αυτές
αντίστοιχα τα παρακάτω:
(α)  το ονοματεπώνυμο, τη θέση και τα στοιχεία της πράξης διορισμού του
αρμόδιου διευθυντικού στελέχους ως Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και του
αναπληρωτή του και
(β)  αντίγραφο των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επικοινωνίας που
έχουν θεσπίσει εγγράφως για να προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια
συναλλαγών που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια
Έκθεση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο
«Εφαρμογή για την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης», της θεματικής
ενότητας «Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
(Money Laundering)» του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την
εγκρίνει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης προβαίνει στην υποβολή της μέσω του ως άνω
υπερσύνδεσμου εντός του μηνός Μαρτίου.
Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση με τα δεδομένα του έτους 2021, το Διοικητικό
Συμβούλιο την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθεωρεί ετησίως, ή όποτε άλλοτε
κριθεί σκόπιμο, τη μορφή της Ετήσιας Έκθεσης, ενημερώνοντας σχετικά τα υπόχρεα
πρόσωπα.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 5/820/30.5.2018, την 13/966/30-09-2022 και την 4/971/24.11.2022)

Άρθρο 11
Κριτήρια Επιμέτρησης Προστίμων

1. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο 3691/2008, συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων:
(α) ο κίνδυνος που ενέχει η συγκεκριμένη παράβαση των διατάξεων για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας για την ακεραιότητα της αγοράς και το ευρύτερο επενδυτικό
κοινό,
(β) το τυχόν επιτευχθέν οικονομικό όφελος,
(γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών,
(δ) ο βαθμός συνεργασίας των εποπτευόμενων Εταιριών με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου από την τελευταία,
(ε) ο βαθμός συνεργασίας των
εποπτευόμενων Εταιρειών με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ν.
3932/2011).
(στ) η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του ν. 3691/2008.

(Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1  τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της απόφασης 35/586/2011.)


περίπτωση ε’ της παραγράφου 1  τέθηκε όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση
στ’ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης 35/586/2011.)

2. Αντίστροφα, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που μειώνουν την
επικινδυνότητα της παράβασης και, επομένως, το ύψος του προστίμου, όπως
ενδεικτικά, η πρόθεση επανόρθωσης της παράβασης ή παράλειψής της στο
μέλλον.

Άρθρο 12

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Τα Μέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1. Τα στοιχεία που απαιτούνται
κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών
και νομικών προσώπων) των Εταιριών και τα απαιτούμενα έγγραφα για την
επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα

       Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

       Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή

       Ημερομηνία και τόπος γέννησης

        Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

        Διαβατήριο σε ισχύ

        Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

       Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

       Τηλέφωνο επικοινωνίας

        Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας

        Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

        Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.

        Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ

– Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία)

        Βεβαίωση του εργοδότη

        Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.

        Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας

        Επαγγελματική ταυτότητα

        Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

– Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

– Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.

 

Β. Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

       Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., τα ονόματα των εταίρων της

       Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών

        ΦΕΚ
όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού ή της
εκπροσώπησης

        Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς


 

δικαιούχων, όπως ορίζονται στον Πίνακα Α,

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

δικαιούχους) – Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

 

 

Γ. Προσωπικές εταιρίες

       Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων

       Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

        Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του

        Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)

– Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

 

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

       Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

       Νόμιμοι
εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της
ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, όπως αυτά
ορίζονται στον Πίνακα Α

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

        Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους

        Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)

– Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

2. Σε περίπτωση που ο
συμβαλλόμενος ή συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου,
φυσικού ή νομικού, εκτός από την απόδειξη της δικής του ταυτότητας κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται και η πιστοποίηση
και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου προσώπου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.

3. Σε περίπτωση που ο πελάτης
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σχήμα ή οντότητα χώρας του εξωτερικού,
ως προς την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα
οριζόμενα στο Παράρτημα αυτό. Ως έγγραφα επαλήθευσης μπορούν να γίνονται
δεκτά οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες
αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων ή
εγγράφων των αρμοδίων αρχών που τηρούν σχετικά Μητρώα και δεδομένα, ή
άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
αυτής. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ζητούν μετάφραση των απαιτούμενων
εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.

(Το Παράρτημα Ι τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της απόφασης 35/586/2011.)

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο κάτωθι υπογράφων, ενεργώντας ως ο νόμιμος εκπρόσωπος, της εταιρίας ………….. ………….. …………………………………………………………………

δηλώνω με την παρούσα (σημειώσατε με Χ) ότι:

είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας είναι:

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………….. Διεύθυνση:

……………………………………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………………………………………..
Στοιχεία Ταυτότητος / Διαβατηρίου: ……………………………….

Ο
κάτωθι υπογράφων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρία
αμελλητί για κάθε αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου ή των στοιχείων του
.

Ημερομηνία: ……………………………………………….. Ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρίας: ……….

Υπογραφή: …………………………………….».

ΙΙ. Στην απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με α.π. 4/982/30.3.2023 (ΦΕΚ Β’ 2323/12.4.2023) «Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»» ορίζονται:

«Άρθρο 1

Παρατείνει την προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης αναφορικά με τα δεδομένα του έτους 2022
στον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή για την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας
Έκθεσης», της θεματικής ενότητας «Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering)» του δικτυακού τόπου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έως τις 28 Απριλίου 2023.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Σχολιάστε

Shares
Call Now Button