Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων.

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 57 «Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων» του ν.4646/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 8 του ν.5000/2022 (ΦΕΚ Α’ 226/9.12.2022):

«1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία
αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά και στις
αυτοκινούμενες βυθοκόρους των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε
υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση καταβολής
του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν
αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες
εταιρείες των πλοίων της παρ. 1 που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), ανεξάρτητα
από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή
ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του.
Αλληλέγγυα
υπόχρεο είναι κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή
οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο
και εισπράττει ναύλους.

3. Το τέλος για τα ρυμουλκά και τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους της παρ. 1
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, με βάση τη συνολική
ιπποδύναμη αυτών:

Συνολική ισχύς πλοίου σε ίππους (BHP)
Ετήσιο τέλος σε ευρώ

µέχρι 500
6.000

από 501 µέχρι 1000
6.500

από 1001 µέχρι 1500
7.000

από 1501 µέχρι 2000
8.000

από 2001 µέχρι 2500
9.000

από 2501 µέχρι 3000
10.000

από 3001 µέχρι 3500
11.000

από 3501 µέχρι 4000
12.000

από 4001 µέχρι 4500
13.000

από 4501 µέχρι 5000
14.000

από 5001 και άνω
15.000

4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, με βάση το ολικό μήκος αυτών:

Ολικό µήκος πλοίου σε µέτρα
Ετήσιο τέλος σε ευρώ

µέχρι 6
100

από 6,01 µέχρι 8
150

από 8,01 µέχρι 10
225

από 10,01 µέχρι 12
338

από 12,01 µέχρι 15
506

από 15,01 µέχρι 18
759

από 18,01 µέχρι 24
1.139

από 24,01 µέχρι 30
1.709

από 30,01 µέχρι 36
2.563

από 36,01 µέχρι 45
3.844

από 45,01 και άνω
5.767


5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρμογή από τη νηολόγηση/λεμβολόγηση των
πλοίων της παρ. 1 σε ελληνικό λιμένα και μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο
λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από το
νηολόγιο/λεμβολόγιο.
Ειδικά για τα ρυμουλκά, ο χρόνος αναμονής αυτών
μέσα στο έτος εξομοιώνεται με το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να συνιστούσαν ή όχι
θαλάσσιες μεταφορές. Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε
λιμένες, καθώς και αυτές που αφορούν στην παροχή βοήθειας σε
αυτοκινούμενο σκάφος για να προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν
συνιστούν θαλάσσιες μεταφορές.
Για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους ως
δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς θεωρούνται ο πλους μεταξύ λιμένος και
σημείου εκσκαφής, ο πλους μεταξύ διαφορετικών σημείων εκσκαφής, ο πλους
μεταξύ του σημείου εκσκαφής και του σημείου όπου πρόκειται να
εκφορτωθούν τα εκσκαφθέντα υλικά, η εκφόρτωση των εκσκαφθέντων υλικών
και ο πλους μεταξύ του σημείου φόρτωσης και του λιμένα. Η εξόρυξη ή η
καθ’ αυτή βυθοκόρηση και ο πλους κατά τη διάρκεια βυθοκόρησης δεν
θεωρούνται δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς.

6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης των πλοίων της παρ.
1, το τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες εκμετάλλευσης αυτών μέσα
στο έτος.
Σε περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή
ελλείψεως εργασιών των πλοίων αυτών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει
τις είκοσι (20) συνεχείς ημέρες ανά έτος εκμετάλλευσης, το τέλος
μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μείωση του τέλους λόγω
αργίας του πλοίου απαιτείται η υποβολή από τον φορολογούμενο σχετικής
αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια για
το πλοίο φορολογική αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν την υποβολή της
αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης καταβολής του τέλους για το έτος που έλαβε
χώρα η αργία.

7. Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους, δήλωση στην αρμόδια για το πλοίο
φορολογική αρχή με την οποία γίνεται άμεσος προσδιορισμός του τέλους. Η
καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις στο έτος υποβολής της
δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών
Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα.

8. α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή υποθήκευσης
αυτού, καθώς και στην περίπτωση εκούσιας διάλυσης αυτού εφαρμόζεται το
άρθρο 19 του ν. 27/1975 (Α’ 77).
β)
Σε περίπτωση που το πλοίο τεθεί σε πλειστηριασμό, ο πλοιοκτήτης είναι
υπόχρεος σε τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο έκδοσης της
σχετικής κατακυρωτικής πράξης υπέρ του υπερθεματιστή. Η υποβολή της
δήλωσης του τέλους και η εφάπαξ καταβολή αυτού γίνονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που αναφέρεται
στον χρόνο έκδοσης της κατακυρωτικής πράξης. Ο αποκτών είναι εξ
ολοκλήρου υπόχρεος σε καταβολή του τέλους από τον χρόνο έκδοσης της
σχετικής κατακυρωτικής πράξης και μετά, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο
παραμένει στην ελληνική σημαία.

9. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης του πλοίου, ο πλοιοκτήτης
είναι υπόχρεος σε τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο κατά
τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή του πλοίου
από το βιβλίο της λιμενικής αρχής στο οποίο το πλοίο εγγράφηκε κατά την
ένταξή του στην ελληνική σημαία. Η υποβολή της δήλωσης και η εφάπαξ
καταβολή του τέλους γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μεθεπόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.

10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που
είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,
υποχρεούνται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
αντίστοιχα και πριν την υποβολή των δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση μαζί με κατάσταση με τα στοιχεία όλων των πλοίων
κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, στην
αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή.

11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους
ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

12. α) Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική
υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο,
εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση,
εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα
από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται
και η υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη
ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
β) Τα
μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων
οποιασδήποτε νομικής μορφής από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από
την εκμετάλλευση των πλοίων του παρόντος φορολογούνται με τον
συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας
εισοδήματος. Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται ετησίως κατά τον χρόνο
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων
αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

13. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της αργίας, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ο τρόπος προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης των
ρυμουλκών και των αυτοκινούμενων βυθοκόρων στις θαλάσσιες μεταφορές και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
β. Με απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.

14. Με την επιφύλαξη της παρ. 12β, το παρόν εφαρμόζεται για
εκμετάλλευση πλοίων από 1ης.1.2020 και μετά και ειδικά για τις
αυτοκινούμενες βυθοκόρους από 1ης.1.2022 και μετά. Η παρ. 12β
εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022
και μετά.».

ΙΙ. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Α.1201/2020 (όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Α.1192/2021):

«Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων

Ο
τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης τέλους που επιβάλλεται επί του
συνόλου των υπό ελληνική σημαία αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς
και ρυμουλκών πλοίων των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους, έχει όπως τα δύο σχετικά
υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα (έντυπα Α και Ρ
αντίστοιχα).

Άρθρο 2
Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης και βεβαίωση του τέλους

1.
Οι πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή
λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποβάλλουν δήλωση
απόδοσης του τέλους για το έτος αυτό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Μάρτιο του
2021) σε έντυπη μορφή, όπως τα δύο (2) συνημμένα υποδείγματα Α και Ρ.
Αρμόδια φορολογική αρχή για την υποβολή της δήλωσης του τέλους αυτού
είναι η αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης
κατηγορίας. Με την υποβολή της δήλωσης του τέλους γίνεται άμεσος
προσδιορισμός αυτού και η καταβολή του γίνεται σε δύο (2) ισόποσες
δόσεις στο έτος υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Τα έσοδα
από το τέλος αλιευτικών και ρυμουλκών πλοίων καταχωρούνται στον ΚΑΕ
1150601001 και στα είδη φόρων 1279 και 1280 αντίστοιχα.

2.
Ειδικά, οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων που είναι εγγεγραμμένα στο
νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποχρεούνται
πριν την υποβολή των δηλώσεων του τέλους να υποβάλλουν μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Φεβρουάριο του
2021), στην ίδια ως άνω αρμόδια φορολογική αρχή υπεύθυνη δήλωση
συνοδευόμενη από κατάσταση με τα στοιχεία όλων των ρυμουλκών πλοίων
κυριότητάς τους, από την οποία να προκύπτουν τα υπαγόμενα και μη στο
τέλος πλοία. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης και της κατάστασης των
ρυμουλκών πλοίων είναι σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2 της
παρούσας.

Άρθρο 3
Τρόπος προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης των ρυμουλκών στις θαλάσσιες μεταφορές

Το
τέλος επιβάλλεται από τη νηολόγηση των πλοίων ή την εγγραφή στο βιβλίο
εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) και μέχρι το χρόνο που λαμβάνει χώρα το
γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από αυτά.
Για την επιβολή του
τέλους στα ρυμουλκά πλοία ο χρόνος δραστηριοποίησής τους αμιγώς σε
υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους μέσα στο έτος
εκμετάλλευσης (φορολογική περίοδος). Ο χρόνος αναμονής των ρυμουλκών
μέσα στο έτος εκμετάλλευσης εξομοιώνεται ως προς το είδος των υπηρεσιών
(θαλάσσιων μεταφορών ή μη) με τον χρόνο δραστηριοποίησης του είδους των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί
να συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές. Ο προσδιορισμός του χρόνου
δραστηριοποίησης γίνεται με βάση τα αναγραφόμενα στο θεωρημένο
ημερολόγιο του πλοίου για όλη τη φορολογική περίοδο.
Με ανάλογο τρόπο
γίνεται και ο προσδιορισμός του χρόνου αναμονής του ρυμουλκού σε κάθε
έτος εκμετάλλευσής του από την έναρξη του έτους μέχρι την πρώτη
παρασχεθείσα υπηρεσία του πλοίου στο έτος αυτό. Ο χρόνος αναμονής της
περιόδου αυτής σε κάθε έτος εξομοιώνεται με το είδος της τελευταίας
παρασχεθείσας υπηρεσίας του πλοίου σε κάθε προηγούμενο έτος αντίστοιχα.
Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε λιμένες, καθώς και οι
υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος, προκειμένου να
προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν αποτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων
μεταφορών.
Από
την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά
πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αργίας του πλοίου-δικαιολογητικά

Σε
περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω έλλειψης εργασιών ή
επισκευής του πλοίου άνω των είκοσι (20) συνεχών ημερών ανά έτος
εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη
μείωση αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια
φορολογική αρχή, καθώς και η έγκριση αυτής πριν την υποβολή της αρχικής
εμπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η
αργία. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή,
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής αρχής ή
ελλείψει αυτών πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής του τόπου ναυλοχίας του
πλοίου επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση έλλειψης όλων των ανωτέρω
θεωρημένο αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου, όπου προβλέπεται η
τήρησή του από τις διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ.
Για την αναγνώριση της αργίας λόγω έλλειψης εργασιών ή
λόγω επισκευών στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, απαιτείται
η κατάθεση στις οικείες Λιμενικές Αρχές πριν την έναρξη της αργίας, του
πιστοποιητικού αξιοπλοΐας αυτών, ήτοι του πιστοποιητικού Ασφάλειας ή Συμμόρφωσης
ή Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή άδειας εκτέλεσης πλόων.

Άρθρο 5
Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1.
Για τα ρυμουλκά πλοία με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 2
της παρούσας συνυποβάλλονται αντίγραφο του θεωρημένου ημερολογίου του
πλοίου από το οποίο προκύπτει ο χρόνος δραστηριοποίησής του σε υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών και στην περίπτωση που υφίσταται νέα καταμέτρηση
της ιπποδύναμης αυτού, συνυποβάλλονται επιπλέον α) αντίγραφο του
εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή του πιστοποιητικού κυριότητας αυτού
και β) αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) ή Άδειας
Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π) του πλοίου, ώστε να αποτυπωθεί στη δήλωση του
τέλους ρυμουλκών η τελευταία καταμέτρηση της ιπποδύναμής τους. Τα
παραστατικά α) και β) συνυποβάλλονται και κατά την υποβολή της δήλωσης
του τέλους ρυμουλκών.

2. Για τα αλιευτικά πλοία με τη δήλωση
απόδοσης του τέλους υποβάλλεται αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του
πλοίου ή του πιστοποιητικού κυριότητας αυτού, ενημερωμένο από
πιστοποιητικό καταμέτρησης του πλοίου στην περίπτωση που υφίσταται νέα
καταμέτρηση του μήκους αυτού και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άδεια εκτέλεσης πλόων της αρμόδιας λιμενικής
αρχής σε ισχύ.
 
Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την εκμετάλλευση ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.».

III. Στην Κ.Υ.Α. Α.1192/19.8.2021 (ΦΕΚ Β’ 3869/19-08-2021), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Α.1078/10.6.2022  ορίζονται:

«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αργίας του πλοίου – δικαιολογητικά

1. Στο τέλος του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1201/2020 (Β’3860) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Για
την αναγνώριση της αργίας λόγω έλλειψης εργασιών ή λόγω επισκευών στα
υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, απαιτείται η κατάθεση
στις οικείες Λιμενικές Αρχές πριν την έναρξη της αργίας, του
πιστοποιητικού αξιοπλοΐας αυτών, ήτοι του πιστοποιητικού Ασφάλειας ή
Συμμόρφωσης ή Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή άδειας
εκτέλεσης πλόων”.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού αργίας αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων που τίθενται σε
αργία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και μετά, έχει, όπως
το σχετικό υπόδειγμα 3 το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Μεταβατική περίοδος

Εξαιρετικά
για την αναγνώριση της αργίας λόγω έλλειψης εργασίας στα υπό ελληνική
σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, για το χρονικό διάστημα της
εκμετάλλευσης αυτών από 1/1/2020 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, τα
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις αργίας που έχουν χορηγηθεί από τις κατά τόπους
Λιμενικές Αρχές θα γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις αργίας που δεν έχουν χορηγηθεί
από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και αφορούν στο χρονικό διάστημα από
1/1/2021 μέχρι 19/8/2021 θα χορηγούνται με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία κατ’
εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσης και θα γίνονται δεκτά από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές.».

IV. Στην απόφαση Α.1041/30.3.2023 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201)» ορίζονται:

«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης των αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται μέχρι τις 28 Απριλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθ. 57 του ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Ε.2023/2020 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας»

Α.1201/2020 (ΦΕΚ Β’ 3860/10-09-2020) «Τύπος
και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών
πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201),
καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών»

Α.1192/2021 (ΦΕΚ Β’ 3869/19-08-2021) «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία Α.1201/2020 (Β’ 3860) απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους
ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του
ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο” (Α’ 201), καθορισμός των δικαιολογητικών που
συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών»»

Α.1078/10.6.2022 «Τροποποίηση
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1192/19.08.2021 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1201/2020 (Β’
3860) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Τύπος και περιεχόμενο
της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”(Α’ 201), καθορισμός των
δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών”»»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button