Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας
προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως
φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση
του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα
από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται
από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην
αρμόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δύο (2) αντίτυπα από τα
οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού
φόρου πολυτελείας.

Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που
οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε
ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► Άρθρο 17 ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

ΠΟΛ.1107/25.06.2010 «Παρέχονται
οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας»

ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010/25.6.2010 «Καθορισμός του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας στις Δ.Ο.Υ.»

ΠΟΛ.1192/21.12.2010 «Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας»

Έντυπο:

Έντυπο δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας (άρθ.17 ν.3833/2010)

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button