Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου
φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου).

Σύμφωνα με την

ΠΟΛ.1028/20.1.2014
:

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από
τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με προσωρινή δήλωση και τρόπος υποβολής της.

1. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που παρακρατούν φόρο κατά την προμήθεια κάθε
είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 64
του ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως
εξής:

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές
δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014
υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο
www.gsis.gr
.

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό

ΠΟΛ.1178/7.12.2010
, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους
χρήστες.

3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων
του δημοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματικού που παρακρατούν φόρο κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον
παρακρατηθέντα φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr
και εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σε ειδική εφαρμογή που
συστήνεται γι’ αυτό τον σκοπό.

4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου που παρακρατείται κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών φορολογικού έτους 2014
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται από 03.01.2014.

5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής
της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το
εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.

Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την
«Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας,
αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
βεβαίωσης του φόρου.

Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 64
του ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το
τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε
παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει το είδος των αγαθών και
υπηρεσιών, το καθαρό ποσό της αξίας ανά συντελεστή φόρου, τα ακαθάριστα ποσά
που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τον
παρακρατηθέντα φόρο.

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αμέσως μετά την υποβολή των
προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την προμήθεια
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τους φορείς γενικής κυβέρνησης,
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και
πληρωμής στο σύστημα Τaxis.

Επίσης, σύμφωνα με την

ΠΟΛ.1120/25.4.2014
:

Με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής
κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που προμηθεύονται κάθε
είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα η υποχρέωση
να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή
υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές:
α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα
καπνοβιομηχανίας, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Ως φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρεούνται στη διενέργεια παρακράτησης
φόρου εισοδήματος, για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, νοούνται οι
φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1Β του ν.

2362/1995
. Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω υποχρέωση διενέργειας
παρακράτησης φόρου δεν έχουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες
εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που συμπεριλαμβάνονται στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
και η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος όταν
προμηθεύονται αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων
της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
. Για τις εν λόγω κεφαλαιουχικές εταιρείες που
συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι
λοιπές ισχύουσες για τα νομικά πρόσωπα διατάξεις του ν.

4172/2013
, όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με εξαίρεση
αυτές της

παρ. 2 του άρθρου 64
, και συνεπώς σε περίπτωση που προβαίνουν σε
πληρωμές αμοιβών για τη λήψη υπηρεσιών θα διενεργούν παρακράτηση σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του

άρθρου 62
και της

παρ. 1 του άρθρου 64
του πιο πάνω νόμου.

Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-

στον οποίο είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατα ενημερωμένο
Μητρώο, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του 2017.

Οι ως άνω φορείς γενικής κυβέρνησης διενεργούν παρακράτηση κατά την
προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που λαμβάνουν από φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι ατομικές επιχειρήσεις, από φυσικά πρόσωπα
που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με τις
διατάξεις του

Κ.Φ.Α.Σ.
, καθώς και από νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην περ. γ’
του

άρθρου 2
του ν.

4172/2013
, ήτοι από κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή
ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα (ανώνυμες εταιρείες,
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, κ.λπ.).

Συνεπώς, δεν διενεργείται παρακράτηση όταν οι πιο πάνω φορείς προμηθεύονται
αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από νομικές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στην
περ. δ’ του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, μεταξύ των οποίων
συνεταιρισμοί, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας
φύσης, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
κοινωνίες αστικού δικαίου, κ.λπ. Προκειμένου να μην διενεργείται παρακράτηση
φόρου, η νομική οντότητα (συνεταιρισμός, σωματείο, ίδρυμα, κοινοπραξία,
εταιρεία αστικού δικαίου, κ.λπ.) υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συστατικό έγγραφο ή πράξη,
οργανισμό, κ.λπ.), με την οποία ζητεί τη χορήγηση βεβαίωσης από την οποία
προκύπτει ότι αποτελεί νομική οντότητα. Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί τη σχετική βεβαίωση
εφόσον διαπιστώσει από τα σχετικά δικαιολογητικά ότι πρόκειται για νομική
οντότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ του

άρθρου 2
του ν.

4172/2013
. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται από τη νομική οντότητα στο
φορέα γενικής κυβέρνησης, ώστε αυτός να μην διενεργεί παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 του άρθρου 64 του ν.

4172/2013
, κατά την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών.

Στην έννοια των νομικών προσώπων, στα οποία διενεργείται παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
, περιλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν
στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα χωρίς φορολογική κατοικία στη χώρα μας.
Περαιτέρω, οι φορείς γενικής κυβέρνησης διενεργούν την ίδια παρακράτηση και
κατά την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα,
υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Διευκρινίζεται ότι η οριζόμενη με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος δεν υφίσταται όταν οι
πιο πάνω φορείς γενικής κυβέρνησης προμηθεύονται αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες
από νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν
διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τούτο διότι από το συνδυασμό των
διατάξεων της

παρ. 2 του άρθρου 3
και της περ. ε’ της

παρ. 1 του άρθρου 5
του ν.

4172/2013
προκύπτει ότι ο φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) που δεν έχει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο
εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα, και ως τέτοιο νοείται, μεταξύ άλλων,
το εισόδημα από την πιο πάνω επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην
ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Ο ως άνω παρακρατηθείς φόρος δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των
αλλοδαπών ή ημεδαπών φυσικών προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων που
έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πιστώνεται
έναντι του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικών
προσώπων, κατά περίπτωση.

Ως προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών νοείται η αγορά ή λήψη υπηρεσιών
όπως υλικά, φάρμακα, τρόφιμα, εφημερίδες, επισκευές, συντηρήσεις, δαπάνες
ασφαλίστρων, κ.λπ. ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι μισθώσεις
ακινήτων, μηχανών και μηχανημάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή ή
οδηγό, καθώς και οι δαπάνες για κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Επίσης, δεν
περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις που
καταβάλλουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα οι φορείς γενικής κυβέρνησης, από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόσους.

Με βάση τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
, ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται
στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, ήτοι στην αξία που
απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των τυχόν κρατήσεων υπέρ του
Δημοσίου, του Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι
οποίες βαρύνουν το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την αμοιβή,
εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται με νόμο και είναι υποχρεωτική η καταβολή
αυτών.

Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω παρακράτηση διενεργείται κατά το χρόνο
καταβολής ή έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωμής, ανεξάρτητα αν εξοφλείται
ολόκληρη η αξία του τιμολογίου ή μέρος αυτής, και ως εκ τούτου όταν γίνεται
τμηματική καταβολή του τιμολογίου, παρακράτηση διενεργείται στο
καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό.

Όταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ο
παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε
κατηγορίας, εφόσον είναι δυνατός ο διαχωρισμός της προμήθειας αγαθών από την
παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση ο παρακρατούμενος φόρος θα
υπολογίζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που υπερτερεί ως ποσό
δαπάνης.

Με το δεύτερο εδάφιο της

παρ. 2 του άρθρου 64
ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος όταν:

αα) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης,
εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται
εντολή πληρωμής της αξίας τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν συνάπτεται σύμβαση, δεν διενεργείται
παρακράτηση, εφόσον τα τιμολόγια αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά συναλλαγή, τα
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύμβαση για την προμήθεια
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
, ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.

ββ) Λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια
μεταφορικών μέσων γενικά.

γγ) Προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου εισοδήματος από άλλη διάταξη
για το ίδιο έσοδο. Συνεπώς, όταν οι εν λόγω φορείς γενικής κυβέρνησης
λαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια των υπηρεσιών της περ.
δ’ της

παρ. 1 του άρθρου 62
του ν.

4172/2013
(αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες,
αμοιβές για άλλες παρόμοιες υπηρεσίες) από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα
ή μόνιμες εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που δεν έχουν τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα θα διενεργούν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του

άρθρου 62
και της

παρ. 1 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
, ήτοι με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

Περαιτέρω, όταν οι φορείς γενικής κυβέρνησης καταβάλλουν αμοιβές σε
εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστές δημόσιων,
δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες, θα διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις
εκατό (3%), σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. δ’ της

παρ. 1 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του
άρθρου πρώτου του ν.

4254/2014
, και όχι βάσει των διατάξεων της

παρ. 2 του άρθρου 64
.

δδ) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές
βιομηχανίες ΕΒΑ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο
Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση
Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής στο νόμο γίνεται
αναφορά στην ΕΛΘΟ, αντί του ορθού «ΕΛΒΟ» (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων).

Ο παρακρατούμενος, με βάση τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
, φόρος εισοδήματος αποδίδεται με υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην αριθ.

ΠΟΛ.1028/20.1.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Οι διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
του ν.

4172/2013
ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 11 του άρθρου 72
του ίδιου νόμου, όπως έχουν αναριθμηθεί και
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του

άρθρου 26
του ν.

4223/2013
, για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014
και μετά. Συνεπώς, οι φορείς γενικής κυβέρνησης παρακρατούν φόρο
εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 64
, για πληρωμές που διενεργούν από την πιο πάνω
ημερομηνία και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου, δηλαδή ακόμα και αν το τιμολόγιο είχε εκδοθεί προγενέστερα.
 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Παρ.2 άρθ. 64 ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»


ΠΟΛ.1120/25.4.2014
«Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που
καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες»

ΠΟΛ.1028/20.1.2014
«Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής
κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013
καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button