Υποβολή εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου από 1.4.2023, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Υποβολή εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο με τα στοιχεία
της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου από 1.4.2023, για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Ι. Στην ΥΑ 31986/24.3.2023 (ΦΕΚ Β 2003/28.3.2023) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» ορίζονται:

«αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013
(Α’ 167), του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου
ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023».

ΙΙ. Στην παρ. 5.19 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται:

«5.19 Ο εργοδότης υποβάλλει το
έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο με προς τα στοιχεία της μεταβολής των
αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την από 13.4.2023 ανακοίνωση του Π.Σ. Εργάνη:

«Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά
γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα  και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δίδεται παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του εντύπου Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, έως και τη Δευτέρα 15.5.2023.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button