Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού», για τη λήψη ειδικής άδειας λόγω νόσησης εργαζομένων από κορωνοϊό COVID-19 μηνός Απριλίου 2023

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4.1 «Δήλωση εξ
αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού», για τη λήψη ειδικής άδειας
λόγω νόσησης εργαζομένων από κορωνοϊό COVID-19 μηνός Απριλίου 2023

Ι. Στο άρθ. 62 «Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» του
ν.4886/2022 (ΦΕΚ Α’
12/24.1.2022) ορίζονται:

«1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το
ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της
ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα
εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια
υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

2. Η άδεια της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

3. Η άδεια της παρ. 1 συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον
ασφαλιστικό φορέα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας,
την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή του παρόντος.

5. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της αναπλήρωσης του χρόνου
απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο
για όσους εργαζόμενους τίθενται υποχρεωτικά σε περιορισμό λόγω επαφής με
επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα
και για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά. Για την εφαρμογή του άρθρου 15
του ν. 4722/2022, ο εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του
χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες
της παραμονής σε περιορισμό.».

ΙΙ. Στην Υ.Α.
6924/27.1.2022
(ΦΕΚ Β’ 291/29-01-2022) «Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση
της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,
την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/2022»
ορίζονται:

«Άρθρο 1
Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας
δικαιούνται, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, να παρέχουν την
εργασία τους εξ αποστάσεως, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, για χρονικό
διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

2. Για την άσκηση του ανωτέρου δικαιώματος παροχής της εργασίας εξ αποστάσεως,
αρκεί η βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

3. Για την ορθή τήρηση της παρ. 1 του παρόντος, οι εργοδότες οφείλουν να
καταχωρούν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
την εξ αποστάσεως εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1
«ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Άρθρο 2
Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης
της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την
κρίση του, οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής
άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα
έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας, αρκεί η
απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

3. Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν
σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

4. Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας
μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Άρθρο 3
Επίδομα ασθενείας λόγω ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19

1. Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID- 19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο
πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του
εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του
ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας.

2. Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η απόδειξη θετικού
διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα
με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική
γνωμάτευση. Η ασθένεια διαρκεί έως και την τελευταία ημέρα της ειδικής άδειας
ασθένειας της παρ. 1 του άρθρου 2.

3. Με το πέρας της ειδικής άδειας ασθένειας της παρ. 1 του άρθρου 2, για την
παράταση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην
περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανότητας για εργασία, οι οποίες
βεβαιώνονται στην ιατρική γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες
ειδικής άδειας ασθένειας.

4. Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου
από την εργασία βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι αυτός δεν παρείχε την εργασία του
εξ αποστάσεως.

5. Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθένειας που χορηγούνται, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 2, δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης
της ασθένειας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών
γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.

6. Σε περίπτωση που η πρώτη ημέρα της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 τυχόν έπεται της τελευταίας ημέρας άδειας ασθενείας από
άλλη αιτία, οι ημέρες ασθένειας λόγω COVID-19 επιδοτούνται όλες, ως συνεχόμενες
ημέρες ασθενείας.

Άρθρο 4
Απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου

1. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 49876/14967/07.12.2020 απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της
ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος
από τον e-ΕΦΚΑ» (Β’ 5497), και η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου αντλείται
από τον e-Ε.Φ.ΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με
COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον
διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Η Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε. διαβιβάζει στον e-Ε.Φ.ΚΑ, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής
με διαδικτυακή υπηρεσία (web service), την ημερομηνία έναρξης νόσησης από
COVID-19 του ασφαλισμένου, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του.

2. Σε περίπτωση που το επίδομα ασθενείας δεν χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής
διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του
ως δικαιολογητικό της αιτήσεώς του.

Άρθρο 5
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη του επιδόματος
ασθενείας του άρθρου 3 διατηρούνται για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την
πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Στα υποκείμενα των
δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του
e-Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου για τους αιτούντες τη λήψη επιδόματος
ασθενείας του άρθρου 3 διαβιβάζεται από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, το
οποίο η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τηρεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου
επεξεργασίας των δεδομένων του Μητρώου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 29 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020
για το σκοπό της χορήγησης του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 της παρούσας σε
ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να
υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει
της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι δικαιούχοι
για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 και υποβάλλουν τη σχετική
ηλεκτρονική αίτηση.

5. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α., ως υπεύθυνος
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται
η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη
νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (Γ.Κ.Π.Δ.)]. Κατά την επεξεργασία
των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία για τη χορήγηση του
επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων
διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε
χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του
συστήματος.

6. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-Ε.Φ.ΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. διενεργείται σύμφωνα με το
ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., την
πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας
τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία
των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία
απειλή.

7. Ως προς τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση των δεδομένων του Δημοσίου
Τομέα, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019,
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 6
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας για αποχή λόγω
COVID-19

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνος επεξεργασίας,
παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 προς τις
διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου
αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με
τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει εργαζομένους, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
άρθρου 62 του ν. 4886/2022 και εφεξής τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό στο
πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ή τίθενται σε τέτοιο κατ’ οίκον περιορισμό μετά την
έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του ν. 4886/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΙΙΙ. Στην Υ.Α.
40331/Δ1.13521/13.9.2019
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ άλλων,
ορίζονται:

«[…] 14.13 Α. Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 της
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682 (Α΄ 76), οι εργοδότες που, έως τις 10/4/2020,
με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων βάσει της αριθμ. πρωτ. 14556/448/07.04.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’1208), όπως ισχύει, καθορίσουν, με απόφασή τους ότι, η εργασία που παρέχεται
από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να
υποβάλλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή
του μέτρου αυτού, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)» στο Πληροφοριακό
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. […]».

ΙV. Σύμφωνα με την

35432/13-04-2022
, η ισχύς του άρθρου 62 του ν.

4886/2022
παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την 30η.6.2022 με
τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για
τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

V. Σύμφωνα με την

61579/30-6-2022
, η ισχύς του άρθρου 62 του ν.

4886/2022
παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την 30η.9.2022, με
τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για
τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

VI. Σύμφωνα με την

93108/6-10-2022
, η ισχύς του άρθρου 62 του ν.

4886/2022
παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την 31η.1.2023, με
τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για
τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

VII. Σύμφωνα με την

13658/7-2-2023
, η ισχύς του άρθρου 62 του ν.

4886/2022
παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ.

93108/6-10-2022
υπουργικής απόφασης, ήτοι από 1.2.2023 και μέχρι
τις 30.6.2023, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται
στην υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 (Β’ 291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό
φορέα.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button