Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. στη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α., για την αναδρομική ασφάλιση των εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., για τις μισθολογικές περιόδους 1ος/2019 έως και 1ος/2020

Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. στη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α., για την αναδρομική ασφάλιση των εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., για τις μισθολογικές περιόδους 1ος/2019 έως και 1ος/2020

Ι. Στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 11/20.3.2020 «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)» αναφέρονται:

«Σχετ: α) Οι υπ’αριθμ. 7/2014 και 26/2014 Εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

β) Η με αριθμ. Πρωτ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α. ( ΦΕΚ 581/Β’/10-3-2014)

γ) Το με αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/19-12-2018 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α’)

«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει γι’ αυτούς ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ( Σχετ. η 7/2014 εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επίσης, με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α. ( ΦΕΚ  581/Β’/10-3-2014) Υπουργικής Απόφασης, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος νόμου, ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Σχετ. η 26/2014 εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:
Download PDF.

ΙΙ. Στο γενικό έγγραφο με α.π. 331864/14.7.2022 «Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)» αναφέρονται:

«ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 11/2020 του e-Ε. Φ.ΚΑ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2020
του e-Ε.Φ.Κ.Α. με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.» καλούνται οι αντίστοιχοι εργοδότες να υποβάλουν, σε
μαγνητικό μέσο, Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. για τις μισθολογικές
περιόδους 01/2017 – 1/2020, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και
μηχανογραφική επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για την αναδρομική
ασφάλιση των εργαζομένων τους στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς
του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και ακολούθως να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους. 

Η υποβολή των εν λόγω συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:

– 2017 (μισθολ. περίοδοι 01/2017 – 12/2017) μέχρι την Τρίτη 01/11/2022,
– 2018 (μισθολ. περίοδοι 01/2018 – 12/2018) μέχρι την Τετάρτη 01/03/2023

2019 (μισθολ. περίοδοι 01/2019 – 12/2019) καθώς και ο Ιανουάριος 2020
(μισθολ. περίοδος 01/2020) μέχρι την Πέμπτη 01/06/2023 άλλως θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ασφαλιστική νομοθεσία κυρώσεις για
εκπρόθεσμη υποβολή τους.

Για διευκόλυνση των εργοδοτών και την
αποφυγή επιβάρυνσης του έργου των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών των
οικείων Τοπικών Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. η διαδικασία υποβολής των
συγκεκριμένων Α.Π.Δ. διαφοροποιείται, αφού οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες
θα πρέπει, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να τις παραδόσουν, κατόπιν
συνεννόησης, στη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών (d.eisf.misth@efka.gov.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και όχι στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης – εισφορών.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης- εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button