Αναβάθμιση και διασύνδεση με EFT-POS, των σε λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων, των οντοτήτων που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€)

Αναβάθμιση και διασύνδεση με EFT-POS, των σε λειτουργία Φορολογικών
Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας
(ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας
(ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων, των οντοτήτων που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
τους για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000,00€).

Ι. Στην απόφαση Α.1098/13.7.2022 (ΦΕΚ B’ 3940/25.7.2022) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» ορίζονται:

«Ορίζουμε την υποχρέωση, τον τρόπο και τις διαδικασίες διασφάλισης έκδοσης από ΦΗΜ στοιχείων επί συναλλαγών για τις οποίες η είσπραξη διενεργείται μέσω κάρτας και αποστολής αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ και προσδιορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των ΦΗΜ της επιχείρησης και των τερματικών αποδοχής καρτών που αυτή χρησιμοποιεί καθώς και λοιπές λειτουργίες.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ορίζονται οι εξής έννοιες και ορισμοί:

1.1 Ως «Electronic Funds Transfer at the Point of Sale (EFT/POS)»: ορίζεται η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων στο σημείο πώλησης. Πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μηχανήματα που διαθέτουν τα εμπορικά καταστήματα και τα οποία χρεώνουν το ποσό της συναλλαγής στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών, με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του εμπόρου/επιτηδευματία.

1.2 Ως «Electronic Cash Register – Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ)»: ορίζονται η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), η Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και η Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (Α.Δ.Η.Μ.Ε.).

1.3 Ως «session number»: ορίζεται ένας κοινός 6-ψή-φιος κωδικός, διαφορετικός για κάθε νέα συναλλαγή, τον οποίο δημιουργεί ο ΦΗΜ και χρησιμεύει ως στοιχείο ελέγχου της συνάφειας των μηνυμάτων και αποφυγής κρίσιμων λαθών.

Αποτελεί ένα μοναδικό κωδικό που χαρακτηρίζει την κάθε συναλλαγή.

Το EFT/POS πρέπει να ελέγχει πως κάθε νέο αίτημα του ΦΗΜ έρχεται με διαφορετικό session number από το προηγούμενο.

1.4 Ως «Ecr-id»: ορίζεται ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού.

1.5 Ως «PSP» (Payment Service Provider) ορίζεται o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που αναλαμβάνει τη διαδικασία αποδοχής-εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών.

1.5 Ως «Receipt-number»: ορίζεται ο αύξων αριθμός της απόδειξης εσόδου.

1.6 Ως «MAC (message authentication checksum)»: ορίζεται ο μηχανισμός για τη βεβαίωση του γνήσιου των αιτημάτων του ΦΗΜ. Προστατεύει την ακεραιότητα των δεδομένων των μηνυμάτων καθώς και της αυθεντικότητας του αποστολέα κατά την ανταλλαγή των πεδίων μεταξύ των δύο υποσυστημάτων.

Ο σχετικός μηχανισμός του MAC (message authentication checksum) από πλευράς υλοποίησης για την επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών συνοψίζεται στα κάτωθι στάδια:

– Στο αρχικό στάδιο προετοιμασίας συμφωνείται μεταξύ των παρόχων EFT/POS και ΦΗΜ η αποθήκευση σε αμφότερες τις συσκευές ενός κοινού αρχικού κλειδιού «master key – MAC ΜΚ», με διαδικασίες και πρακτικές που θα το προστατεύουν από το να διαρρεύσει.

– Ο ΦΗΜ παράγει ένα ψευδοτυχαίο session κλειδί «MAC SK» για χρήση.

– Μέσω ροής ελέγχου ([CONTROL] μήνυμα), ο ΦΗΜ στέλνει στο EFT/POS το «Secret Key» κρυπτογραφημένο υπό το «Master Key».

– Το EFT/POS αποκρυπτογραφεί το «Secret Key» υπό το «Master Key» και το αποθηκεύει για χρήση.

– Κατά τις ροές των συναλλαγών είναι το «Secret Key» που χρησιμοποιείται για έλεγχο εγκυρότητας του αποστολέα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, προτείνεται η χρήση T-DES MAC αλγορίθμου (του συνήθους mode CBC 1) με double length κλειδί (16 bytes).

Το MAC (Message Authentication Code) είναι υποχρεωτικό. Η υποχρεωτικότητα αίρεται μόνο για τις περιπτώσεις συντήρησης του λογισμικού και επίλυσης προβλημάτων.

Άρθρο 2
Υποχρέωση διασύνδεσης μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και EFT/POS τερματικών.

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS.

Η διασύνδεση αφορά τρία συστήματα: Φ.Η.Μ, EFT/POS και ΠΑΡΟΧΟYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Η συνήθης ροή επικοινωνίας:

1. H συναλλαγή ξεκινά από τον ΦΗΜ. Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο EFT/POS.

2. Το EFT/POS επιβεβαιώνει στον ΦΗΜ τη λήψη του αιτήματος θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το EFT/POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή έγκριση offline ή απόρριψη offline ή διακοπή της συναλλαγής.

4. Το EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση.

Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του από τον ΦΗΜ εφόσον αυτός το υποστηρίζει.

5. Ο ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον ΦΗΜ.

Άρθρο 3
Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS).

3.1. Το Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS) περιγράφεται στο παράρτημα.

3.2. Τα EFT POS που εφαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση, το ποσό πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Στην ειδική περίπτωση όπου έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ λογιστικό στοιχείο για το οποίο αναμένεται μεταγενέστερη πληρωμή από το EFT POS, αυτό το λογιστικό στοιχείο προφορτώνεται στο EFT POS από τον ΦΗΜ. Το EFT POS έχει την δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία και μόνη χρεωστική συναλλαγή, για κάθε ένα από τα προφορτωμένα λογιστικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η αλλαγή του προς εξόφληση ποσού. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται ωστόσο, η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο EFT POS. Τα EFT POS επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόνομα τις πιστωτικές συναλλαγές, δηλαδή επιστροφές ποσών σε κάρτα, οι οποίες τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικών πωλήσεων. Τα EFT POS πραγματοποιούν αυτόνομα τις προεγκρίσεις.

3.3. Δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο σε EFT POS, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFT POS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 4
Ισχύς της Απόφασης

4.1 Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/01/2023.

4.2. Η απόφαση αυτή, με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

ΙΙ. Υπόχρεοι POS και διασύνδεση με Φ.Η.Μ.

i. Οι υπόχρεοι σε χρήση pos ορίζονται στην απόφαση  45231/20-04-2017.

Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016,
οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα
πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που
πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

ΚΑΔ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.12
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

25.61
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62
Μεταλλοτεχνία

33.11
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12
Επισκευή μηχανημάτων

33.13
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.19
Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20
Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.11
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13
Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14
Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21
Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22
Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23
Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30
Παροχή ατμού και κλιματισμού

36.00
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37.00
Επεξεργασία λυμάτων

38.11
Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12
Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31
Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39.00
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

43.21
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31
Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32
Ξυλουργικές εργασίες

43.33
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34
Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91
Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19
Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.91
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

49.10
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.42
Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

52.10
Αποθήκευση

52.21
Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23
Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24
Διακίνηση φορτίων

52.29
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

55.10
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90
Άλλα καταλύματα

56.10
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29
Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)»)

56.30
Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.19
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29
Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.90
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

65.12
Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

68.20
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10
Νομικές δραστηριότητες

69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών

70.22
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

74.10
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20
Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00
Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12
Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31
Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.39
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

79.11
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30
Δραστηριότητες έρευνας

81.10
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

81.21
Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11
Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.91
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

82.92
Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

85.10
Προσχολική εκπαίδευση

85.20
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53
Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10
Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

90.02
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03
Καλλιτεχνική δημιουργία

91.02
Δραστηριότητες μουσείων

91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.11
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13
Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12
Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.24
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25
Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.03
Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

96.04
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

 

ii. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 45196/26.4.2018 (ΦΕΚ Β’ 1586/8.5.2018), από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 133473/05-12-2017 «Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄240)»», εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία).

iii. Στην εγκύκλιο με α.π. 83942/27.7.2017 «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»», μεταξύ άλλων, αναφέρονται:


«[…] Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις
φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε
δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη
λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον
συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν
στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους
πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες)
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις
(νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι
πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.

Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς
εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές
(πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και
εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική
παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως).

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής
απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο
πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική,
χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου
εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω
εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα,
τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER
CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων
πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN
EXPRESS). Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με
νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα
στο ν. 3862/2010
και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν
νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους
αυτών. […]».

III. Στην απόφαση Α.1190/30.12.2022 (ΦΕΚ Β’ 6993/31.12.2022) «Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940)» ορίζονται:

«Τροποποιούμε τα άρθρα 3,4 και το Παράρτημα της Α.1098/13-7-2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/ 13-7-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS).

3.1. Το Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS) περιγράφεται στο παράρτημα.

3.2. Τα EFTPOS που εφαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση, το ποσό πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Στην ειδική περίπτωση όπου έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ λογιστικό στοιχείο (απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή τιμολόγιο) για το οποίο αναμένεται μεταγενέστερη πληρωμή από το EFTPOS, αυτό το λογιστικό στοιχείο προφορτώνεται στο EFTPOS από τον ΦΗΜ. Το EFTPOS έχει την δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές, για κάθε ένα από τα προφορτωμένα λογιστικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο το αλγεβρικό σύνολο των συναλλαγών αυτών να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του συγκεκριμένου προφορτωμένου λογιστικού στοιχείου. Το EFTPOS έχει επίσης την δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό, για την εξόφληση περισσοτέρων του ενός προφορτωμένων λογιστικών στοιχείων, με μία μόνο χρεωστική συναλλαγή, τηρουμένου πάντοτε του περιορισμού της μη πληκτρολόγησης ποσού. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται ωστόσο, η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο EFTPOS. Τα EFTPOS επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόνομα τις πιστωτικές συναλλαγές, δηλαδή επιστροφές ποσών σε κάρτα, οι οποίες τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικών πωλήσεων. Τα EFTPOS πραγματοποιούν αυτόνομα τις προεγκρίσεις.

3.3. Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», ο κάτοχος του ΦΗΜ δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «esend». Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «esend», το οποίο του δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει την δυνατότητά πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πληκτρολόγησης του EFTPOS λόγω βλάβης υποδομής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) ώρες και επιτρέπεται το πολύ για μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του EFTPOS λόγω βλάβης ΦΗΜ για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του EFTPOS έχει μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3.4. Δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο σε EFTPOS, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFTPOS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 4

Ισχύς της Απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2023.

Παράρτημα

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Η απόφαση αυτή, με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022».

IV. Στην απόφαση Α.1021/24.2.2023 (ΦΕΚ Β’ 1826/22.3.2023) «Αναβάθμιση
λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων
Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων
Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων» ορίζονται:

«αποφασίζουμε:

Την αναβάθμιση των σε λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και
Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των
Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων, ώστε
να επέρχεται:

1. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ 2.5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1024/2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Στην
περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦΗΜ, ο ΦΗΜ δεν
επιχειρεί διαβίβαση αρχείου s.tmp».

2. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 2.10 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1024/2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Στην
περίπτωση αποτυχημένης διαβίβασης αρχείου s.txt ή s.tmp στο ΠΣ ΦΗΜ, ο
ΦΗΜ επιτρέπεται να επαναλάβει αμέσως την προσπάθεια διαβίβασης αυτόματα
άλλες δύο φορές. Στην συνέχεια, ο ΦΗΜ επιχειρεί νέα διαβίβαση μετά το
πέρας της περιόδου επικοινωνίας που έχει οριστεί από το ΠΣ ΦΗΜ».

3. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. Α5 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης ως προς την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου και του παραδείγματος του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Επαύξηση
των δεδομένων του QRcode. Η παράμετρος SIG στο QRcode περιέχει τα
ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού – 11
χαρακτήρες | Αύξοντας Προοδευτικός Αριθμός σήμανσης – 8 ψηφία σε μορφή
00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt – οι πρώτοι 30 από τους
40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | ημερομηνία και ώρα της απόδειξης με μορφή
YYMMDDhhmm | συνολική αξία».

Παράδειγμα:
Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ= GRT99000204
Προοδευτικός= 00000387
Υπογραφή= 0EA2C079E722C361C6297D10F02955 (οι 30 πρώτοι CHAR από τους συνολικά 40)
Ημερομηνία/ώρα= 2211231037 (23-11-2022 10:37) Ποσό= 18.35
QR Code message: https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?
SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C62 97D10F02 955221123103718.35

4. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα οριζόμενα στην παρ. Δ20 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης δυνάμει της οποίας στον πίνακα Α του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012
απόφασης προστίθενται νέα πεδία αμέσως μετά τον κωδικό νομίσματος και
πριν την ΠΑΗΨΣ, ως εξής: ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (Ν:2), ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΜΕ ΚΑΡΤΑ (N 18:2), ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (C 60), MYDATA (C
400), ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (Ν 8) (μόνο στον πίνακα Α), RANDOM (C 10).

Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» τοποθετείται και διαβιβάζεται
το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για το συγκεκριμένο παραστατικό (απόδειξη
εσόδου, απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο), με χρεωστική ή
πιστωτική κάρτα, από POS που είναι συνδεδεμένο στον ΦΗΜ.

Το πεδίο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» περιέχει πληροφορίες για
την ταυτοποίηση της πληρωμής με κάρτα. Στα παραστατικά με κωδικό 356,
358, στο πεδίο αυτό περιέχονται οι πληροφορίες που αποστέλλει το EFTPOS.
Στα συνήθη παραστατικά όπως αποδείξεις εσόδου, αποδείξεις λιανικής
πώλησης, τιμολόγια, πιστωτικά λιανικής ή πιστωτικά τιμολόγια που
εκδίδονται από τον ΦΗΜ και προφορτώνονται στο EFTPOS για μεταγενέστερη
πληρωμή, στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» τοποθετείται το
session number.

Το πεδίο «ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ» περιέχει πληροφορίες για το αρχικό
παραστατικό που ακυρώνεται σε περίπτωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού
στοιχείου από ΦΤΜ – ΑΔΗΜΕ. Ειδικότερα, σε περίπτωση έκδοσης ειδικού
ακυρωτικού στοιχείου από ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, στο πεδίο «σχετικό παραστατικό»
περιέχεται ο προοδευτικός αριθμός του αρχικού παραστατικού για το οποίο
εκδίδεται το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο (Ν: 8). Στην περίπτωση όπου η ΦΤΜ
ή ΑΔΗΜΕ δεν μπορεί να αναβαθμιστεί για την έκδοση ειδικού ακυρωτικού
στοιχείου, το πεδίο αυτό είναι κενό.

Το πεδίο «RANDOM» περιέχει μία 10ψήφια τυχαία ακολουθία
αποτελούμενη από 0 … 9 και Α … F. Το πεδίο «MYDATA» περιέχει
τετράδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 20 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης, εφόσον είναι εφικτή προς τούτο η αναβάθμιση της ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, το πεδίο αυτό είναι κενό.

5. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα οριζόμενα στην παρ. Δ21 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης με την οποία: Προστίθενται νέοι τίτλοι παραστατικών στον πίνακα Δ του Κεφαλαίου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ

39

Σύνολα φορολογικής μνήμης σε περίπτωση καταστροφής αρχείου s.txt

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1034804 ΕΞ 2021/23-4-2021 οδηγία.

Τα ποσά είναι τα αλγεβρικά αθροίσματα των μη πιστωτικών παραστατικών, μείον των πιστωτικών παραστατικών

356

Πληρωμή με κάρτα στο EFTPOS προφορτωμένης απόδειξης που έχει ήδη
εκδοθεί από τον ΦΗΜ. Επιστροφή σε κάρτα (πιστωτική συναλλαγή ) που
έγινε αυτόνομα στο EFTPOS. Πληρωμή με κάρτα από αποσυνδεδεμένο EFT-POS
λόγω βλάβης του ΦΗΜ.

Α.1098/2022

0

357

Εντολή resend-all

0

358

Πληρωμή με κάρτα από συνδεδεμένο EFT-POS

Α.1098/2022

0

359

Διάφορες πληροφορίες

0

Οι επεξηγήσεις των ως άνω κωδικών δίδονται στην παρ. 21 της υπό στοιχεία Α.1173/2022
απόφασης. Για όλους τους κωδικούς αυτούς, το πεδίο RANDOM δεν
συμπληρώνεται, αλλά είναι κενό. Διευκρινίζεται ότι για τους κωδικούς
356, 357, 358, 359, τα e.txt που παράγονται, νοούνται μόνο ως γραμμές
του αντίστοιχου s.txt αρχείου, συνεπώς δεν υπάρχουν προδιαγραφές
ονοματολογίας τους. Ειδικότερα για τον κωδικό 359 «Διάφορες
πληροφορίες», η απαίτηση συμμόρφωσης περιορίζεται στα έξι πρώτα υποπεδία
του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» δηλαδή μέχρι και την version
firmware ΦΗΜ.

6. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 2.25.2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης, όπως προστέθηκε με την παρ. Ε22 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS σύμφωνα με
το ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στην περίπτωση όπου πρόκειται να
γίνει πληρωμή με κάρτα, στον ΦΗΜ πληκτρολογείται το προς πληρωμή ποσό,
το οποίο διαβιβάζεται στο EFT-POS. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ
λαμβάνει από το EFT-POS ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε και το αφαι-ρεί
από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ
δεν αφαιρεί το ποσό από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Μετά την εκτύπωση
της φορολογικής απόδειξης, από τον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται οι
αποδείξεις πληρωμής του EFT-POS για την συγκεκριμένη φορολογική
απόδειξη.». Το συνολικό ποσό των πληρωμών με κάρτα ανά συναλλαγή amount,
καταγράφεται στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜ, μεταφέρεται στο αντίστοιχο
αρχείο e.txt, και αθροίζεται σε ειδικό αθροιστή, προκειμένου αυτός να
εκτυπώνεται στις αναφορές Χ, Ζ.

Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, έχει τη δυνατότητα κατά τη διαδικασία της έκδοσης, να
αποστείλει παραστατικό που εκδίδει στο EFTPOS, προκειμένου να γίνει η
μεταγενέστερη εξόφληση του παρασταστικού με κάρτα, με τον περιορισμό της
μη πληκτρολόγησης ποσού στο EFTPOS για τις χρεωστικές συναλλαγές,
δηλαδή για τις πληρωμές με κάρτα.

Για την περίπτωση ΑΔΗΜΕ χωρίς πρόγραμμα εστιατορίου, επιτρέπεται η
επικοινωνία της ΑΔΗΜΕ με το EFTPOS να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης της ΑΔΗΜΕ. Το ειδικό αυτό
λογισμικό της ΑΔΗΜΕ διαβάζει για κάθε επικείμενη επικοινωνία με το EFT-
POS το κλειδί κρυπτογράφησης από την ΑΔΗΜΕ, και δεν το αποκαλύπτει σε
άλλο σύστημα ή εφαρμογή, ούτε το αποθηκεύει κάπου.».

7. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 23 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης «Τροποποιήσεις της παρ. 5.6 του άρθρου 5 του κεφ.2 της ΠΟΛ.1220/2012.

Το εδάφιο 5.6.3.1 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης τροποποιείται ως εξής:

5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των αποθηκευμένων
στοιχείων-δελτίων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων
και του αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό
μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή
στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα. Μετά την επιτυχή
μεταφορά των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία – δελτία της Προσωρινής
Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ώστε αυτή να δύναται να
επαναχρησιμοποιηθεί.

Τα εδάφια 5.6.3.3. και 5.6.3.4 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του κεφ.2 της ΠΟΛ 1220/2012 διαγράφονται.».

8. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. Ι28 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης με την οποία προστίθεται παρ. 2.11.9 στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης:

«Αποφυγή λειτουργίας ΦΗΜ μετά την δήλωση οριστικής παύσης.

Σε κάθε περίπτωση όπου δηλώνεται οριστική παύση ΦΗΜ, χωρίς ωστόσο
να έχει εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Ζ που επιτρέπει ο ΦΗΜ, με ευθύνη του
κατόχου του ΦΗΜ, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πληκτρολογεί ειδικό κωδικό
στον ΦΗΜ, ώστε ο ΦΗΜ στο εξής να μην μπορεί να εκδώσει κανένα απολύτως
παραστατικό ή απόδειξη εσόδου. Προκειμένου να ενημερωθεί το ΠΣ ΦΗΜ για
την οριστική παύση λειτουργίας του ΦΗΜ και για την πληκτρολόγηση του
ειδικού κωδικού, ο ΦΗΜ διαβιβάζει στο ΠΣ ΦΗΜ ένα τελευταίο s.txt που
περιέχει ένα μοναδικό e.txt που έχει ως κωδικό παραστατικού 999. Εφόσον ο
ΦΗΜ λάβει από το ΠΣ ΦΗΜ απάντηση σωστής διαβίβασης, ο ΦΗΜ τίθεται σε
κατάσταση αδυναμίας έκδοσης νέων παραστατικών ή αποδείξεων εσόδου.
Ωστόσο, ο ΦΗΜ θα είναι πάντα σε θέση να εκτυπώνει αναφορές για
ελεγκτικούς λόγους.».

9. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 9.1.5. του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΒ 31 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης:

«Επιτρέπεται στις ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ που λειτουργούν με πρόγραμμα
εστιατορίου, η απευθείας έκδοση φορολογικής απόδειξης, χωρίς την
προηγούμενη έκδοση προσωρινής απόδειξης, σε περιπτώσεις ενδεικτικά όπως
take away, delivery.».

10. Συμπλήρωση πληροφοριών για τα προοδευτικά σύνολα του
ΦΗΜ, σε περίπτωση διαβίβασης του κωδικού 999 σύμφωνα με την παρ. 28 της
υπό στοιχεία Α.1173/2022
απόφασης. Προκειμένου να συμπληρωθεί αυτόματα στο Δ13 η οριστική παύση
του ΦΗΜ με κωδικό 23, στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες»
περιέχονται οι εξής πληροφορίες, όπως αυτές προκύπτουν από το τελευταίο
Ζ:

– Προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Α για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Β για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Γ για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Δ για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό συνόλου καθαρής αξίας Α+Β+Γ+Δ για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό καθαρής αξίας Ε για μη πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Α για πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Β για πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Γ για πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό ΦΠΑ Δ για πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό συνόλου καθαρής αξίας Α+Β+Γ+Δ για πιστωτικά παραστατικά,

– προοδευτικό ποσό καθαρής αξίας Ε για πιστωτικά παραστατικά.

Οι ως άνω πληροφορίες ακολουθούν μετά την ένδειξη #@999. Δεν
υπάρχουν κενά ανάμεσα στο σύμβολο # και στο εκάστοτε ποσό που ακολουθεί.
Στα ποσά, το σύμβολο υποδιαστολής είναι η τελεία και έχουν δύο δεκαδικά
ψηφία.

Στο πεδίο «A/A Προοδευτικών Φορολογικών Αποδείξεων», τοποθετείται
το πλήθος φορολογικών παραστατικών από έναρξης λειτουργίας του
μηχανισμού, συ-νυπολογιζομένης στο πλήθος αυτό και της εγγραφής με
κωδικό 999. Στο πεδίο «Αριθμός Ζ» τοποθετείται ο αριθμός του τελευταίου
εκδοθέντος Ζ.

11. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Υπάρχει η υποχρεωτική λειτουργία αναβάθμισης firmware ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ
απομακρυσμένα και αυτόματα μέσω των υποδομών του κατασκευαστή, εφόσον
υπάρχει νέα έκδοση που αφορά τον ΦΗΜ, με υποχρεωτική κοινοποίηση του
νέου firmware (binary format) και του hash value σε SHA1 αυτού στην
ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ.1068/2015.».

12. Περίπτωση χρήσης ΦΗΜ για πώληση πετρελαίου θέρμανσης
κατ’ οίκον. Ενσωμάτωση του ΑΦΜ λήπτη και του αριθμού παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών για τις περιπτώσεις ΦΗΜ
που χρησιμοποιούνται για πώληση πετρελαίου θέρμανσης κατ’οίκον,
προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
επιδόματος θέρμανσης.

Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» τοποθετούνται τα ακόλουθα δεδομένα:

? κωδικός καυσίμου ! ποσότητα σε λίτρα με 3 δεκαδικά # ΑΦΜ λήπτη *
αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (τουλάχιστον τα 9 πρώτα ψηφία).

Οι αναβαθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφαση.

Κατηγορίες αναβαθμίσεων

1. Πλήρης συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ με τις υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 11.

Τα μοντέλα Φορολογικών ταμειακών μηχανών ή ΑΔΗΜΕ της κατηγορίας
αυτής αντιμετωπίζονται ως μοντέλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεων και ισότιμα με τα μοντέλα ΦΗΜ που λαμβάνουν έγκριση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό στοιχεία Α.1173/2022 και Α.1190/2022 αποφάσεων.

2. Συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 11, αλλά όχι με όλες τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για τα μοντέλα αυτά, επιτρέπεται η συμμόρφωση και με άλλες διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Συμμόρφωση ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ μόνο με τα ως άνω στοιχεία 1 έως 10.

Για τα μοντέλα Φορολογικών ταμειακών μηχανών ή ΑΔΗΜΕ της κατηγορίας
αυτής δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά πέραν των ήδη δηλωμένων
σφραγισθέντων αποθεμάτων. Δεν επιτρέπεται ούτε η διάθεση μελλοντικής
νέας έκδοσης λογισμικού αυτών, με εξαίρεση εκδόσεις λογισμικών που
διορθώνουν τυχόν λάθη της συγκεκριμένης έκδοσης αναβάθμισης. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, η διόρθωση λαθών γίνεται χωρίς επιβάρυνση του
κατόχου ΦΗΜ.

4. Φορολογικές ταμειακές μηχανές ή ΑΔΗΜΕ που δεν αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ.1 έως 10.

Οι φορολογικές ταμειακές μηχανές/ΑΔΗΜΕ που δεν αναβαθμίζονται,
αποσύρονται από τη χρήση και δηλώνεται η οριστική τους παύση. Η δήλωση
παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί
πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας
Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ,

2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης
«Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου
αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως
λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής
αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία
δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα,

3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει
ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της
Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και
την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση
παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια
καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό
του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι:

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση ΦΗΜ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων ορίζεται

i) η 30.6.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
τους για το φορολογικό έτος 2021, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000,00 €) και
ii) η 31.7.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
τους για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000,00 €).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button