ΔΟΥ

Δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων (Δ600)

Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών (Δ212)

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακινήτων

Αίτηση Πρωτοκόλλου

Αίτηση προσφυγής ενδικοφανούς προσφυγής

Αίτηση παραλαβής φορολογικής ενημερότητας (Α9)

Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής (A100)

Αίτηση αποφυγής διπλής φορολόγησης

Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου (A200)

Αίτηση αναστολής ενδικοφανούς προσφυγής

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων

Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης

Δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα

Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας

Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ

Δ211_Δήλωση έναρξης – μεταβολής – διακοπής εργασιών επιχείρησης

Δ210_Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων

E1_Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022

E2_Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 2022

Ε3_Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 2022

Ε3_Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 2022

Έντυπο Ν_Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

Ε9_Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

Δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 3)

Φ2_Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

Φ4_Ανακεφαλαιωτικός πίνακας – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών

Φ5_Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

Φ6_Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Δήλωση Intrastat άφιξη

Δήλωση Intrastat αποστολή

Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ

Shares
Call Now Button