Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, προσώπων που δραστηριοποιούνται από 15.6.2023 και μετά, για πρώτη φορά, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών με έναρξη της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον μήνα Ιούνιο

Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, προσώπων που δραστηριοποιούνται από 15.6.2023 και μετά, για πρώτη φορά, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών με έναρξη της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον μήνα Ιούνιο.

Ι. Στην απόφαση Α.1263/23.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6317/30.12.2021) «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1077/19.5.2023 (ΦΕΚ Β’ 3469/24.5.2023) ορίζονται:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση και εφαρμογή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93Α και 93B του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265):
α) Του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ίδιου νόμου,
β) του ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, των της περ. α) αλκοολούχων ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις των ως άνω αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

2. Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων:
α) Η διαδικασία εγγραφής των προσώπων που είναι υπόχρεα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών,
β) οι κατηγορίες των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία απαιτείται η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
γ) τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και
δ) ο χρόνος καταχώρισης και η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. «Ηλεκτρονικό Μητρώο»: το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 3 τα οποία διαθέτουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις. 

2. «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης»: το Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 3 στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή, παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., χονδρική πώληση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με βάση την ένδειξη παρτίδας. 

3. «Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.)»: Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 με την καταχώριση των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών. 

4. «Ένδειξη παρτίδας»: ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας στο αλκοολούχο ποτό, όπως προβλέπεται στην υπ’αρ. 259/2013/24-02-2014 (Β’563) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στην υπ’αρ. 97/2017/05-12-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4883). 

Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης, είναι τα πρόσωπα τα οποία:
α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν,
β) διαθέτουν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, κύριας ή και δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές

Στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.
1. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή, τήρηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και με τις, κατά περίπτωση, λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών/Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής/τροποποίησης Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στον τομέα των αλκοολούχων, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητας τους στην αρμόδια ΔΟΥ. 

3. Η είσοδος των Υπόχρεων Προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πραγματοποιείται μέσω επαλήθευσης/επιβεβαίωσης της ταυτότητάς τους με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. 

4. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος αποτελεί τον Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.). 

5. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν την αποκλειστική ευθύνη, τόσο για την καταχώριση, όσο και για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν. 

6. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μεταβολή κάθε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρήσουν την μεταβολή αυτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., τα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πρόσωπα υποχρεούνται να προβαίνουν σε απενεργοποίηση των στοιχείων τους από το ηλεκτρονικό Μητρώο. 

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, για σκοπούς ορθής ταυτοποίησης των Υπόχρεων Προσώπων.

Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών 

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω οριζόμενων, για τα πρόσωπα που η υποχρέωση
εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από
15-06-2023 έως και 15-09-2023, ως προθεσμία έναρξης καταχώρησης
στοιχείων ορίζεται η 30η-10-2023

2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς/παραλαβής, πώλησης, επιστροφής).
Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της
χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή
εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση
στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και
εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση
στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων προϊόντων.
Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας) του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,
γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά/επιστροφή (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/αποστολή(εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς/επιστροφής, πώλησης ή αποστολής),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή – παραλήπτη).

3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά. 

4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Άρθρο 8
Δημοσιότητα Ηλεκτρονικού Μητρώου/ Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών

1. Η εφαρμογή και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης διασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτά καθώς και την προσωποποιημένη προσβασιμότητα των χρηστών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων» (L 119) και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

2. Η δημοσιοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης σε τρίτους, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 4 της παρούσας, τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 «περί διαφύλαξης πληροφοριών απορρήτου» του Μέρους Α’ «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170). 

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Για την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου προσώπου. 

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, τα πρόσωπα, τα οποία ήδη, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στο τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών και βάσει των διατάξεων αυτής καθίστανται υπόχρεα καταχώρισης στοιχείων, υποχρεούνται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο 5.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, η οποία θα καθορισθεί με νεότερη κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Παραρτήματα:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

ΙΙ. Στην εγκύκλιο Ε.2005/13.1.2022 «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317)» αναφέρονται:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα
«Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και
εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (
Β’6317).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 6317) με την
οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των ηλεκτρονικών
εφαρμογών οι οποίες καθιερώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.4758/2020 (Α’242), με τις οποίες στο ν.2960/2001 (Α’265) προστέθηκαν τα άρθρα 93Α και 93Β αντίστοιχα και παρέχονται σχετικές οδηγίες εφαρμογής της.

Ειδικότερα
με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των κάτωθι ηλεκτρονικών εφαρμογών:

α) του
ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και
τηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία
δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των
αλκοολούχων ποτών όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου και

β)
του ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των
ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α
στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80
του ιδίου νόμου στο οποίο τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα
στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών
οφείλουν να καταχωρίζουν στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, την
μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η
εν λόγω ρύθμιση αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς
κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην
περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον
αφορά τις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός
της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των
ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α
στο άρθρο 79 του ν.2960/2001, δηλ των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ιδίου νόμου, σχετικά με την υποχρέωση :

α) εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρα 93 Α του ν.2960/2001 (Α’265) και

β)
καταχώρισης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση
αλκοολούχων προϊόντων που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία με βάση την
ένδειξη παρτίδας στο Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων ποτών
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 93Β του ιδίου ως άνω άρθρου.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.
Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων
ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις
κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά:
– παράγουν, ή
– εισάγουν, ή
– παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή

διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας
και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και
δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

2.
Τα ως άνω πρόσωπα, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο
ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και
διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωσης αλκοολούχα ποτά που
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. α) του άρθρου 79 του ν.2960/2001
όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές
κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των παρ. β) γ) δ) και ε) του ιδίου άρθρου
(δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρησης στοιχεία, η μπύρα, τα
ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Τέλος,
επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης θα
καθοριστεί με νεότερη κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και
Διοικητή της ΑΑΔΕ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και θα
ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες αναφορικά με την τη χρήση των εν λόγω
εφαρμογών από τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.».

ΙΙΙ. Στην απόφαση Α.1077/19.5.2023 (ΦΕΚ Β’ 3469/24.5.2023) «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317). β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» ορίζονται:

«ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών»

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ’
εξαίρεση των ανωτέρω οριζόμενων, για τα πρόσωπα που η υποχρέωση
εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από
15-06-2023 έως και 15-09-2023, ως προθεσμία έναρξης καταχώρησης
στοιχείων ορίζεται η 30η-10-2023».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Τα
υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της χώρας
εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή
εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση
στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και
εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση
στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων
προϊόντων.»

ΜΕΡΟΣ Β’

Καθορισμός χρόνου έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών

Άρθρο 2

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών τίθενται σε παραγωγική λειτουργία από 15-06-2023.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2023».

IV. Στις οδηγίες με αρ.  Ο.3039/12.6.2023 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/19- 05-2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών». (Β 3469)» αναφέρονται:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα
«Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και
εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών»
(Β’6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’3469) 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με
την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών
καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και
αναφορικά με τη λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών. Ειδικότερα παρέχονται
λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με α) τη διαδικασία και τον τρόπο
εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών καθώς και β) τον τρόπο καταχώρισης των απαιτούμενων
στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η
οδηγία αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον
τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση
αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α) του άρθρο 79 του ν. 2960/2001 ήτοι τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον
αφορά τις ελεγκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι
οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών καθώς του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών για σκοπούς ελέγχου.

Σκοπός της παρούσας είναι η
ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ν. 2960/2001
καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ΑΑΔΕ οι οποίες θα
εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναφορικά με την ημερομηνία
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών καθώς και τις διαδικασίες εγγραφής και
καταχώρισης στοιχείων στις εν λόγω εφαρμογές.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α.
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών καθώς και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις 15-06-2023
(άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).

Ειδικότερα:

α.
Ως προς το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών,
ημερομηνία έναρξης της εγγραφής των επιτηδευματιών, ορίζεται η
15η.6.2023.
Συνεπώς, συνδυαστικά, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1263/2021 (Β’ 6317) κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ:

Τα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται μέχρι 15.6.2023 στον τομέα
της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, οφείλουν να εγγραφούν στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από
την ως άνω ημερομηνία (άρθρο 10 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης),

Τα πρόσωπα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν από 15.6.2023 και μετά, για
πρώτη φορά, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών,
οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών, μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητάς τους
στην αρμόδια ΔΟΥ (παρ.2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης).

β. Ως προς το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,

τα πρόσωπα που η υποχρέωση εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από
15.6.2023 έως και 15.9.2023, οφείλουν να ξεκινήσουν να καταχωρίζουν τα
απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινή απόφαση), στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών από την 30η-10-2023 (παρ.1 του ως άνω άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).

για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, (π.χ. επιτηδευματίας με έναρξη
δραστηριότητας στις 16.09.2023), τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 1 του άρθρου 7
της υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινής απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως
την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία
Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Ταυτοποίησης τα απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση) στοιχεία.

Β. Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.

Με την υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση
Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή
Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’6317) (άρθρο
3), υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων
ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις
κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά, ήτοι:
– παράγουν,
– εισάγουν,
– παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή

διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας
και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και
δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου.

Γ.
Προϊόντα νια τα οποία υφίσταται η υποχρέωση των προσώπων που θα
εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, να
καταχωρούν στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων
Ποτών.

Τα πρόσωπα που θα εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων
στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων
προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την εισαγωγή, παραγωγή,
παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001
όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές
κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των περ. β), γ), δ) και ε) του ιδίου άρθρου
(δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, τα
προϊόντα μπύρας, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά
παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Δ. Διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των αλκοολούχων ποτών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Τα
υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας
και λοιπά στοιχεία του εκάστοτε προϊόντος (όπως ορίζονται στο Παράρτημα
ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινής απόφασης), εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της
σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς/παραλαβής/εισαγωγή,
πώλησης, επιστροφής).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης:

τα πρόσωπα τα οποία παράγουν τα ως άνω προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας
εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, τα πρόσωπα τα οποία παραλαμβάνουν
προϊόντα από άλλα κ-μ ή τα εισάγουν από τρίτες χώρες ήτοι τα πρόσωπα τα
οποία διαθέτουν για πρώτη φορά τα εν λόγω προϊόντα στην εγχώρια αγορά,
υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, τόσο των εισερχομένων, όσο και
των εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
– Όλα τα
υπόλοιπα υπόχρεα πρόσωπα, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις μόνο των
εξερχόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1263/2021
κοινής απόφασης η καταχώριση των ημερήσεων κινήσεων εξερχομένων έτοιμων
προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αφορούν τις χονδρικές πωλήσεις στο
εσωτερικό της χώρας (π.χ για τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών προς
εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών).

Τέλος, με την παρούσα και προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων κοινοποιείται εγχειρίδιο χρήσης
σχετικά με την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών καθώς και την καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο είναι αναρτημένο στον
ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/ilektroniko-mitroo-epitideymation-alkooloyhon».

V.  Εγχειρίδιο (Περιβάλλον εξωτερικού χρήστη) Οδηγίες εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button