Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα.
1) Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθ. 6 του α.ν. 248/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 24 του ν.4498/2017):

«1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.
β)
Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε
επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3, κατά το μέρος που
προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και
Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού
των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η
εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού
τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που
καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον
οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E..
γ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.
δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.
ε)
Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις
καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.
στ)
Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή
προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών
που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet),
εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα
και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών
και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω
περίπτωση β΄.

2.α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του
άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί
Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το
προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
β)
Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και
το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των
Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος
υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του
εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των
μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος
αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο
τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα
για την υλοποίηση του παρόντος.
γ) Η εργοδοτική εισφορά της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου
εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 και αποδίδεται
στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το
τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για
την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική
κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν
επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου
εξαμήνου.
δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α
καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου
απασχόλησης.
ε) Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου
1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική
καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το
αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του
οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται
κάθε σχετικό θέμα.»

2) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

«Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017
αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967 και προβλέφθηκε
ως έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (στην περίπτωση στ΄), ειδική εισφορά ποσοστού
2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν
γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο
λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών
διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν
αυτή, κατά την περίπτωση β΄ της ίδιας διάταξης.

Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία,
παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση
διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης
αυτής.

Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε
Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό  ή
αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο
παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης, ο
οποίος θα πρέπει να αποδίδει το ποσοστό 2% από τις δαπάνες προβολής και
διαφήμισης στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την
ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω
διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα,
εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την
υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι
στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς
ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό
αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  ποσοστό 2% επί του ποσού
της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος
(προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία
εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

1.-Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο – Προθεσμία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ

Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ)
υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή
ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται  και περιλαμβάνει
στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται
(μήνας). Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που
αναφέρεται.  Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης της  ΑΚΕΕΔ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

2.- Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Η ΑΚΕΕΔ,  θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Πλήρη στοιχεία και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της υπόχρεης επιχείρησης,

β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,

γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για τη μηνιαία διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης στο διαδίκτυο (internet) και

δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην  περίπτωση (γ).

3.-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν ΑΚΕΕΔ, την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή
την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση
εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

4.- Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης
ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% στο Διαδίκτυο προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται
σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του
άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

5.- Έναρξη διαδικασίας υποβολής και καταβολής της  ΑΚΕΕΔ

Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018
να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή   του ΕΔΟΕΑΠ, τις
Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για
το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET  που έχει κάθε υπόχρεο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΤΠΕΕΔ) 2%,
η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή. Mε την υποβολή της
ΑΚΕΕΔ ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η
προαναφερθείσα ΤΠΕΕΔ.

Η καταβολή του παραπάνω ποσοστού 2% θα πρέπει να γίνει έως 30/9/2018.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΚΕΕΔ θα αναρτηθεί και στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr).

Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη ηλεκτρονικής υποβολής  ΑΚΕΕΔ .

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από το site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή της ΑΚΕΕΔ. στην εφαρμογή
του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα
Μπαμπαλιούτα, 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.»

Προθεσμίες:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).(σ.σ.
Βάσει του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα, η καταληκτική ημερομηνία που
συμπίπτει με αργία μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη).
Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.

Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης καταβολής:

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθ. 6 του α.ν.248/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 24 του ν.4498/2017):

«β)
Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την
περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»

Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθ. πρώτου του ν. 4152/2013 ορίζονται:

«11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012
(Α’ 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές , υπέρ του
εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και
εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από
ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης
(δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από
1.1.2013.»

Σχετικές διατάξεις:

Α.Ν. 248/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 24 του ν.4498/2017)Εγκύκλιος 11/27.7.2018 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.Εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.)

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button