Καταβολή φόρου εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε.)

Καταβολή φόρου εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε.).

Ι. Με την παρ. 1 του άρθ. 1 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148/31.7.2020), προστέθηκε άρθ. 5Β «Εναλλακτική
φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από
συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» στον Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 144 του ιδίου νόμου.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε.:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος
εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην
αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα,
υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2,
για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της
φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) μεταφέρει τη φορολογική
του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής
συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

2. α) Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό
πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή
επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε
στην αλλοδαπή.
β) Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε
μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και
δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά
υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική
υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό.

3. α) Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας
με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει
στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση
από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε
φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν
αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που
προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.
β)
Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική
Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την
εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων
της παρ. 1.
γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος
στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή
της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές
του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του
εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς
διοικητικής συνεργασίας.

4. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο
φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου
για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας
δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος
είναι δυνατή για τα προσεχή δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη.

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις
του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο
το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις
διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής
φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων
του παρόντος Κώδικα.

6. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε
φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 να
υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές.
Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο φορολογείται σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την
αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου
ποσού φόρου για το έτος αυτό σύμφωνα με την παρ. 2.

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του
παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 67.

8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την
εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η
διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την
υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε.:

«Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

1.
Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με
οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη
Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. Ειδικά, φορολογούμενοι που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα
εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 5, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, και τα οποία
υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής
τους. Φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β
υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην
ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα εισοδήματα που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και
τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση. Δεν υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης
που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την
ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η
παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.

Ομοίως, δεν
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί
κάτοικοι αλλοδαπής και αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από τόκους
κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς
και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37.».

ΙV. Βάσει της παρ. 9 του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε., εκδόθηκε η απόφαση με αρ. Α.1217/2020
(ΦΕΚ B’ 4215/29.9.2020) με την οποία ορίζονται, η διαδικασία και
προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013,
περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων
εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο άρθ. 5 της οποίας ορίζονται:

«Άρθρο 5 Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου

1. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 4 της παρούσας, για την υπαγωγή του φορολογουμένου σε
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην
αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που
υπολογίζεται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) επί του συνόλου του
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό απαλλάσσεται
του φόρου στο κράτος κατοικίας δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ. Τυχόν φόρος
που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα
εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης,
εκπίπτει από τον φόρο της παραγράφου αυτής, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν. 4172/2013 ή της τυχόν εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, εφόσον είτε
προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε
δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.

2. Ο φορολογούμενος, που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β
υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του που προκύπτουν στην
ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και
τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική
φορολόγηση.

3. Για τον ως άνω φορολογούμενο, εκδίδεται μία πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4174/2013, για τη συνολική φορολογική του υποχρέωση, που αντιστοιχεί στα
εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή και τα εισοδήματα που προκύπτουν
στην αλλοδαπή και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.

4. Ο φόρος του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, καταβάλλεται για κάθε
φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές
υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί
στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Για την εκπρόθεσμη καταβολή του
φόρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 ως ισχύουν.

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.
4172/2013, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την
τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν καταβάλλει
ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό φόρου, παύει να υπάγεται
στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και
εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του βάσει των γενικών
διατάξεων του ν. 4172/2013.

6. Με την καταβολή του ως άνω ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική
υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της
εναλλακτικής φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή.
Στο εν λόγω εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή δεν επιβάλλεται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

7. Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του
ν. 4172/2013 δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας
που βρίσκεται στην αλλοδαπή.».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθ. 5Β ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Α.1217/2020 «Διαδικασία
και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.
4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων,
δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα
οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button