Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

Καταβολή Τέλους Πλοίων
Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά
χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα.

Ι. Με την  ΠΟΛ. 1210/2018
(ΦΕΚ Β’ 5170/16.11.2018) Κ.Υ.Α. υπ. Οικονομικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίστηκε ο τρόπος, η διαδικασία και ο
χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου
καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της
οφειλής από τη μη καταβολή του, τα σχετικά πρόστιμα και τα όργανα
έκδοσης αυτών, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης
αυτής καθώς και τα ποσοστά μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., τα ειδικά κριτήρια για
την παροχή της και ο τρόπος απόδειξής τους.

Το ΤΕ.Π.Α.Η., σύμφωνα με την παρ. 8 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4211/2013,
επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια των πλοίων αναψυχής
και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων από την έκδοση της παραπάνω
κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. πλοίο αναψυχής:
είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή
μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής,
β. επαγγελματικό πλοίο αναψυχής:
είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα
(49) επιβατών, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής
ναύλωσης,
γ. ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
δ. επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο:
είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό
πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014,
καθώς και εκείνο, ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργεί περιηγητικό
ταξίδι, διάρκειας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έως και είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και
περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος,
παραλαμβάνοντας επιβάτες από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν
οριστικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαμβάνοντας επιβάτες από την Ελλάδα με
την προϋπόθεση ότι θα αποβιβαστούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην
αλλοδαπή ή πραγματοποιώντας ημερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό ταξίδι στην
Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες του από την αλλοδαπή και με σκοπό
να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην
αλλοδαπή,
ε. παραδοσιακό πλοίο: είναι το πρωτότυπο και κάθε
μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία
ελληνικού πολιτισμού, καθώς και παραδοσιακής ελληνικής ναυσιπλοΐας,
ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας, εφόσον απέκτησαν πολιτισμική
σημασία με το πέρασμα του χρόνου.

(παρ. 1 άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4211/2013).

Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:

αα. για τα ολικού μήκους από επτά (7) έως οκτώ (8) μέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά μήνα,

ββ. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα,

γγ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα,

δδ. για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ, ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο.

Η
χρέωση μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

(παρ. 3α άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4211/2013).

Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται (το βάρος της απόδειξης το φέρει το πρόσωπο που την επικαλείται):

α) τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη, για το χρονικό διάστημα παροπλισμού ή κατάσχεσής τους,
β) τα πλοία που έχουν χαρακτηριστεί «παραδοσιακά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 4200/08/15/14.1.2015 «Καθορισμός
των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων τεχνικών
και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού
θέματος»,
γ) τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας πλοία. Στην
περίπτωση αυτή, η ακινησία αφορά στο χρονικό διάστημα που το Έγγραφο
Εθνικότητας ή η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων του σκάφους έχει κατατεθεί στη
Λιμενική Αρχή, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή του
ΤΕ.Π.Α.Η. προσώπου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού και τη σχετική
καταχώριση στο Βιβλίο Ακινησίας της οικείας Λιμενικής Αρχής. Για την
άρση της ακινησίας, προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η..

Για
τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του
σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο
πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια
εκτέλεσης πλόων.

Οι ισχύουσες μειώσεις, εκπτώσεις από το ΤΕ.Π.Α.Η., ορίζονται στο άρθ. 5 της Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1210/2018.

Υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι:
α) Στις
περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών ημερόπλοιων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός του.
β) Στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης αυτού.

Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), καταβάλλεται
για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή
διενεργείται πριν την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος
και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

Για
τα πλοία αναψυχής ή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που
εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα για πρώτη φορά εντός του μήνα, το
τέλος καταβάλλεται το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου, για ολόκληρο
τον τρέχοντα μήνα.

Το
τέλος δύναται να προκαταβάλλεται εφάπαξ και για ολόκληρο το έτος. Στην
περίπτωση αυτή, η καταβολή πραγματοποιείται είτε κατά τον μήνα Δεκέμβριο
του προηγούμενου έτους, είτε κατά τον Ιανουάριο του τρέχοντος.

Πλοίο
αναψυχής το οποίο αναχωρεί από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών
ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί ΤΕ.Π.Α.Η., δεν
οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. για τον μήνα αναχώρησης.

Για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. απαιτείται κωδικός πληρωμής της κατηγορίας εσόδων «e-Παράβολο» του άρθ. 2 της απόφασης με αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017/13-07-2017 (Β’ 2435), ο οποίος χορηγείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-ΤΕΠΑΗ/TEPAI» της Α.Α.Δ.Ε, που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr,
κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου για την καταβολή προσώπου. Πρόσβαση στην
εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του
TAXISnet.

Μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής, η
πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική
Αρχή ή Τελωνειακή Αρχή, με τη συμπλήρωση και την υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ «Φόρμα για τον υπολογισμό και την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. ν.4211/2016».

Το
εν λόγω ΕΝΤΥΠΟ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την καταβολή του
ΤΕ.Π.Α.Η. Η υπηρεσία στην οποία πραγματοποιείται η καταβολή καταχωρίζει
τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο υποβληθέν ΕΝΤΥΠΟ στην εφαρμογή
e-ΤΕΠΑΗ.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθ. 9 «Μεταβατικές διατάξεις» της Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1210/2018:

«Για
τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία αναψυχής και
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, κατά την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής της παρούσης, το ΤΕ.ΠΑ.Η. καταβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα
(10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθ. 10 «Έναρξη ισχύος» της ίδιας απόφασης:

«1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Η δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 5170), έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2018.

IV. Τροποποιήσεις:

i. Με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1214/2018 (ΦΕΚ Β’ 5263/23.11.2018), τροποποιήθηκε το άρθ. 10 της παραπάνω Κ.Υ.Α. (ΠΟΛ. 1210/2018) και ορίστηκε ως έναρξη εφαρμογής της, η 2α Απριλίου 2019.
Βάσει
της παραπάνω αλλαγής, για τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα
πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια κατά την 2α
Απριλίου 2019, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως και τις 11
Απριλίου 2019.

ii. Με την Κ.Υ.Α. Α.1119/2019 (ΦΕΚ Β’ 1078/1.4.2019), τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθ. 10 της παραπάνω Κ.Υ.Α. (ΠΟΛ. 1210/2018) και ορίστηκε ως έναρξη εφαρμογής της, η 9η Μαΐου 2019.

Βάσει
της παραπάνω αλλαγής, για τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα
πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια κατά την 9η
Μαΐου 2019, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως και τις 18 Μαΐου 2019 (σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2069/2019).

Πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις:

Ενημερωτικό Σημείωμα / Brochure
Λήψη αρχείου

Download file

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) (Τελευταία Ενημέρωση: 16.2.2022)

Περισσότερες διευκρινίσεις
και οδηγίες για το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και
Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) και την πληρωμή του, μπορείτε να βρείτε στις εγκυκλίους Ε.2069/8.5.2019 και Ε.2066/26.3.2021

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθρο δέκατο τρίτο, ν. 4211/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα Α.Ε.»» και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ. 1210/2018 «Καθορισμός
του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της
διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του
περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του,
του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και
της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του
ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της
και του τρόπου απόδειξής τους»

ΠΟΛ.1214/2018  «Τροποποίηση
της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. ΠΟΛ.1210/07-11-2018 ”Καθορισμός του τρόπου,
της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας
και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των
πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού
προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας
απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του
ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου
απόδειξής τους” (Β’ 5170)»

Α.1119/2019 «Τροποποίηση
της ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και
του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου
καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της
οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων
έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και
άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών
κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους»»

Ε.2069/8.5.2019 «Κοινοποίηση
της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών
ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
(ΤΕ.Π.Α.Η.)»

Ε.2066/26.3.2021 «Διευκρινίσεις
για λήψη των εκπτώσεων ΤΕ.Π.Α.Η., λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής του
και λόγω ετήσιας παραμονής πλοίου σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας»

Έντυπα:

► Φόρμα για τον υπολογισμό και την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. ν.4211/2016 σελίδα 1η

► Φόρμα για τον υπολογισμό και την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. ν.4211/2016 σελίδα 2η

► Διαπιστωτική πράξη παράβασης μη καταβολής προβλεπόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. σελίδα 1η

► Διαπιστωτική πράξη παράβασης μη καταβολής προβλεπόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. σελίδα 2η

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button