Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20.1.2014

«Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών,
κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

1. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην
Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή
εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών
έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της

παραγράφου 1 του άρθρου 64
του ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως
εξής:

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές
δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014
υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο
www.gsis.gr

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό

ΠΟΛ.1178/7.12.2010
, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους
χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων
του δημοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματικού που παρακρατούν φόρο κατά
την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε
είδους τεχνικών έργων και
ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, υποβάλλουν
δηλώσεις και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο
www.gsis.gr και εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σε ειδική εφαρμογή που συστήνεται γι’ αυτό
τον σκοπό.

4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου που παρακρατείται κατά
την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε
είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή
λιμενικών προσόδων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται
από 03.01.2014.

5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής
της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το
εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.

Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την
«Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας,
αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
βεβαίωσης του φόρου.

Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου

Όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης δ της

παραγράφου 1 του άρθρου 64
του ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι
το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε
παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος
έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου,
την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που
αναλογεί.

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή των
προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή ή
εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών
έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων,
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και
πληρωμής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των
προσωρινών δηλώσεων

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για εισοδήματα που
καταβάλλονται στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και
ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων που
καταβάλλονται ή εκκαθαρίζονται
από το τρέχον φορολογικό έτος και μετά.

2. Ειδικά οι υπόχρεοι που παρακράτησαν φόρο για το μήνα Δεκέμβριο του έτους
2013 και η απόδοση του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4174/2013
, υποβάλλουν τη δήλωση του παρακρατηθέντος φόρου σύμφωνα με τα
ανωτέρω, εντός των οριζομένων προθεσμιών από τον ν.

2238/1994
.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014:

Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που
καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και
οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως
με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου
μετά του εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά,
οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο
θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος νέου
στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο
πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων).

Για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου
4172/2013 που παρέχονται από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες του

άρθρου 45
που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της

παρ. 3 του άρθρου 4
του Κ.Φ.Ε., δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, με
εξαίρεση τις αμοιβές που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε φορείς
γενικής κυβέρνησης, καθώς και τις αμοιβές για τεχνικά έργα, δεδομένου ότι
στην περίπτωση δ’ της

παρ. 1 του άρθρου 64
, ορίζεται ότι οι υπόψη αμοιβές που λαμβάνουν τόσο
τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες υπόκεινται
σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%.

Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του νόμου
4172/2013 καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση
των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που δεν έχουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες
της περ. δ’ της παραγράφου 1. Συγκεκριμένα, κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει
αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε υπόχρεα σε παρακράτηση
πρόσωπα του

άρθρου 61
.

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με το φόρο εισοδήματος εργοληπτών μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Παράγραφος 1 άρθρου 64 ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ.1027/20.1.2014
«Παρακράτηση φόρου στα
εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και
ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64
του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του»


ΠΟΛ.1120/25.4.2014
«Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που
καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button