Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων (αγροτικών εκμεταλλεύσεων), που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων (αγροτικών εκμεταλλεύσεων), που
προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην Υ.Α. 14669/17.8.2023 (ΦΕΚ Β’ 5121/18.8.2023) «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.3.2021 (Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17-5-2021
(Β’ 2094) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 11, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων
(αγροτικών εκμεταλλεύσεων) οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 21
έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του
εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 50% του συνόλου της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 50% του συνόλου της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
της Περιφέρειας, που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος σύμφωνα με την υπό στοιχεία 65255 ΕΞ 2022/13.5.2022 απόφαση και την υπ’ αρ. 210/18.5.2022 (ΑΔΑ: 9Ι5ΔΗ-ΜΚΡ) εντολή πληρωμής.

4.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση
λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, η αρμόδια για τις κρατικές ενισχύσεις
υπηρεσία της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω
Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module TAM,
https://webgate.ec.europa.Eu/competition/transparency/public/search/home/),
για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής, των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670), απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης
των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής, στην αρμόδια ΓΔΟΥ, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των
πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
(Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως
ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και
πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα
δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της
Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε
(5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 17 Αυγούστου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button