Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην Κ.Υ.Α. 16713/6.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5362/7.9.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που
προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του
Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 395295/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/08.12.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 8, 22 και 24 του νόμου αυτού, του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή
Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 21 έγγραφο
του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης
καθώς και επαγγελματικά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου
του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν
ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του
Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά περίπτωση
εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως
υπολογίζονται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος σύμφωνα με την υπό στοιχεία 188224 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6608) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την υπ’ αρ. 297/23.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΛΨ2Η-Θ07) εντολή πληρωμής.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την
ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
και στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το αρμόδιο για τις
Κρατικές Ενισχύσεις Τμήμα της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award
Module -TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής, των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καταβάλλεται από
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι
φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην
αρμόδια ΓΔΟΥ, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, σε ηλεκτρονική μορφή.

9. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους
δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου
ποσού της προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας ορίζεται στην υπό
στοιχεία 188224 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β’ 6608) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

10. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

11. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα
πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων
εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button