Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές
των Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Υ.Α. 132095 ΕΞ 2023/12.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5472/14.9.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας)» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές των
Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6964/21/Α325/27.10.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 1407/2013 και 1408/2013.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή
Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχεία 21 έγγραφο
του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του
εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του
Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση
εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι
οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της
εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
με ανώτατο όριο τα ποσά που προ-βλέπονται στους υπό στοιχεία 17 και 18
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την καταβολή της απαιτείται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β’2670) όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ
2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’4203), 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424), 43288 ΕΞ 2023/17.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1ΨΗ-Χ57)(Β’ 1783), 56960 ΕΞ 2023/10.04.2023 (ΑΔΑ: 6Δ7ΨΗ-67Ι) (Β’ 2312) και 72840 ΕΞ 2023/10-05-2023
(ΑΔΑ: 6ΟΔ0Η-ΨΜΩ) (Β’ 3159) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στην
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

5. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης στην
οποία να αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες
έλαβε βάσει των Κανονισμών ΕΕ 1407/2013,
1408/2013 και 717/2014 η οικεία επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που
συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν, κατά την έννοια των ως άνω
Κανονισμών, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές
αθροιζόμενες με την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το
ποσό των 200.000 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013
(το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ) ή το
ποσό των 20.000,00 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013
σε οποιαδήποτε περίοδο των τριών οικονομικών ετών, ειδάλλως η
επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης.

6. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των
στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνοδευόμενος από την
αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5
της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
(Β’ 2670, ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε
εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

8. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δέκα (10)
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

9. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα
πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων
εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ
2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’4203), 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424), 43288 ΕΞ 2023/17.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1ΨΗ-Χ57)(Β’ 1783), 56960 ΕΞ 2023/10.04.2023 (ΑΔΑ: 6Δ7ΨΗ-67Ι) (Β’ 2312) και 72840 ΕΞ 2023/10-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΔ0Η-ΨΜΩ) (Β’ 3159) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

11. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 63930 ΕΞ 2023/25.04.2023 (Β’ 2885) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button