Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στις 26, 28 και 31 Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στις 26, 28 και 31 Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Υ.Α. 14188/10.8.2023 (ΦΕΚ Β’ 5063/11.8.2021) «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 26, 28 και 31 Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των Ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στις 26, 28
και 31 Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021,
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών, καθώς και τις υπό στοιχεία 167641ΕΞ2022/16.11.2022 (Β’ 5851)
και 7534ΕΞ2022/18.01.2022
(Β’ 136) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση Ζημιών των επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 25 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3.
Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το 70% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας Ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για
τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το
70% του ποσού της εκτιμηθείσας Ζημίας, που δεν καταβάλλεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός
τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η
δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα
Κρατικών Ενισχύσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III
του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module – TAM,
https://webgate.ec.europa.eu/
competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των Ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις Ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας Ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της Ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Η επιχορήγηση συμψηφίζεται με την ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία και αφαιρείται από την επιχορήγηση κατά την καταβολή της.

9.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας
Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή.

10.
Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους
δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρούμενου του ποσού της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου δωδέκατου της από 13.08.2021 ΠΝΠ,
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021, που έχει χορηγηθεί δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 (Β’ 3853) κοινής απόφασης.

11.
Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

12.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε
(5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button