Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην Κ.Υ.Α. με αρ. 89857 ΕΞ 2023/14.6.2023 (ΦΕΚ B΄ 3861/14.6.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β’ 3905 διόρθωση σφάλματος Β’4588),
όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./20916/21/Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022) όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, και ιδίως των άρθρων 12, 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των κατόχων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 20
έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του
εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του συνόλου της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
της Περιφέρειας. Ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του ποσού της εκτιμηθείσας
ζημίας, που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η
επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση
λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III
των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module TAM
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpare ncy/public/search/
home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022.

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής των δικαιολογητικών της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Η επιχορήγηση συμψηφίζεται με την
τυχόν εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή έναντι
επιχορήγησης που έχει λάβει ο δικαιούχος, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία και αφαιρείται από την επιχορήγηση κατά την καταβολή της.

9.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως
ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και
πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

10. Τα
δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα
(10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης. 11. Οι υπηρεσίες
της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5)
τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και
δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021. 12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button