Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου και της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού και της 26ης Νοεμβρίου 2021 και 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας -Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου και της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού και της 26ης Νοεμβρίου 2021 και 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας -Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Υ.Α. 14065/9.8.2023 (ΦΕΚ Β’ 5040/10.8.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου και της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού και της 26ης Νοεμβρίου 2021 και 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας -Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα από τις πλημμύρες της 14ης
και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και
Πύργου, της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού
και της 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε
περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με
την υπό στοιχεία 259094/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/17.08.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 αυτού, και των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και 2022/2472.

2.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 10 έγγραφα του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και
επαγγελματικά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του
εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
της Περιφέρειας. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και
είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως
υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς που δεν καταβάλλεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται
εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014
και 2022/2472, οι αρμόδιες για τις κρατικές ενισχύσεις υπηρεσίες της
αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δημοσιεύουν τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού,
σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module-TAM,
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/),
για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

7.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης
των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, στην αρμόδια ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
(Β’ 2670) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο,
εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9.
Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε
(5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του
ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button