Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης έως 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης έως 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην ΚΥΑ 17483/12.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5417/13.9.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (δεύτερη συμπληρωματική απόφαση)» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης έως
20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 (Β’4431, διόρθωση
σφάλματος Β’4615) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως συμπληρώθηκε με
την υπό στοιχεία 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.02.2022 (Β’ 640), όμοια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 και ιδίως των άρθρων 4, 7, 11,
12, 22 και 24 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2. Η
επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων και
των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό
στοιχείο 20 έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού,
όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα
οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση:

α)
Με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, για επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όπως αυτοί
προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) με
το 27,5% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, για τους μη κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μ.Α.Α.Ε. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικά για τις
επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του ποσού της εκτιμηθείσας
ζημίας ή το 27,5% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, κατά περίπτωση,
που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από το σύνολο της
επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος.

4.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση
λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το αρμόδιο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της
αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) δημοσιεύει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω
Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module TAM, https://webgate.ec.europa.Eu/competition/transparency/ public/search/home/), για
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’
226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών
Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως
τροποποιήθηκε.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας
αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης
απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών
Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στην αρμόδια Γ.Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενοι από
την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων της παρ.
4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε
ηλεκτρονική μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και
πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα
δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών
και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της
επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να
τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και
των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε
επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’
2670, ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button