Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην Υ.Α. 16565/5.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5360/7.9.2023) «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η συμπληρωματική απόφαση)» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και την υπό στοιχεία 7534ΕΞ2022/18.01.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών -Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7, 11, 22
και 24 του ν. 4797/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/2472.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των κατ’ επάγγελμα αγροτών, οι οποίες έχουν
καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας,
σύμφωνα με το υπό στοιχείο 23 έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει
στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του
Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση
εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας, για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ επάγγελμα
αγροτών όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες που έχουν ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του
Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που
δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την
ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37
του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση
άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το
αρμόδιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις Τμήμα της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις
(Transparency Award Module – TAM,
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/),
για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι
φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στην
αρμόδια ΓΔΟΥ, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021
(Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, σε
ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της
επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα
πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων
εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’2670) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button