Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν
από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Στην Κ.Υ.Α. 17301/12.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5412/12.9.2023) «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης
έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Ζακύνθου, η οποία έχει οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/ 2021, ιδίως των άρθρων
4, 7, 11, 12, 22 και 24 του Νόμου αυτού, του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των πληγέντων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι
οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της
Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 19 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση:

α) με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, για τις
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όπως
αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) με το 27,5% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, για μη κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΜΑΑΕ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι
οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του ποσού της
εκτιμηθείσας ζημίας ή το 27,5% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, κατά
περίπτωση, που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την
ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37
του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση
άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το
Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award
Module – TAM,
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/),
για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες
επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν
ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε
κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η
ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι
φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στην
αρμόδια ΓΔΟΥ, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση
και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της
επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα
πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων
εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button