Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Ιουνίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Ιουνίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.

Ι. Στο άρθ. 6 «Ασφαλιστέα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4052/2012» του ν.4826/2021 (ΦΕΚ A’ 160/7.9.2021) ορίζονται:

«1.
Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
(Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα
τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης.1.2022 και εφεξής
ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την
οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην
ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Στην ασφάλιση του
Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν
γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, από την
υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

3. Στην ασφάλιση
του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:
α) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,
β) τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και
γ)
τα πρόσωπα που, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της
υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου από 1ης.1.2023 έως τις 31.12.2023.

5.
Τα πρόσωπα της παρ. 3 μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα από
1ης.1.2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που
προβλέπεται σε αυτήν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα πρόσωπα
του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του
Ταμείου.

6. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3.
Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι
αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει
ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή
στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της
υποχρεωτικής ασφάλισης. Από την 1η.1.2022 τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στην ασφάλιση του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό
πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
υπαγωγής.»».

ΙΙ. Στην παρ. 8 της εγκυκλίου e-Ε.Φ.Κ.Α. με α.π. 5/2.2.2022 «Απεικόνιση
της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην
αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και
απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. – Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων
& Οικοδομοτεχνικών Έργων» αναφέρονται:

«8. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α (νομοθεσία – κυρώσεις)

Η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. διέπεται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν
για την υποβολή της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 14 και 15 του ν.4075/2012,
όπως ισχύουν)

Ως εκ τούτου, η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά
μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου (ή
μεθεπόμενου για Δημόσιο Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) μήνα της απασχόλησης, αμέσως
μετά την υποβολή της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων ή
Οικοδομοτεχνικών Έργων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή
της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική
Υπηρεσία e – Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Για το τρέχον έτος, οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. έχουν γνωστοποιηθεί με το
υπ’ αριθμ. πρωτ.496587/02-12-2021 Γενικό έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περιπτώσεις μη ή εκπρόθεσμης υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ.1 του
άρθρου 7 του ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν.4075/2012.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εισπράττονται για λογαριασμό του Τ.Ε.Κ.Α. από τον e
– Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια αποδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή
τους και κατά προτεραιότητα στο Τ.Ε.Κ.Α. (παρ.3 του άρθρου 43 του
ν.4826/2021)

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α. για τους
μισθωτούς (υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.) πραγματοποιείται από
όλους τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων,
αποκλειστικά, με τη χρήση ιδιαίτερης Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών
(Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α.), η οποία είναι ανεξάρτητη, από αυτήν που χρησιμοποιούν
(Τ.Π.Τ.Ε. e – Ε.Φ.Κ.Α.) για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών για την
ασφάλιση των εργαζομένων τους σε όλους τους λοιπούς κλάδους ή τομείς (Κύριας
Σύνταξης, Ασθενείας, Πρόνοιας, κ.λ.π.)

Για όλους τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκαν οίκοθεν Τ.Π.Τ.Ε.
Τ.Ε.Κ.Α., για τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν μέσω του δικτυακού τόπου του
e – Ε.Φ.Κ.Α. στην οθόνη υποβολής Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.

Για τους νέους εργοδότες η Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α. δημιουργείται με
αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την Τ.Π.Τ.Ε. e – Ε.Φ.Κ.Α. και
αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους.

Εφιστάται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ταυτοτήτων πληρωμής
τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά
επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) υπέρ Τ.Ε.Κ.Α.
καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα της απασχόλησης. Εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με
πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά
νόμο προθεσμία καταβολής τους (άρθρο 21 του ν.4075/2012 και περ.11 της
Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο παρ.4 του ν.4158/2013)».

ΙΙΙ. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, εγχειρίδια χρήσης

Ερωτήσεις-απαντήσεις για εργοδότες και επαγγελματικούς φορείς

Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ασφάλιση

Κατεβάστε από εδώ το εγχειρίδιο χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της ΑΠΔ-ΤΕΚΑ

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

ν.4826/2021 «Ασφαλιστική
Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος
προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»

► Εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2.2.2022 «Απεικόνιση
της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην
αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και
απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. – Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων
& Οικοδομοτεχνικών Έργων»

► Γενικό έγγραφο με α.π. 135800/22.3.2022 «Παροχή
πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e – Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών
Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button