Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 5 «Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ» και 6 «Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης» του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Α’ κύκλος)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 5 «Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ» και 6 «Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης» του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» της
Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Α’ κύκλος).

Ι. Αιτήσεις χρηματοδότησης για τις κατηγορίες 5 «Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ» και 6 «Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης»

Α’ Κύκλος

Υποβολή αιτήσεων από 1.6.2023 έως και τις 31.7.2023.

Β’ Κύκλος

Υποβολή αιτήσεων από 1.8.2023 έως και τις 30.9.2023.

Και για τους δύο παραπάνω κύκλους ισχύουν τα ακόλουθα (κοινές προθεσμίες):


Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις
Κατηγορίες Ενέργειας Πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα
εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.


Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για
την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις
εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024.


Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του
Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

ΙΙ. Τι είναι η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»;

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την
αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη
υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι επενδύσεις θα
στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές
πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής
τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα
τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών
δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των
δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή
νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές
και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό
βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών
και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
NextGenerationEU.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των
τετρακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων, τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(442.440.000 €).

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

–           Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

–           Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

–           Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

 

Ποιο είναι το Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» και ποιος ο σκοπός του;

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες
τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας
ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και
αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την
αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της
φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο
των δυνητικών Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022,
και οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος αναλύονται στη σχετική
Πρόσκληση από τον Φορέα Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις
της παρούσας και με κάθε επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού
1407/2013 (De Minimis, όπως ισχύει).

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Παράρτημα -3

Παράρτημα -3 Επικαιροποιημένο

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»   2η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ3η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ4η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ5η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ6η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ7η Τροποποίηση Προγράμματος ΙΙΙ

 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

ΦΕΚ Β’ 6353/16.12.2022
ΦΕΚ Β’ 6180/05.12.2022
ΦΕΚ Β’ 2798/06-06-2022

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://greece20.gov.gr/
https://digitalsme.gov.gr/
https://www.ktpae.gr/erga

ΙΙΙ. Δείτε όλες τις πληροφορίες στο άρθρο του κόμβου «Αναβάθμιση Φ.Η.Μ. και διασύνδεσή τους με EFT/POS, χρηματοδοτήσεις αναβάθμισης και αντικατάστασης, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button