Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, δήλωσης Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών

Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών,
δήλωσης Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν,
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν
κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου
εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως
ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, με
υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών.

Ι. Στην απόφαση Α.1137/6.9.2023 (ΦΕΚ Β’ 5380/8.9.2023) «Καθορισμός
του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής
των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών
πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων
Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι
υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων
Πληρωμών» ορίζονται:

«Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1.
Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών  (Αcquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που
παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής
(πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής
καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια
συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,
προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του
αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

2.
Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS
καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των
τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,
την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες
συντήρησης/επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη
διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών
Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να
συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και
απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

3. Ως «Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

4.
Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών
που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου
Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση
εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες
συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και
εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή
καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία
κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

5. Ως «ενεργό μέσο πληρωμών»
νοείται κάθε μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη Υπηρεσιών
Πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται
περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων
Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP). Ως
ημερομηνία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης θεωρείται η δηλωθείσα
ημερομηνία των περ. η’ και θ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 αντίστοιχα.

6.
Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών» νοείται η
αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό
την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα
ταμειακά συστήματα των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως αυτές τίθενται
σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

7. Ως «Μητρώο
Μέσων Πληρωμών»: Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το
σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών
Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών
ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών,
προπληρωμένων κ.λπ.).

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα
έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των
εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

1.
Συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ Μητρώο
Μέσων Πληρωμών, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των
οντοτήτων των παρ. 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες υποβάλλονται
μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) ή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατά
περίπτωση, και το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που
χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την
καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης
καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

2.
Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) , ανεξάρτητα αν η
καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη
εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση
Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και
ανάλογων μέσων που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά
την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί του για τον σκοπό αυτό. Η
δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που βάσει της μεταξύ
τους σύμβασης διαθέτει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών, με διακριτή
αναφορά σε κάθε μέσο.

3. Κάθε Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP),
ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η
μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει
Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών
πληρωμών και ανάλογων μέσων, για το σύνολο των μέσων που ο Πάροχος Μέσων
Πληρωμών (NSP) διαχειρίζεται και εξυπηρετεί, με σκοπό τη συλλογή και τη
διόδευση των συναλλαγών με διακριτή αναφορά σε κάθε Μέσο Πληρωμών ανά
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

4. Οι Χρήστες Υπηρεσιών
Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο
των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι
Πάροχοι των παρ. 2 και 3 είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή
δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι
Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν
από τους Παρόχους. Μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών
Πληρωμών εντός των προθεσμιών του άρθρου 4 νοείται ως αποδοχή των
στοιχείων που δηλώθηκαν εκ μέρους των Παρόχων των παρ. 2 και 3 και τους
αφορούν.

5. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 για
τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών στις οποίες έχουν προβεί οι Χρήστες Μέσων
Πληρωμών και δύναται να ζητά κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ορθότητα
αυτών.

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Η
Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών
πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Πληρωμών (Acquirerς) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. ΑΦΜ και Επωνυμία Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών.

β. Αριθμός λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών.

γ.
Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), όπως
αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

δ. Επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής.

ε.
Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος
λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή
μόνιμης εγκατάστασης και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου
Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής.

στ. Επωνυμία και ΑΦΜ Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής.

ζ.
Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN), ή άλλος
λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή
μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) αλλοδαπής.

η.
Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου
Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
(Αcquirer).

θ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών
μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και του Χρήστη
Υπηρεσιών Πληρωμών ή εναλλακτικά ημερομηνία δημιουργίας από τον Πάροχο
προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.

ι. Ημερομηνία παύσης ισχύος
σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer)
και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται ή εναλλακτικά
ημερομηνία απενεργοποίησης από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του
Χρήστη.

ια. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής.

2. Η
Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών
πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών
(NSPs) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. Κωδικός Χρήστη
Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), όπως αυτός τηρείται
στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

β. Επωνυμία, ΑΦΜ Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής, αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται.

γ.
Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος
λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή
μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής,
αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται.

δ. Αριθμός αναγνώρισης
(destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται
στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

ε.
Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (source Merchant ID – MID), όπως αυτός
τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

στ.
Αριθμός αναγνώρισης (source Terminal ID – TID acquirer) Μέσου Πληρωμών,
όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ζ. Είδος μέσου πληρωμών (ενσύρματο POS/mobile POS/softPOS/ecommerce POS/unattended POS/Λοιπά).

η. Ημερομηνία ενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.

θ. Ημερομηνία απενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών. ι. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής/Αναβάθμισης.

3.
Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών
πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Χρήστες Υπηρεσιών
Πληρωμών σε περίπτωση προσθήκης μέσου περιέχει τα πεδία της παρ. 1 καθώς
και τα πεδία των περ., δ’ έως θ’ της παρ. 2. Κάθε Δήλωση που αφορά είτε
προσθήκη μέσου είτε επικαιροποίηση είτε τροποποίηση στοιχείων επί των
δηλωθέντων μέσων, τηρείται διακριτά στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Άρθρο 4

ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.
Η υποβολή των δηλώσεων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2
γίνεται μέσω διεπαφής API) και λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων του
άρθρου 3 στην ΑΑΔΕ για το σύνολο των ενεργών μέσων πληρωμών. Σε κάθε
επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/
διαγραφής εντός του διαστήματος αναφοράς.

2. Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα:

α. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

β. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.

γ. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

3.
Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) ως ημερομηνία
πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου
2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά
την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και
τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την
5η Οκτωβρίου 2023.

4. Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών
(NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η
26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά
Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από
τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις
υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

5. Οι Χρήστες
Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση, υποβάλλουν Δήλωση Μέσου
Πληρωμών μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) από την 11η έως και
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/μεταβολής του μέσου. Ως πρώτος μήνας
εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται ο Οκτώβριος του 2023, με
υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την
30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών.

6. Οι προδιαγραφές των αρχείων και ο τρόπος διαβίβασής τους αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 5

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023».

ΙΙ. Αρχείο ερωταπαντήσεων (δημοσιευμένο από την Α.Α.Δ.Ε. στις 26.9.2023).

1. Ε Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων των ενεργών POS ανά δεκαήμερο;

Α Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα πρέπει να δηλώνονται, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:
• από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και
• από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

2. Ε Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα ενεργά POS που έχουν στη κατοχή τους;
 
Α
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών),
υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων
που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:
• είτε οι
Πάροχοι (βλ. ερώτηση 1) δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν
επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.
• είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:
• από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.

3.
Ε Κάθε πότε λαμβάνει χώρα η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους
Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers), Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και
Επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Α Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:
1. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
2. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
3. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

4.
Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και
οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον
αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών
(ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής θα πρέπει
αρχικά να αποκτήσουν Ειδικούς Κωδικούς πρόσβασης. Κάνοντας χρήση των
κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. Εν συνεχεία στην ενότητα «Διαθέσιμες
Υπηρεσίες» επιλέγει την εφαρμογή με όνομα «Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών».
 
5.
Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και
οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον
αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών
(ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής, προκειμένου
να αποκτήσουν πρόσβαση στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων
(API), αποστέλλουν αίτημα στο posregistry.support@aade.gr με τίτλο
“Αίτημα πρόσβασης στο API Μητρώου Μέσων Πληρωμών” στο οποίο θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: Χώρα, Επωνυμία, ΑΦΜ,
Ρόλος (Acquirer, NSP ή και τα δυο), Στοιχεία Επικοινωνίας (email,
τηλέφωνο).
Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον αιτούντα – στο e-mail που έχει δηλώσει κατά το αίτημά του – tokenUsername και tokenPassword.

6. Ε Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμαστικό περιβάλλον (test) του API της ΑΑΔΕ ώστε να γίνονται validate τα αρχεία CSV;

Α Διατίθεται δοκιμαστικό περιβάλλον swagger στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
Δυνατότητα
πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του API της ΑΑΔΕ, ώστε να κάνουν
validate τα προς υποβολή αρχεία CSV, μπορούν να έχουν οι Πάροχοι
Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs).
Για
πληροφορίες όσον αφορά στη διενέργεια των δοκιμαστικών υποβολών και την
παροχή πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεστε στο
posregistry.support@aade.gr

7. Ε Ποιοι είναι οι τύποι, το μέγεθος και οι πιθανές τιμές των ζητούμενων πεδίων;

Α
Πληροφορίες αναφορικά με τους τύπους των πεδίων και τις πιθανές τιμές
τους, για ACQuirers και NSPs, μπορείτε να βρείτε στην εξής διαδρομή στον
ιστότοπο της ΑΑΔΕ: Αρχική σελίδα // Επιχειρήσεις // Δημιουργία Μητρώου
Μέσων Πληρωμών.

Όσον αφορά στο μέγεθος των αλφαριθμητικών πεδίων
δεν έχει τεθεί κάποιος περιορισμός σε επίπεδο υποβολής αρχείου οπότε και
δεν αποτελεί αιτία απόρριψης του αρχείου. Παρόλα αυτά για αρκετά πεδία
ισχύουν κανόνες που εμμέσως προσδιορίζουν το αποδεκτό μέγεθος (π.χ.
αλγόριθμος ΑΦΜ) οι οποίοι εφόσον δεν πληρούνται, το αρχείο απορρίπτεται.

8. Ε Υπάρχει διαθέσιμη λίστα με όλους τους πιθανούς κωδικούς λάθους που μπορεί να επιστρέψει το API και την επεξήγηση αυτών;

Α
Η συνολική λίστα των συχνότερων error & warning codes
συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο αρχείο
“Οδηγίες χρήσης API Μητρώου Μέσων Πληρωμών” το οποίο συνεχώς θα
επικαιροποιείται.
Σε κάθε περίπτωση, δε θα εμφανίζεται μόνον ο
κωδικός του αντίστοιχου error/warning. Κατά την ανεπιτυχή υποβολή
αρχείου, οι εκάστοτε κωδικοί θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο
επεξηγηματικό κείμενο.
 
9. Ε Σε περίπτωση υποβολής αρχείου που
περιέχει και λανθασμένα στοιχεία, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέρος του αρχείου ή
γίνεται συνολική απόρριψη του;

Α Κατά την πρώτη φάση
(validation αρχείου υποβολής) , θα απορρίπτεται ολόκληρο το αρχείο, και
θα εμφανίζονται άμεσα (σύγχρονα) τα σχετικά μηνύματα λάθους.
Σε
επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής αρχείου, ο χρήστης λαμβάνει απάντηση
στην οποία αναγράφεται το μέγεθος του αρχείου και ο αριθμός των
εγγραφών.
Σε δεύτερη φάση, κατά την ενημέρωση της ΒΔ του Μητρώου
Μέσων Πληρωμών, και εφόσον δεν «ανέβει» σωστά ολόκληρο το αρχείο, η
λειτουργία προβλέπει να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης για το πόσες
εγγραφές έγιναν αποδεκτές και πόσες (και ποιες) απορρίφθηκαν.

Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο
posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό
ή/και το κινητό τηλέφωνο.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button