Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθ. 45 Κ.Φ.Ε.), για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2022 (Προσοχή: έως 31.8.2022 και ώρα 15:00)

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθ. 45 Κ.Φ.Ε.), για φορολογικό έτος που
έληξε στις 31.12.2022 (Προσοχή: έως 31.8.2022 και ώρα 15:00).

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 45 «Υποκείμενα του φόρου» του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013):

«Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ)
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση
μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της
εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε)
κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές
εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
Στην
περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν
απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47
του παρόντος Κώδικα.
Το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997 (Α’ 38) εξαιρείται του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων.».

ΙΙ. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθ. 68 «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου» του ίδιου κώδικα:

«1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα
εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα
νομικά πρόσωπα
και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση
υποβάλλεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της
εκκαθάρισης πέραν
του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους –
μέσα σε
ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής
δήλωσης
συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα
και τις
νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η
δήλωση
υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση
πριν από
τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.».

ΙΙΙ. Συχνές ερωτήσεις, οδηγίες

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Έντυπο Ν

Ε.2034/10.5.2023 «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022»

IV. Σύμφωνα με το από 23.5.2022 δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών:

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.

Η
Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και
αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους
Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.».

Κατόπιν του παραπάνω δελτίου τύπου, δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1078/23.5.2023 (ΦΕΚ Β’ 3472/24.5.2023) «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013», στην οποία ορίζονται:

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

V. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της τροπολογίας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από το υπ. Οικονομικών στις 25.7.2023:

«Άρθρο 5
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων – Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος

1. Η παρ. 85 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«85. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Η
καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, με εξαίρεση τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί
υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών».

2. Στην παρ. 86 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προστίθενται νέα εδάφια πρώτο και
δεύτερο, στο προτελευταίο εδάφιο διαγράφεται η φράση «με βάση την
εμπρόθεσμη δήλωση», και η παρ. 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«86. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Η
καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου,
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι
δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Η
καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που
συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.».».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button