Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Ιουνίου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Ιουνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1204/2020 (ΦΕΚ Β’ 3972/17-09-2020):

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013,
που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
60 και οι υπόχρεοι της παρ. 6 του άρθρου 43Α που προβαίνουν σε
παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποδίδουν με δήλωση τον
παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού
ναυτικού γίνεται ανά πλοίο και πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω εφαρμογών TAXISnet, με την
υποβολή αναλυτικών εγγραφών ανά εργαζόμενο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις εμπρόθεσμες και
εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, χρεωστικού, πιστωτικού ή μηδενικού.

2.
Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμό Α.1082/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.

3.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013,
κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής, οι αρμόδιες ΔΟΥ των υπόχρεων σε
παρακράτηση θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών
Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, έχει ως το συνημμένο ως παράρτημα Α υπόδειγμα της παρούσας.

2.
Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά ΑΦΜ δικαιούχου και
σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτονται ως παραρτήματα Β1
και Β της παρούσας.

3. Τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στα παραρτήματα αυτής που αφορούν
στο εισόδημα από αμοιβές εμπορικού ναυτικού παύουν να ισχύουν από τη
δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

2.
Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ανά
πλοίο και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία καταβάλλεται ο
φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου
μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση
πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης
από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της
προηγούμενης δήλωσης.
 
Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

1. Η δήλωση απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού
ναυτικού υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από
την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή
της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

2. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

3. Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975
λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης του
άρθρου 2 και η καταβολή του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19 του ν. 27/1975.

Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται ανά υπόχρεο και ανά πλοίο, με ταυτόχρονη καταχώρηση
των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης της δήλωσης.

Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

1.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού
ναυτικού που αποκτώνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.

2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, ως προς την υποχρέωση απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, η
παρούσα απόφαση ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης
που θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την επομένη ημέρα της
δημοσίευσης της παρούσας και μετά και αφορούν αμοιβές από 01.09.2020 και
μετά. Για δεδουλευμένες αμοιβές μέχρι την 31.8.2020, ο φόρος και η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατήθηκαν αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες
δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο. Για
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τη δημοσίευση της
παρούσας, οι δηλώσεις απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ χειρόγραφα για το σύνολο της υποχρέωσης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραρτήματα:
Τα παραρτήματα της παραπάνω απόφασης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Α.1204/2020 (ΦΕΚ Β’ 3972/17-09-2020) «Καθορισμός
του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button