Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Μαΐου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Μαΐου.

Ι. Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 54 του ν. 4389/2016,
επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος
στη συνδρομητική τηλεόραση», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού,
περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της
επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός
εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι
μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός
επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται,
εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός. 

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το τέλος εισπράττεται από τις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται
στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι
το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού,
ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησής του.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι απαλλαγές
από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ
ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν το τέλος στη συνδρομητική
τηλεόραση.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου προστίθεται, στο παράρτημα του ν. 4174/2013
(Α’170), όπως ισχύει, η φράση «τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση» και
συνεπώς η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους
καθώς και η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς
δήλωσης ή μη υποβολής αυτής καθώς και εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους,
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α’).

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι η ισχύς
των ρυθμίσεων των παραγράφων 1 έως και 4, ως προς την επιβολή του τέλους
συνδρομητικής τηλεόρασης, αρχίζει από 1.6.2016 και καταλαμβάνουν
λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν το τέλος στη
συνδρομητική τηλεόραση.

Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής
της δήλωσης απόδοσης του φόρου καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης
και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η δήλωση απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση υποβάλλεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε δυο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει
στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο κατά την καταβολή του
τέλους. Η εν λόγω διαδικασία τηρείται έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική
τηλεόραση.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθ. 12 του ν. 4728/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
 
«Άρθρο 12
 
Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
 
Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.»

 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθρο 54 ν. 4389/2016

ΠΟΛ 1085/23.6.2016 “Καθορισμός
του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη
συνδρομητική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.”

ΠΟΛ. 1086/23.6.2016 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική
τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών”

Ε.2175/3.11.2020 «Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 4728/2020 (Α’ 186)»

Ε.2193/4.12.2020 «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου Ε.2175/2020, που αναφέρεται σε αναστολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση»

άρθ. 12 ν.4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

 

Έντυπο:

► Έντυπο Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button