Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουλίου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουλίου.

Ι. Στο άρθ. 12 του ν.2579/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθ. πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021, ορίζονται:

«1.α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Φορολογική Διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.
Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στη Φορολογική Διοίκηση. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ. Το ποσοστό των περ. α’ και β’ της παρ. 1 ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών. Από το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνονται όσοι κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή. Για την εφαρμογή της παρούσας δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδική εφαρμογή, τα υποχρεωτικά στοιχεία που καταχωρίζουν σε αυτή οι δικαιούχοι ή οι έχοντες την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των καταχωριζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος, η διαδικασία και οι αναγκαίες πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ο τρόπος παροχής της προς τούτο αίτησης του δικαιούχου ή του έχοντος την επιμέλειά του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας της, τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η παρ. 1 καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά. Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων της παρ. 1, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

6. ………………..».

ΙΙ. Στην απόφαση Α.1260/22.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6344/30.12.2021) ορίζονται:

«Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους

Καθορίζουμε
τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής
τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως τα σχετικά
υποδείγματα που προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 2
Επιβολή του τέλους-Δικαιούχοι και διαδικασία εφαρμογής μηδενικού συντελεστή

1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και το οποίο
υπολογίζεται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως ποσοστό δέκα τις
εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.

2. Από
την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος καρτοκινητής
τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου
ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, το οποίο υπολογίζεται, προ του φόρου
προστιθέμενης αξίας, επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή
επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται.

3.
Το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζεται σε
ποσοστό μηδέν τις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη
διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο
(14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου
έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους
έως την ημερομηνία αυτή.

4. Για την εφαρμογή μηδενικού
συντελεστή απαιτείται προηγούμενη εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην
εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ). Στην περίπτωση
ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την
επιμέλεια. Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών
ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε
περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και
βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας
αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή
από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η
σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

5. Μηδενικός
συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά
δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων
ή των εχόντων την επιμέλειά τους στην περίπτωση των ανηλίκων, από την
πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη
ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής. Η εφαρμογή
του μηδενικού συντελεστή αφορά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από
τον δικαιούχο/ χρήστη της σύνδεσης και ανεξάρτητα από το πρόσωπο
(φυσικό ή νομικό) προς το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί ή το πρόσωπο
που κατέχει την σύνδεση της καρτοκινητής.

6. Οι δηλώσεις απόδοσης
του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής
από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εφεξής
πάροχοι) υποβάλλονται μηνιαία. Ειδικότερα, η δήλωση για το τέλος
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται μέχρι το τέλος του
μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού και για το τέλος
καρτοκινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα
είτε από την πώληση των καρτών χρόνου ομιλίας ή των καρτών ανανέωσης
χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή
επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι δηλώσεις υποβάλλονται
αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω
διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

7. Κατ’ εξαίρεση,
σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της εφαρμογής, η
δήλωση αποστέλλεται υποχρεωτικά, ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία
εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ.. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση της
δήλωσης και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός
φακέλου. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή
το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό
μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της
δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη. Ως
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από
τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η
ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.
Για τις δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan)
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται φάκελος ο οποίος τηρείται ηλεκτρονικά
στο αρχείο της υπηρεσίας.

8. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής
δήλωσης, αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής
και διαχείρισης αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) επιλέγοντας τη θεματική ομάδα
«Ειδικές φορολογίες». Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή της δήλωσης, καθώς
οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην
εφαρμογή.
Κατ’ εξαίρεση, για όσες Δ.Ο.Υ. δεν υποστηρίζεται η
συγκεκριμένη εφαρμογή ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας
λειτουργίας της, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.

9. Η επιβολή
των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της
δήλωσης καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών
της παρούσας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού τέλους καρτοκινητής λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών

1.
Ποσά τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που έχουν αποδοθεί από τους
παρόχους στη Φορολογική Διοίκηση αχρεωστήτως λόγω αλλαγής των
εφαρμοζομένων συντελεστών από 12% σε 10% και από 12% σε 0% καθώς και
ποσά τέλους 10% που έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως για δικαιούχους μηδενικού
συντελεστή, επιστρέφονται με τη μηνιαία δήλωση απόδοσης του τέλους
καρτοκινητής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

2. Σε
κάθε μηνιαία δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 1
δηλώνεται προς έκπτωση το ποσό του τέλους που αποδόθηκε αχρεωστήτως
σύμφωνα με την παρ. 1 και για το οποίο οι πάροχοι έχουν προβεί εντός του
μήνα της δήλωσης σε τακτοποίηση μέσω χορήγησης αντίστοιχης αξίας χρόνου
ομιλίας ή επικοινωνίας προς τους πελάτες τους («μη οφειλόμενα ποσά»).

3.
Σε περίπτωση που το μη οφειλόμενο ποσό τέλους υπερβαίνει το ποσό του
τέλους προς απόδοση, υποβάλλεται δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ.
6 του άρθρου 2 της παρούσας, στην οποία περιλαμβάνεται μόνο το ποσό του
τέλους προς απόδοση (συμπλήρωση πεδίου Α της δήλωσης του Παραρτήματος
Ι). Η διαφορά επιστρέφεται στον υπόχρεο ή συμψηφίζεται με τρέχουσες ή
μελλοντικές οφειλές κατά το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
με τροποποιητική δήλωση, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 2 της παρούσας, εντός της προθεσμίας για την υποβολή της αρχικής
δήλωσης, και στην οποία συμπληρώνονται τα πεδία Β και Γ της δήλωσης του
Παραρτήματος Ι.

4. Η δήλωση των ποσών προς συμψηφισμό ή
επιστροφή, τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλεται για πρώτη φορά
μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2022 για κάρτες ομιλίας ή κάρτες
ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας που ενεργοποιήθηκαν εντός του
μηνός Ιανουαρίου 2022, μαζί με το προς απόδοση ποσό τέλους καρτοκινητής
από την πώληση καρτών ομιλίας είτε καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή
επικοινωνίας είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μηνός Ιανουαρίου.

5. Για σκοπούς
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν, για κάθε
μηνιαία δήλωση, στην οποία περιέχονται μη οφειλόμενα ποσά και μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, την Κατάσταση/Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων του Παραρτήματος ΙΙ, μέσω της εφαρμογής ψηφιακής
υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην ιστοσελίδα
της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), επιλέγοντας τη θεματική ομάδα, «Ειδικές
φορολογίες».
 
Άρθρο 4
Πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται από τους παρόχους χρόνος διαφύλαξης

1.
Επιπλέον των οριζόμενων από τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, οι πάροχοι
υποχρεούνται, για σκοπούς εφαρμογής και ελέγχου υποχρεώσεων σύμφωνα με
την παρούσα, να διαφυλάσσουν τις πληροφορίες της παρ. 2 και να τις
θέτουν στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο φορολογικού
ελέγχου.

2. Οι πληροφορίες που διαφυλάσσονται είναι:
α) ο
αριθμός δικαιούχων μηδενικού συντελεστή και χρηστών, οι οποίοι μετά την
10/1/2022 ενεργοποίησαν κάρτες για τις οποίες προκύπτει ποσό τέλους προς
επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 3, για κάθε μήνα και ανά αιτία
επιστροφής, ήτοι λόγω απόδοσης φόρου 12% αντί 10%, 12% αντί 0% και 10%
αντί 0%,
β) ο αριθμός των αντίστοιχων καρτών,
γ) η συνολική αξία καρτών για τις οποίες εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ανά φορολογική περίοδο.

3. Οι πληροφορίες διαφυλάσσονται για όσο χρόνο διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Άρθρο 5
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1.
Για λογαριασμούς που εκδίδονται πριν την 1η/1/2022 καθώς και κάρτες
χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται πριν
την ανωτέρω ημερομηνία, οι δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα
έντυπα στην παρούσα, συμπληρώνοντας το πεδίο Α.2, κατά περίπτωση.

2. Η απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1079/2013 (Β’ 1249) καταργείται.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1.
Η παρούσα ισχύει από 1/1/2022, για λογαριασμούς που εκδίδονται και
κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις αυτών που
ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Το άρθρο 5 εφαρμόζεται από 1/3/2022.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων γίνεται από την 10/1/2022 κι εφεξής.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► Άρθ. 12 ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998) «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Α.1260/22.12.2021 «Καθορισμός
του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους
κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και
της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών,
κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις
διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους
καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων
συντελεστών»

Έντυπα:

Παραρτήματα της απόφασης Α.1260/22.12.2021

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button