Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Μαΐου)

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου
43Α
του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις (περιόδου Μαΐου).


Σύμφωνα με την απόφαση Α.1099/2019 (όπως τροποποιήθηκε με την Α.1185/2019):


Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις


1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, οι υπόχρεοι της παρ. 6 του άρθρου 43Α που προβαίνουν σε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και οι υπόχρεοι του άρθρου 62 που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 64, αποδίδουν με προσωρινές δηλώσεις τον παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
εφαρμογών Taxisnet. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις
εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως αποτελέσματος χρεωστικού ή πιστωτικού ή μηδενικού.

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/9-12-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.

3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηματικών
ενταλμάτων του Δημοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματικού ποσού που
παρακρατούν φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και δεν δύνανται να αποδώσουν τα ως
άνω παρακρατηθέντα ποσά μέσω του κεντρικού τους φορέα υποβάλλουν
προσωρινή δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους από όπου εκδίδεται η
ταυτότητα οφειλής και τα παρακρατηθέντα ποσά αποδίδονται μέσω των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω υπόχρεους δύνανται να
αποδίδουν τα ποσά αυτά μέσω του κεντρικού τους φορέα, η υποβολή της
προσωρινής δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου.

4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που
αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, πραγματοποιείται
αποκλειστικά μέσω taxisnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου.

5. Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που
καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους
τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην
περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος ή/και εισφορά για απόδοση. Ειδικά στην
περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό,
υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης συμπληρώνοντας την ειδική
ένδειξη, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου.

6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της
δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των υπόχρεων σε παρακράτηση θα ενημερώνονται από τη ΔΗΛΕΔ.

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, έχει
ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα Α της
παρούσας.

2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά ΑΦΜ
δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτονται ως
παραρτήματα Β1 και Β της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος
οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

2. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του
φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία θα
καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το
τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε
παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση
τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό
από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.

Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Η δήλωση του άρθρου 2 της παρούσας υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το
τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε
παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

2. Ειδικά για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει από τις
αποδοχές – μισθούς των εργαζομένων, η δήλωση του άρθρου 2 της παρούσας
υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες ακόμα και αν
αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.

3. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή
των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται, ανά
υπόχρεο, στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Taxis.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των προσωρινών δηλώσεων.


Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.

2. Στις τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που υποβάλλονται μέχρι 31-12-2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί
εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014 απόφαση ΓΓΔΕ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ.

3. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής
δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013, υποβάλλουν δήλωση απόδοσης των ποσών αυτών σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96.

Τύπος δήλωσης:

Κωδικοποίηση εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών:

Κωδικός

Είδος αποδοχών

1
Τακτικές αποδοχές

2
Πρόσθετες αποδοχές
(επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές
αποδοχές)

3
Λοιπά αποδοχών

4
Αμοιβές ασκούμενων
δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα
σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ

5
Αμοιβές μελών ΔΣ,
διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.

6
Καταβληθείσες
ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται

7
Ανείσπρακτες αποδοχές
οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται

8
Εισόδημα αξιωματικών
εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

9
Εισόδημα κατώτερου
πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

10
Εισόδημα αξιωματικών
εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες
(δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)

11
Εισόδημα κατώτερου
πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)

12
Οικογενειακό επίδομα
ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού

13
Οικογενειακό επίδομα
ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού

15
Παροχές σε είδος του

άρθρου 13
του ν.4172/2013

16
Αποδοχές για
υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος
και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

18
Μισθοί και Πάγια
Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%)

19
Μισθοί και Πάγια
Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

20
Αναδρομικά μισθών και
πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται
τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).

21
Αναδρομικά μισθών και
πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση
στα έτη που αφορούν)

22
Αναδρομικά μισθών και
πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται
τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

23
Κύρια σύνταξη

24
Επικουρική σύνταξη
από ασφαλιστικές εισφορές

25
Μέρισμα από
ασφαλιστικές εισφορές

26
Βοήθημα από
ασφαλιστικές εισφορές

28
Συντάξεις που
χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις
εκατό (80%)

29
Συντάξεις που
χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

30
Αναδρομικά κύριας
σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται
τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

31
Αναδρομικά
επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται
τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

32
Αναδρομικά μερίσματος
από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που
αφορούν)

33
Αναδρομικά βοηθήματος
από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που
αφορούν)

35
Αναδρομικά συντάξεων
που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα
τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

36
Αναδρομικά συντάξεων
που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται
τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

37
Καταβληθείσα
αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε
το δικαίωμα είσπραξης στο τρέχον έτος.

41
Επιδόματα
αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

42
Επιδόματα επικίνδυνης
εργασίας

43
Ασφάλισμα (προ φόρου)
ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων περιοδικά
καταβαλλόμενο

45
Εκλογική αποζημίωση
(αρθ. 108 του ΠΔ 26/2012)

47
Εισοδήματα και
επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα

48
Εισοδήματα και
επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους

50
Αναδρομικά εισοδήματα
και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου

51
Αναδρομικά εισοδήματα
και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους

52
Αναδρομικά συντάξεων
που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου,
στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

56
Αμοιβές εργαζομένων,
υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως
150 ημερομίσθια ανά έτος

57
Αμοιβές μελών
αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται
περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ

58
Αμοιβές από φορείς
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν

4172/2013)

61
Ασφάλισμα (προ φόρου)
ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων εφάπαξ καταβαλλόμενο

95
Πληρωμές μισθών για
τις οποίες η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α
του ν.

4172/2013 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει
συγκεντρωτικών εγγραφών

96
Πληρωμές συντάξεων
για τις οποίες η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α
του ν.

4172/2013 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει
συγκεντρωτικών εγγραφών

Σημειώσεις:

1. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1176/2019,
αναστέλλεται η εφαρμογή της Α.1099/2019 για τις αμοιβές των πληρωμάτων των
εμπορικών πλοίων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Για το χρονικό διάστημα
αυτό, ο παρακρατούμενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
από μισθωτή εργασία για τα πρόσωπα αυτά αποδίδονται από τους υπόχρεους
με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά
εργαζόμενο, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες, ακόμα κι αν
αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.
Εξαιρετικά, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατείται για τις αποδοχές πληρωμάτων (δεδουλευμένες και μη),
για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975
στην περίπτωση μεταβίβασης ή υποθήκευσης πλοίου, αποδίδεται με
χειρόγραφη δήλωση πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου αυτού
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Σύμφωνα με την Α.1049/2020
αναστέλλεται η εφαρμογή της Α.1099/2019 για τις αμοιβές των πληρωμάτων των
εμπορικών πλοίων μέχρι 31 Αυγούστου 2020, η οποία είχε ανασταλεί με την
Α.1176/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές αυτών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.
Για το χρονικό αυτό διάστημα, ο παρακρατούμενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
από μισθωτή εργασία για τα πρόσωπα αυτά, συνεχίζουν να αποδίδονται από
τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές
εγγραφές ανά εργαζόμενο.
Εξαιρετικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 στην περίπτωση μεταβίβασης ή υποθήκευσης πλοίου, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατείται για τις αποδοχές πληρωμάτων (δεδουλευμένες και μη),
για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Αυγούστου 2020, συνεχίζουν να
αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφη δήλωση πριν από τη χορήγηση
της βεβαίωσης του άρθρου αυτού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Για την παραπάνω υποχρέωση από 1.9.2019 και μετά, δείτε την απόφαση Α.1204/2020 (ΦΕΚ Β’ 3972/17-09-2020) «Καθορισμός
του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού»

Σύνδεσμος, οδηγίες, εφαρμογή:

Η είσοδος στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιείται από εδώ.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ.
Εφαρμογή δημιουργίας μηνιαίων αρχείων προς υποβολή έτους 2019 μπορείτε να βρείτε εδώ (συμπιεσμένο αρχείο zip).

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»Α.1099/2019 «Καθορισμός
του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις»Α.1176/2019 «Αναστολή
εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019
(ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των
πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων»
Α.1185/2019 «Τροποποίηση
της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του
τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που
παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου
69 του ν.4172/2013»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button