Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής –
μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου

Χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.

1. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

2.
Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους
υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό
δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν
απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

3. Οι
ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε
φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.

4.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής
για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής
παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε
εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία
υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται
εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την
υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.

5. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή
του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής,
για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό,
μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην
περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη
μορφή. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
N. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση
και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την
ημερομηνία του θανάτου αυτού.

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού
υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι
παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Χρόνος καταβολής του φόρου

Η
υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση
εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε
δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης
δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Η
υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών
δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.

1.
Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή
μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α΄/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013,
καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους
από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

2.
Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση
εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για
τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για δηλώσεις ΦΠΑ-VIES:

Τελευταία Ενημέρωση: 14/3/2018

1. Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Πού θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής;

Από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. επιλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
/ Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης / Συγκεντρωτική Εικόνα Ατομικών
Ανοικτών Οφειλών εκτός Ρύθμισης / Είδος φόρου: Χρεωστικές Δηλώσεις
Φ.Π.Α. μέσω Internet, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της Ταυτότητας
Οφειλής, επιλέγοντας «Ταυτότητα Οφειλής» στο τέλος της γραμμής που
εμφανίζεται η συγκεκριμένη οφειλή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε
το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ.

2. Προσπαθώ να εμφανίσω την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλα και εμφανίζεται λευκή σελίδα. Πώς θα μπορέσω να δω τη Δήλωση;

Για την προβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader (www.adobe.com).

3. Έχω υποβάλει οριστικά την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. Μπορώ να τη διαγράψω ή να τη μεταβάλλω;

Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης δε μπορείτε να τη διαγράψετε.
Μπορείτε όμως, μόλις η λανθασμένη Δήλωση γίνει αποδεκτή από το TAXIS, να
υποβάλετε μέσω TAXISnet τροποποιητική Δήλωση.
Προσοχή: Στην
περίπτωση που με τη νέα Δήλωση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο και λήγει η
προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, τότε τη Δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε
εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ., μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη,
προσκομίζοντας το αποδεικτικό της λανθασμένης Δήλωσης.

4. Πώς μπορώ να πληρώσω χρεωστική Δήλωση Φ.Π.Α. που έχω υποβάλει μέσω Ιnternet;

Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης, μπορείτε να εμφανίσετε την
«Ταυτότητα Οφειλής» με τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στην Ερώτηση 1,
να εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή
ΕΛΤΑ.

5. Εταιρεία μη πιστοποιημένη που έχει κάνει διακοπή μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά δηλώσεις;

 Εταιρείες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών και δεν είναι πιστοποιημένες
στο TAXISnet πριν τη διακοπή, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα πρέπει για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα Φ.Π.Α., φορολογικού περιεχομένου;

Για το θέμα σας θα πρέπει να απευθυνθείτε ή στη Δ.Ο.Υ. σας ή στην
υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα Φ.Π.Α. : Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης
Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), Σίνα 2-4, 106 72 Αθήνα (τηλ. 210 3647202-5, 210
3644605-8, fax 2103645413).

7. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τη Χρεωστική Δήλωση Φ.Π.Α. και να καταβάλω εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ποσό;

Μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η
Δήλωση και μέχρι αυτή την προθεσμία να καταβάλλετε και το οφειλόμενο
ποσό. Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1108/14.4.2014.

8. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα την Πιστωτική – Μηδενική Δήλωση Φ.Π.Α.;

Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής είναι ίδια για όλες τις Δηλώσεις
Φ.Π.Α., δηλαδή και την Πιστωτική – Μηδενική δήλωση μπορείτε να την
υποβάλετε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη
λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Δείτε
περισσότερα στην ΠΟΛ.1108/14.4.2014.

9. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τον Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES);

Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής του Πίνακα VIES δεν έχει αλλάξει,
δηλαδή παραμένει η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας
περιόδου στην οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η προθεσμία αυτή
μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1127/25.9.2009 και στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.

10. Μπορώ να πληρώσω με δόσεις την περιοδική Φ.Π.Α.;

ΝΑΙ. Μπορείτε να πληρώσετε τη Δήλωση με δύο ισόποσες δόσεις, με την
προϋπόθεση ότι η Δήλωση είναι εμπρόθεσμη, το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει
τα 100,00 Ευρώ και έχετε κάνει την επιλογή «ΝΑΙ» στον κωδικό 523.

11. Υπέβαλα εμπρόθεσμα την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. με δόσεις. Μέχρι πότε μπορώ να καταβάλλω εμπρόθεσμα το ποσό της 2ης δόσης;

Το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της εμπρόθεσμης Δήλωσης (Ν.
4254/2014).

12. Μπορώ να πληρώσω τις δόσεις του Φ.Π.Α. μέσω Τραπεζικού Συστήματος;

ΝΑΙ. Η πληρωμή μπορεί και πρέπει να γίνεται μέσω Τραπέζης ή ΕΛΤΑ (Ν.
4174/2013). Από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. επιλέγοντας Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης / Συγκεντρωτική Εικόνα
Ατομικών Ανοικτών Οφειλών εκτός Ρύθμισης / Είδος φόρου: Χρεωστικές
Δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω Internet, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της
Ταυτότητας Οφειλής, επιλέγοντας «Ταυτότητα Οφειλής» στο τέλος της
γραμμής που εμφανίζεται η συγκεκριμένη οφειλή. Στη συνέχεια μπορείτε να
εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και να πληρώσετε μέσω Τραπέζης ή
ΕΛΤΑ.

13. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που μπορώ να καταβάλλω για να γίνει αποδεκτή η Δήλωση;

Η δήλωση με την οριστική υποβολή της, γίνεται αποδεκτή από το TAXIS,
ανεξάρτητα αν θα καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό. Το ελάχιστο ποσό των
δέκα (10,00) ευρώ καταργήθηκε με το Ν. 4254/2014.
Προσοχή: Αν θέλετε να καταβάλετε το ποσό με δόσεις, θα πρέπει να επιλέξετε «ΝΑΙ» στον κωδικό 523.

14. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της Δήλωσης, ώστε να μπορώ να την υποβάλλω με δύο δόσεις;

Θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100,00) Ευρώ. Εάν δεν
υπερβαίνει τα εκατό (100,00) Ευρώ τότε καταβάλλεται σε μία δόση, μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της Δήλωσης.

15. Βρίσκομαι μακριά από τη Δ.Ο.Υ. μου, μπορώ να καταβάλλω την οφειλή μου για μία δόση του Φ.Π.Α. σε άλλη πλησιέστερη Δ.Ο.Υ.;

Η πληρωμή των οφειλών δεν γίνεται πλέον στις Δ.Ο.Υ. Οπότε, όπου κι αν
βρίσκεστε, μπορείτε να πληρώσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που
περιγράφεται στην Ερώτηση 12.

16. Έχω υποβάλει περιοδική Δήλωση
Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη ή τροποποιητική) και στην προσπάθειά μου
να υποβάλω εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., δεν εμφανίζεται η ήδη
υποβληθείσα περιοδική. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να
περιμένετε ένα διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή ώστε να
ενημερωθεί το σύστημα TAXIS με την υποβληθείσα δήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι
η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. καταργήθηκε για τις
Διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ν.
4281/2014).

17. Έκανα Διακοπή Εργασιών με ημερομηνία διαφορετική
από αυτή που έχει η υποβληθείσα Δήλωση Φ.Π.Α. (Περιοδική, Εκκαθαριστική,
Πίνακας VIES) και αφορά στην τελευταία περίοδο. Τι πρέπει να κάνω, ώστε
να μπορέσω να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική /
τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES που να αφορά σ’
αυτή την περίοδο;

Μέσω του Λογαριασμού σας και από την επιλογή
των Ερωτημάτων θα στείλετε το παρακάτω αίτημα, προσαρμοσμένο ανάλογα με
την περίπτωσή σας (δηλαδή πότε κάνατε διακοπή και τι θέλετε να
υποβάλετε):
«Λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης, η οποία έγινε
στις ……., δεν είναι δυνατόν να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική
Περιοδική, αρχική / τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES
για την περίοδο …… Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες».
Σημείωση:
Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω Λογιστή, μπορεί το
αίτημα να υποβληθεί και μέσω Λογιστή, αναφέροντας τα στοιχεία (Α.Φ.Μ.
κ.λπ.) στον οποίον αφορά το εν λόγω αίτημα.

18. Η επιχείρηση μου
έχει τεθεί σε «Εκκαθάριση» με ημερομηνία διαφορετική από αυτή που έχει η
υποβληθείσα Δήλωση Φ.Π.Α. (Περιοδική, Εκκαθαριστική, Πίνακας VIES) και
αφορά στην τελευταία περίοδο. Τι πρέπει να κάνω, ώστε να μπορέσω να
υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική / τροποποιητική
Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα VIES που να αφορά σ’ αυτή την περίοδο;

 Μέσω του Λογαριασμού σας και από την επιλογή των Ερωτημάτων θα στείλετε
το παρακάτω αίτημα, προσαρμοσμένο ανάλογα με την περίπτωσή σας (δηλαδή
πότε τέθηκε σε «Εκκαθάριση» και τι θέλετε να υποβάλετε):
«Λόγω θέσης
σε «Εκκαθάριση» της Επιχείρησης, οποία έγινε στις ……., δεν είναι δυνατόν
να υποβάλλω μέσω TAXISnet τροποποιητική Περιοδική, αρχική /
τροποποιητική Εκκαθαριστική ή διορθωτικό Πίνακα Vies για την περίοδο
…… Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες».
Σημείωση: Στην
περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω Λογιστή, μπορεί το αίτημα να
υποβληθεί και μέσω λογιστή, αναφέροντας τα στοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.) στον
οποίον αφορά το εν λόγω αίτημα.

19. Πού μπορώ να βρω οδηγίες συμπλήρωσης των Δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – Φ.Π.Α.);

Οδηγίες συμπλήρωσης για τις τελευταίες εκδόσεις των εντύπων Φ.Π.Α.,
δηλαδή έκδοση 2015 και εφεξής, υπάρχουν στις ΠΟΛ.1082/6.4.2015 και
ΠΟΛ.1093/23.6.2016.

20. Ποιους κωδικούς πρέπει να συμπληρώσω, στο έντυπο Φ2, για να δηλώσω το Αίτημα Επιστροφής Φ.Π.Α.;

Πρέπει το ποσό της επιστροφής να το καταχωρήσετε στον ΚΑ 503 (Αιτούμενο
ποσό για επιστροφή) και να επιλέξετε τουλάχιστον μία Αιτία Επιστροφής
από τον ΚΑ 507(1-5).

21. Εάν, εκτός από το Αίτημα Επιστροφής ΦΠΑ,
έχω και λανθασμένο ποσό για καταβολή προηγούμενης Δήλωσης τις ίδιας
φορολογικής περιόδου, τι πρέπει να καταχωρήσω;

Θα πρέπει στον
ΚΑ 503 να καταχωρήσετε και το ποσό που λανθασμένα βεβαιώθηκε και από τον
ΚΑ 507 να επιλέξετε και την Αιτία Νο 6 (μείωση Χρεωστικού Υπολοίπου).
Δείτε περισσότερα στην ΠΟΛ.1104/13.5.2015.

22. Για ποιες φορολογικές περιόδους θα δημιουργείται αυτόματα Αίτηση Επιστροφής;

Για τις φορολογικές περιόδους από 01-03-2018 και εφεξής και θα αφορά σε Δηλώσεις Αρχικές και στις ΠΡΩΤΕΣ Τροποποιητικές.

23.
Υποβάλλω Τροποποιητική Δήλωση Φ.Π.Α. και θέλω να ανακαλέσω «Αίτημα
Επιστροφής Φ.Π.Α.» που είχα κάνει με προηγούμενη Δήλωση, αλλά δεν μπορώ
να διορθώσω τον ΚΑ 505.

Ο ΚΑ 505 είναι πλέον «κλειδωμένος» για
φορολογικές περιόδους από 01-03-2018 και εφεξής. Για να ανακαλέσετε το
Αίτημα Επιστροφής, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Ανάκλησης στη Δ.Ο.Υ.
σας. Μετά την καταχώριση της Ανάκλησης, αυτόματα θα διορθωθεί και το
ποσό στον ΚΑ 505.

Σχετικές διατάξεις:

ΠΟΛ.1107/14.4.2014 «Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ»

ΠΟΛ.1108/14.04.2014 «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.»

ΠΟΛ.1082/6.4.2015 «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 – Φ2 TAXIS)»

ΠΟΛ.1104/13.5.2015 «Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή»

ΠΟΛ.1093/23.6.2016 «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button