Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2022

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. που συμμετέχουν σε νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία,
φορολογικού έτους 2022.

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 3 «Υποκείμενα του φόρου» του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013):

«1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε
φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την
αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο
φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των
εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/1967
(Α’ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που
προκύπτει στην Ελλάδα.

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα
υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.».

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθ. 67 «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου» του ίδιου κώδικα:

«1.
Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με
οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη
Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. Ειδικά, φορολογούμενοι που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα
εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 5, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, και τα οποία
υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής
τους. Φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β
υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην
ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα εισοδήματα που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και
τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση. Δεν υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης
που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την
ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η
παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.
Ομοίως, δεν
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί
κάτοικοι αλλοδαπής και αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από τόκους
κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς
και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37.

2. Για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της παραγράφου 1 δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή
αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου
φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή
μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους
κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και
συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν
σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία,
μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο
δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. […]».

ΙΙΙ. Συχνές ερωτήσεις, οδηγίες

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

IV. Σύμφωνα με το από 23.5.2023

δελτίο τύπου
του γραφείου τύπου του υπ. Οικονομικών:
 
 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις
31 Ιουλίου 2023
 
 Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00,
η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του

άρθρου 45
του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2022.
 
 Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης
του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.
 
 Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και
αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες
για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button