Υποβολή δήλωσης για την καταβολή εύλογης αμοιβής προϊόντων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Υποβολή δήλωσης για την καταβολή εύλογης αμοιβής προϊόντων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος.

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 18 «Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση» του ν. 2121/1993, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθ. 37 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α’ 91/22.05.2018):

«1. Με την επιφύλαξη των
επόμενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νομίμως δημοσιευθεί,
εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει.
Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας
υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για
ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την αναπαραγωγή εμποδίζεται η κανονική
εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών
και ιδίως:

α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε μορφή κτιρίου ή
άλλης παρεμφερούς κατασκευής,

β) όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα,
έργο των εικαστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό ή η
γραφική παράσταση μουσικού έργου.

3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή
του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως
συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή
άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου
και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής
αντιγραφής, ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά μέσα
χωρητικότητας άνω των 4GB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές – ταμπλέτες (tablets), έξυπνα κινητά τηλέφωνα
(smartphones), συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε
συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την
ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές
συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, σαρωτές και εκτυπωτές,
οφείλεται εύλογη αμοιβή στον δημιουργό του έργου και στους κατά την
παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση τα προς
εξαγωγή είδη.

Η εύλογη αμοιβή καθορίζεται ως εξής:

α) Η αμοιβή για
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές
ταμπλέτες (tablets), και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)
ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευματικούς
δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς
γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανομή των
ποσοστών της εύλογης αμοιβής επί των τεχνικών μέσων του προηγούμενου
εδαφίου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή
υποκατηγορίας δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και καταβολής
καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.

β) Η αμοιβή
για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές
ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας, τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και
τα άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, όπως επίσης η
αμοιβή για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση
ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή
αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της
αξίας.

Η αμοιβή για τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και για τα
άλλα αποθηκευτικά μέσα, καθώς και για τις συσκευές ή εξαρτήματα
ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή
με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, κατανέμεται στους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους των πνευματικών και
συγγενικών δικαιωμάτων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο
9.

Η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την
αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας κατανέμεται κατά 55% στους
πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες
και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων
υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.

γ) Η αμοιβή για τις
φωτοτυπικές συσκευές, τους σαρωτές, τους εκτυπωτές και για χαρτί
κατάλληλο για φωτοτυπίες ορίζεται σε 4% της αξίας τους. Η αμοιβή
κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των
εκδοτών εντύπων. Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συμπεριλαμβάνεται
και κάθε πολυμηχάνημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής
αναπαραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισμός της
αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο.

Η αμοιβή
καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων
αυτών, αναγράφεται στο τιμολόγιο και εισπράττεται από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την
ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων.

4.α) Όποιος εισάγει ή αποκτά
ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο
για φωτοτυπίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή
εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε
ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν.
1599/1986 (Α’ 75) προς τον ΟΠΙ:

αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία
των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά
περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά
το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο
τεχνικού μέσου και

ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

β)
Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει
οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή
πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς
τον ΟΠΙ:

αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και
χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου
αναλυτικά που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή
εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε
ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε,

ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.
Μέσα
σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο
οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από
τον κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.

5.
Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης
δήλωσης της παραγράφου 4, το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει αυτόν που έχει κληθεί για
άμεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, με την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση
μη συμμόρφωσης του, χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης, τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2Γ του άρθρου 54 του ν. 4481/2017.

6.
Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης με δικές του δαπάνες, δικαιούται
να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε
υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται από τον ΟΠΙ. Σε
περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η
διενέργεια του διατάσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα
ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται
στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ’ αίτηση άλλων
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.

7.
Τα δικαιώματα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους έχουν κατ’ αλλήλων και όλες οι
επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν, διαθέτουν ή πωλούν τεχνικά μέσα και
υλικούς φορείς που υπόκεινται στην αμοιβή του παρόντος άρθρου. Στην
περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η σχετική δαπάνη
βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του.

8. Σε περίπτωση
κατά την οποία για την καταβολή της εύλογης αμοιβής είναι υπόχρεος ο
εισαγωγέας, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση
των αναφερομένων στην παράγραφο 3 υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου
και εικόνας ή άλλων τεχνικών μέσων, η αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας
που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόμενη από το
παρόν άρθρο σημείωση επί του τιμολογίου γίνεται επί του τιμολογίου
διάθεσης των εν λόγω υλικών φορέων και τεχνικών μέσων και αναφέρει ότι
στην τιμή διάθεσης περιλαμβάνεται και η υπολογισθείσα επί της ανωτέρω
αξίας αμοιβή της παραγράφου 3. Η αμοιβή καθίσταται απαιτητή τρεις (3)
μήνες από την εισαγωγή.

9. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία
δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η
συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής
δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανομή των
ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος
είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
καθορίζεται με απόφαση του ΟΠΙ. Η απόφαση του ΟΠΙ διαμορφώνεται σύμφωνα
με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την
καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε
διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που
δεν συμφωνούν με την απόφαση του ΟΠΙ, μπορούν να ζητήσουν από το
Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να
καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με
βάση την απόφαση του ΟΠΙ. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και
ελευθέρωσή τους.

10. Αλλοδαπές, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα
εταιρείες, που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4α
του άρθρου 29 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όπως αυτή εισήχθη με το ν. 4132/2013
(Α’ 59) και την υπουργική απόφαση 1126/12.6.2013 (Β’ 1420), δεν είναι
υπόχρεες για την καταβολή της ανωτέρω εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα
που εισάγουν υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α.

Η
οφειλόμενη στους δικαιούχους εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τον πρώτο
εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή που αποκτά τα προϊόντα
από τις αδειοδοτηθείσες, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του
Τελωνειακού Κώδικα, αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να τα διαθέσει στο
εσωτερικό της χώρας και σημειώνεται ως ποσοστό και ποσό στο φορολογικό
στοιχείο που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρείες κατά την παράδοση των
ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και εισπράττεται από
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όπως στο παρόν άρθρο ορίζεται.

Οι
ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεων τους στο
εσωτερικό της χώρας, με πλήρη στοιχεία αγοραστή, ποσότητας, αξίας,
κωδικού είδους, ημερομηνία αγοράς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί
απαραίτητο για την είσπραξη της αμοιβής, με τριμηνιαίες καταστάσεις,
σύμφωνα με την παράγραφο 8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.

11. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης
οφείλουν να προβλέπουν και να αναρτούν στον ιστότοπό τους σύντομη και
αποτελεσματική διαδικασία επιστροφής της εύλογης αμοιβής, την οποία
έχουν εισπράξει επί των τεχνικών μέσων που προβλέπονται στην παράγραφο
3, εφόσον υποβάλλεται αίτηση από επιχείρηση ή επαγγελματία και ο αιτών
αποδεικνύει ότι τα μέσα αυτά προδήλως προορίζονται για χρήσεις άλλες από
την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.

Αίτημα επιστροφής υποβάλλεται μόνο
από επιχείρηση ή επαγγελματία και όχι από τρίτους εισαγωγείς ή εμπόρους.
Η διαδικασία επιστροφής της εύλογης αμοιβής προβλέπει μεταξύ άλλων και
σε ποιόν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης θα υποβάλλεται η αίτηση για
καθεμία από τις περιπτώσεις α’ έως γ’ της παραγράφου 3.».

ΙΙ. Σύμφωνα με παρ. 2 του άρθ. 37 του ν. 4540/2018:

«Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου οι διατάξεις της παραγράφου 1 (σ.σ. βλ. παραπάνω) ισχύουν αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του v.4481/2017
(ΦΕΚ A’ 100/20.7.2017). Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες
που αφορούν στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 και έως την έκδοση αμετάκλητης
απόφασης, συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 18 του ν. 2121/1993, όπως ίσχυε
μέχρι την τροποποίησή του με την παράγραφο 1.».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1161/2018 «Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993»:

«I. Εύλογη αμοιβή

ΦΠΑ

Αναφορικά
με την αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της εύλογης αμοιβής, δηλαδή των
τελών που εισπράττονται επί των πωλήσεων μαγνητοφώνων και παρόμοιων
συσκευών εγγραφής ήχου ή/και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, κενών
υποθεμάτων δεδομένων και λοιπών τεχνικών μέσων αναπαραγωγής πνευματικών
έργων, που πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των
εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων, υπέρ των δικαιούχων δικαιωμάτων
αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 49 του ν.2121/1993 (ΦΕΚ
Α’ 25/04.03.1993), όπως ισχύει, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-37/16, οι δικαιούχοι δικαιωμάτων αναπαραγωγής δεν πραγματοποιούν παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
περί ΦΠΑ, προς τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των κενών υποθεμάτων
και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής, από τους οποίους οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών
δικαιωμάτων εισπράττουν ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό των εν λόγω
δικαιούχων, τέλη επί της πωλήσεως των ως άνω συσκευών και υποθεμάτων.

2.
Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση έκρινε ότι, πρώτον, δεν
προκύπτει ότι υφίσταται έννομη σχέση στο πλαίσιο της οποίας
ανταλλάσσονται αμοιβαίως παροχές μεταξύ, αφενός, των δικαιούχων
δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή, ενδεχομένως, του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης τέτοιων δικαιωμάτων και, αφετέρου, των παραγωγών και των
εισαγωγέων κενών υποθεμάτων και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής.
Δεύτερον, η υποχρέωση καταβολής τελών, την οποία υπέχουν οι παραγωγοί
και οι εισαγωγείς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρέει από την παροχή
κάποιας υπηρεσίας ως προς την οποία θα συνιστούσε άμεσο αντίτιμο, αλλά
τα επίμαχα τέλη αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της δίκαιης αποζημιώσεως
(εύλογης αμοιβής) προς τους δικαιούχους δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Η
δίκαιη αποζημίωση (εύλογη αμοιβή) δεν συνιστά άμεσο αντίτιμο για
οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, καθόσον τελεί σε συσχετισμό με τη ζημία
που απορρέει για τους ως άνω δικαιούχους από την άνευ αδείας αναπαραγωγή
των προστατευόμενων έργων τους (σκέψεις 27 και 29-30). 

3.
Κατόπιν των ανωτέρω, η εύλογη αμοιβή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του ΦΠΑ, καθώς θεωρείται ότι δεν αποτελεί την αντιπαροχή έναντι παροχής
υπηρεσιών από μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, αλλά
συσχετίζεται με τη ζημία που υφίστανται οι εν λόγω δικαιούχοι από την
ελεύθερη αναπαραγωγή των έργων τους. Ως εκ τούτου, τα ποσά που
καταβάλλονται ως «εύλογη αμοιβή» δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

4. Δεδομένου ότι η εύλογη αμοιβή δεν καλύπτεται από την απαλλακτική διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 63
του Κώδικα ΦΠΑ, το σχετικό ποσό εφεξής υπόκειται σε αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Ειδικότερα,
σε αναλογικά τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) υπάγεται
το ποσό της εύλογης αμοιβής που εισπράττουν οι οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης δικαιωμάτων από τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς των εν
λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων (ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό των
δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής).

5. Τα
αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται στην Φορολογική Αρχή, είτε από
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είτε από τους
εισαγωγείς/παραγωγούς, εντός 5 ημερών από την έκδοση της σχετικής
εξοφλητικής απόδειξης βάσει του αρ. 3§1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου,
εκτός αν προβλέπεται και πραγματοποιείται έκδοση τιμολογίου για την
είσπραξη του ποσού της εύλογης αμοιβής, οπότε η απόδοση των τελών
χαρτοσήμου γίνεται από τον εκδότη του τιμολογίου στις προθεσμίες που
τίθενται με την ΠΟΛ.1029/22.1.2014.

6.
Το βάρος της δαπάνης του χαρτοσήμου φέρουν καταρχήν και τα δύο μέρη
(δηλαδή οι υπόχρεοι σε καταβολή της εύλογης αμοιβής και οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης ενεργώντας για λογαριασμό των δικαιούχων)
δεδομένου ότι οι διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου δεν ρυθμίζουν
δεσμευτικά το ζήτημα αυτό.

7. Επισημαίνεται
τέλος ότι επειδή οι οργανισμοί διαχείρισης λειτουργούν ιδίω ονόματι αλλά
για λογαριασμό των δικαιούχων, κατά την απόδοση του ποσού της εύλογης
αμοιβής στους δικαιούχους αυτούς δεν υπολογίζεται εκ νέου τέλος
χαρτοσήμου.

ΙΙ. Δικαίωμα παρακολούθησης

Όσον
αφορά στη φορολογική αντιμετώπιση του δικαιώματος παρακολούθησης που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2121/1993,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

8. Σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες διατάξεις, το δικαίωμα παρακολούθησης αποτελεί για το
δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου τέχνης το ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο
μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε
μεταπώλησης του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του από το
δημιουργό ή για λογαριασμό του, εφόσον στη μεταπώληση συμμετέχουν, ως
πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης,
όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε
έμπορος έργων τέχνης. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό δεν χωρεί. Το
ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή και προβλέπεται από τον νόμο
αναλόγως της τιμής πώλησης του έργου.

9. Από τα
ανωτέρω προκύπτει ότι το δικαίωμα παρακολούθησης είναι το δικαίωμα του
δημιουργού να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις διαδοχικές
μεταπωλήσεις του έργου του μετά την πρώτη πώληση. Ο δημιουργός δεν
μπορεί να επηρεάσει τη μεταπώληση του έργου του, καθώς δεν αποτελεί τον
έναν εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών και, συνεπώς, δεν υφίσταται έννομη
σχέση μεταξύ αυτού και του αγοραστή του έργου του. Επιπλέον, η
μεταπώληση δεν προϋποθέτει την καταβολή των ποσών που αντιπροσωπεύουν το
δικαίωμα παρακολούθησης.

10. Επομένως, κατ’
αναλογία προς την εύλογη αμοιβή, τα ποσά που καταβάλλονται ως δικαίωμα
παρακολούθησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντάλλαγμα για φορολογητέα
πράξη από μέρους των δικαιούχων αυτών κατά την έννοια των διατάξεων περί
ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, αλλά αποτελούν αποζημίωση
του δημιουργού για την προστασία του ατομικού του συμφέροντος ως
δημιουργού του έργου τέχνης και θα τυγχάνουν εφεξής εφαρμογής οι
διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως περιγράφεται στις
παραγράφους 4-7 της παρούσας.

ΙΙΙ. Γενικά

11.
Το ποσό που ενδεχομένως εισπράττουν ή παρακρατούν οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης από τους δικαιούχους δικαιωμάτων αναπαραγωγής
ή/και παρακολούθησης για υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχουν προς τα
πρόσωπα αυτά υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

12.
Από την έκδοση της παρούσης παύουν να ισχύουν οδηγίες αντίθετου
περιεχομένου ως προς τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο
ΦΠΑ που έχει χρεωθεί επί φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί για
την είσπραξη της εύλογης αμοιβής και του δικαιώματος παρακολούθησης
οφείλεται στο Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή της ,παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει.».

IV. Που υποβάλλεται η δήλωση:

Οι υπόχρεοι εισαγωγείς ή κατασκευαστές προϊόντων που υπάγονται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνουν εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον Ο.Π.Ι. στο info@opi.gr :

α) την ποσότητα και τη συνολική αξία των υπαγομένων προϊόντων που κατά περίπτωση εισήγαγαν ή απόκτησαν ενδοκοινοτικά ή παρήγαγαν και διέθεσαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και

β) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

V. Σχετικά με την πληρωμή της εύλογης αμοιβής:

Οι δηλώσεις που στέλνονται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), πρωτοκολλούνται και κοινοποιούνται στους αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.).

Για την κάθε κατηγορία εύλογης αμοιβής (ποσοστού 2%, 4%, ή 6%), υπάρχει ένας «διαχειριστής» Ο.Σ.Δ. ο οποίος επικοινωνεί, παρέχοντας πληροφορίες και νομιμοποιητικά έγγραφα και ζητά την ξεχωριστή τιμολόγηση του Εισαγωγέα/Παραγωγού από τον εμπλεκόμενο Ο.Σ.Δ..

Η τιμολόγηση γίνεται με την εκάστοτε ισχύουσα κατανομή της εύλογης αμοιβής μεταξύ των Ο.Σ.Δ. και η οποία, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1161/2018, επιβαρύνεται με χαρτόσημο ποσοστού 1,8%, ενώ το συνολικό χαρτόσημο ποσοστού 3,6%, αποδίδεται από τον εκάστοτε Ο.Σ.Δ..

Η εξόφληση γίνεται μέσω τραπέζης σε εκάστοτε Ο.Σ.Δ. χωριστά.

VI. Περισσότερες πληροφορίες σε:

www.opi.gr

www.osdel.gr


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

άρθ. 18 ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»

Άρθ. 37 του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.»

ΠΟΛ.1161/2018 «Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button