Υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή myCar της Α.Α.Δ.Ε., για την πραγματική κατάσταση οχημάτων προκειμένου οι ιδιοκτήτες να εκπέσουν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2018

Υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή myCar της Α.Α.Δ.Ε., για την πραγματική κατάσταση οχημάτων προκειμένου οι ιδιοκτήτες να εκπέσουν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2018.

Στην οδηγία με α.π. Ο.3062/18.10.2023 «Περί της βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας έτους 2018» αναφέρονται:

«Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την βεβαίωση των τελών
κυκλοφορίας και των προστίμων για το 2018. Εξαιρετικά η βεβαίωση των
τελών κυκλοφορίας έτους 2018 θα αρχίσει στις 25/11/2023 και θα
ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2023. Θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2013 (Β’881), βάσει της οποίας η βεβαίωση αυτή θα γίνει από τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ..

Α. Η βεβαίωση καταλαμβάνει οχήματα που έχουν δηλωθεί στο Ε1 εξαιρουμένων των αναπήρων σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2014/2023 και των αποβιωσάντων.

Α1. Ενέργειες ΓΔΗΛΕΔ:

1. Η ΔΑΦΕ, στις 10/10/2023, αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους ιδιοκτήτες των οχημάτων (όπου δεν υπάρχει δήλωση
θανάτου) με οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για το 2018 και τους ενημερώνει
ότι υφίσταται δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι 09/11/2023 μέσω της
εφαρμογής myCar την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους υποβάλλοντας
το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να εκπέσουν των τελών
κυκλοφορίας

Ταυτόχρονα, στις 10/10/2023 θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCar με τα
οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας έτους 2018 ανά
ιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εν λόγω εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς
taxisnet. Μέσω της εφαρμογής, δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση
του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (πχ κλεμμένο,
διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ) και συνυποβάλλεται το
κατάλληλο δικαιολογητικό.

Την πληροφόρηση για την κατάσταση του οχήματος βάσει της δήλωσης των ιδιοκτητών λαμβάνουν οι Δ.Ο.Υ. σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 09/11/2023.

2. Για τις περιπτώσεις που δεν θα καταστεί δυνατή η ειδοποίηση των
φορολογούμενων κεντρικά, θα τεθεί στη διάθεση των Δ.Ο.Υ. νέα οθόνη στο
Π.Σ.Ο, με στοιχεία αυτών, προκειμένου να προβούν στην ειδοποίηση τους
μέσω ταχυδρομείου (συστημένες επιστολές).

Α.2 Ενέργειες φορολογουμένων

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας
έτους 2018, εισέρχονται, από 10/10/2023 και έως 09/11/2023, με τους
κωδικούς Taxisnet στην εφαρμογή myCar και δηλώνουν την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το όχημά τους για το έτος οφειλής ή/και επόμενα έτη
επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή
των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

Μετά τις 09/11/2023, οι ιδιοκτήτες δύνανται μέσω της εφαρμογής «Τα
Αιτήματά μου», να δηλώνουν το λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, χωρίς αυτή
τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Α.3 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για διόρθωση της εικόνας οχημάτων στο Π.Σ.Ο.:

Οι Δ.Ο.Υ. σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την
κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και
διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων για
το διάστημα όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που
επισυνάπτει, δηλαδή αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο
εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα για
όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το διάστημα αυτό).

Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/
απώλεια, περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο
υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο
καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι Δ.Ο.Υ, προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 24/11/2023.

Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν
αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2018, τότε οι
περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας
μετά του προστίμου.

Α.4 Ηλεκτρονική Βεβαίωση

Η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 θα διενεργηθεί από τη
ΔΑΦΕ της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., με ημερομηνία έναρξης, την 25/11/2023 και
ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30/11/2023 (το αργότερο).

Α.5 Ενέργειες μετά τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας

Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος στον οποίον έχουν
βεβαιωθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2018 (μετά του προστίμου),
προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη οφειλή
είτε των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου είτε μόνο του προστίμου, τα
ανωτέρω γίνονται δεκτά από τη Δ.Ο.Υ. και η οφειλή διαγράφεται κατά
περίπτωση. Τέλος, η πράξη της φορολογικής Διοίκησης που αφορά τη
βεβαίωση τελών κυκλοφορίας, προσβάλλεται απευθείας στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τον ν.2717/1999 (Κ.Δ.Δ.).».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button