Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον μήνα Ιούνιο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για
τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση
των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον
μήνα Ιούνιο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών).

Ι. Στην παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016) «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ορίζονται:

«9.
Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής
υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται
από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον
υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η
υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου
αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α.
από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία των αντιρρήσεων, ο τρόπος
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

ΙΙ. Στην Υ.Α. Δ.15/Γ’/οικ. 96195/26.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 6013/20.12.2021) «Διαδικασία
αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις
αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην ρύθμιση της παρ. 9 του
άρθρου 39 του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85)» ορίζονται:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μη μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016,
οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) και για τους
οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους από Δ.Π.Υ. προέρχεται από την
απασχόλησή τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, σε ένα έως
και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, σύμφωνα με την διάταξη της
παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, την αναλογική εφαρμογή στους ασφαλισμένους αυτούς των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016,
ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών. Η έννοια του ασφαλισμένου του προηγουμένου
εδαφίου καταλαμβάνει και το δικηγόρο, ο οποίος συμβάλλεται με δικηγόρο ή
δικηγορική εταιρεία.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι εκείνη της έδρας του
αντισυμβαλλομένου του ασφαλισμένου της παρ. 1.

3. Εάν η υπαγωγή του ασφαλισμένου της παρ. 1 στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016,
εφεξής καλούμενη στην παρούσα απόφαση ως «ρύθμιση», αμφισβητείται,
μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α. από
οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 2
Διαδικασία Δήλωσης Υπαγωγής

1.
Η απεικόνιση της υπαγωγής του ασφαλισμένου της παρ. 1 του άρθρου 1 στη
ρύθμιση διενεργείται μέσω δήλωσης των στοιχείων του ασφαλισμένου στη
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο
του ασφαλισμένου, μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα
εκείνου, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της
ρύθμισης. Όμοια δήλωση υποβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο του
ασφαλισμένου και για τη διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση, μέχρι την
τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται
πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς
της ρύθμισης. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο
τον ασφαλισμένο για τις δηλώσεις του αντισυμβαλλομένου του και τον καλεί
είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που
έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα
με το επόμενο άρθρο.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων της
παρ. 1 εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες
ασφαλισμένος υποβάλει, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου, κατά
τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, ή
μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν
πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το
καθεστώς της ρύθμισης, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή
στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α., δήλωση, αντίστοιχα,
περί υπαγωγής του στη ρύθμιση ή περί διακοπής της υπαγωγής του στη
ρύθμιση, δηλώνοντας τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του (επωνυμία,
Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και συνυποβάλλοντας κάθε στοιχείο αποδεικτικό της δήλωσής
του (δελτίο παροχής υπηρεσιών, σύμβαση κ.λπ.). Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει
άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον αντισυμβαλλόμενο για τις δηλώσεις
του ασφαλισμένου και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα
(30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει
αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

Άρθρο 3
Διαδικασία Αντιρρήσεων

1.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου δήλωσης του
αντισυμβαλλομένου (δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 2) υποβάλλονται εκ
μέρους του ασφαλισμένου αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής
Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε
γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.

2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης
του περιεχομένου δήλωσης του ασφαλισμένου (δήλωση της παρ. 2 του άρθρου
2) υποβάλλονται εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αντιρρήσεις της αρμόδιας
Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε
που έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.

3. Σε περίπτωση
μη εμπρόθεσμης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβολής
αντιρρήσεων, η δήλωση του ετέρου μέρους θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή.

4. Δηλώσεις και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί
από 1/1/2017 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας υπάγονται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης και θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα. Δήλωση αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου περί υπαγωγής ή
διακοπής της υπαγωγής στη ρύθμιση ή αντιρρήσεις αντισυμβαλλομένου ή
ασφαλισμένου, οι οποίες, αν και αναγράφονται ως αντιρρήσεις, δεν
στρέφονται κατά δήλωσης ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλομένου, αντίστοιχα,
και ισοδυναμούν με δήλωση υπαγωγής ή διακοπής υπαγωγής στη ρύθμιση,
αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στον ασφαλισμένο ή
στον αντισυμβαλλόμενο, αντίστοιχα, προς ενημέρωσή του και προκειμένου
αυτός είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που
έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, εάν αυτός δεν έχει ήδη αποδεχθεί τη δήλωση ή δεν
έχει ήδη υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής. Αντιρρήσεις κατά δήλωσης
αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου της παρούσας παραγράφου εξετάζονται από
τα αρμόδια όργανα κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Άρθρο 4
Τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων

1.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κρίνει τη συνδρομή
ή μη των νομίμων προϋποθέσεων υπαγωγής του ασφαλισμένου στη ρύθμιση και
προσδιορίζει το χρονικό διάστημα, για το οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται ή
δεν υπάγεται στην ρύθμιση.

2. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιεί με κάθε
πρόσφορο μέσο στον ασφαλισμένο και στον αντισυμβαλλόμενό του την απόφαση
του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων.

Άρθρο 5
Ασφαλιστικές εισφορές

1.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη
ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία γίνεται
αποδεκτή από τον ασφαλισμένο, από την πρώτη ημέρα του μήνα, κατά τον
οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, μέχρι
την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται εκείνου, κατά τον οποίο δεν
πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το
καθεστώς της ρύθμισης, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος,
τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής των οποίων εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
Οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται από τον αντισυμβαλλόμενο στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη
ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής της παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται
αποδεκτή από τον αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.

3. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον
αντισυμβαλλόμενο για διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση (δήλωση διακοπής
της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον ασφαλισμένο,
από την πρώτη ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου βάσει του ν. 4387/2016.

4.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή
στη ρύθμιση (δήλωση διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται
αποδεκτή από τον αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.

5. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον
αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής της παρ. 1 του
άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται αντιρρήσεις από τον
ασφαλισμένο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1 και:
(α) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1.
(β)
εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, τότε ως προς το
χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των
αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει,
(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ακυρώνεται,
(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,
(βδ)
οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς
απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο χρονικό διάστημα, καταλογίζονται στον ασφαλισμένο, και
(βε)
οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου
συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές
εισφορές.
Τυχόν οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον
ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ
τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) επιστρέφεται στον ασφαλισμένο
ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά.

6. Σε περίπτωση
υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση
υπαγωγής της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται
αντιρρήσεις από τον αντισυμβαλλόμενο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την
επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν
στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016, και:
(α)
εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς
απασχολουμένου.
(β) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του
αντισυμβαλλομένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου παύει,
(ββ)
οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον
ασφαλισμένο σύμφωνα με την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης απασχόλησης, και
(βγ)
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη
καταλογίζεται εις βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της
διαδικασίας καταλογισμού των εισφορών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται με τον
προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις προβλεπόμενες
προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ.

7. Σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για διακοπή υπαγωγής στη ρύθμιση
(δήλωση διακοπής της παρ. 1 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται
αντιρρήσεις από τον ασφαλισμένο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την
επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν
στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016, και:
(α)
εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς
απασχολουμένου.
(β) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του
ασφαλισμένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η απόφαση
του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου παύει,
(ββ)
οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον
ασφαλισμένο σύμφωνα με την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης απασχόλησης, και
(βγ)
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη
καταλογίζεται εις βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της
διαδικασίας καταλογισμού των εισφορών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται με τον
προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις προβλεπόμενες
προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ.

8. Σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης από τον ασφαλισμένο για διακοπή υπαγωγής στη ρύθμιση (δήλωση
διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται
αντιρρήσεις από τον αντισυμβαλλόμενο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την
επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με
την παρ. 1 και:
(α) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1.
(β)
εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, τότε ως
προς το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου
επί των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει,
(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ακυρώνεται,
(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,
(βδ)
οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς
απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο χρονικό διάστημα, καταλογίζονται στον ασφαλισμένο, και
(βε)
οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου
συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές
εισφορές. Τυχόν οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον
ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ
τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) επιστρέφεται στον ασφαλισμένο
ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button