Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, από αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs)

Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης
του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και
Μέσου Πληρωμών, από αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers)
και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs).

Ι. Στην απόφαση Α.1155/9.10.2023 (ΦΕΚ Β’ 5992/13.10.2023) «Καθορισμός
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας
διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο
σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale,
EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014
(Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών
και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποίηση επί
της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από
Ταμειακό Σύστημα.»» ορίζονται:

«Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα
έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των
εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

2. Ως «Μέσο Πληρωμών»:
Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
(Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με
κάρτα. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ.
ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft
POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με
φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce
πλατφόρμες).

3. Ως «Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

4. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)»:
Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με
κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι
υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών
Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,
προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του
αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

5. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»:
Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση
τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που
περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,
την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες
συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη
διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών
(Acquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο
με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) όσο και απευθείας με τις
υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

6. Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»:
Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με
τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει
ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν
διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω
κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων
Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) με την ΑΑΔΕ,
καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

7. Ως «Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής»:
Ο μοναδικός αριθμός που δημιουργούν τα Μέσα Πληρωμών και
οριστικοποιείται από αυτά στην περίπτωση που εγκριθεί εκάστη συναλλαγή
από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και πριν τη διαβίβαση των
σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Μοναδική Ταυτότητα
Πληρωμής τεκμηριώνει τη μοναδικότητα των συναλλαγών Μέσων Πληρωμών μέσω
της συσχέτισής της με τα παραστατικά που εκδίδονται – δημιουργούνται από
το Ταμειακό Σύστημα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τον
Βασικό κανόνα διασύνδεσης και συσχετίζεται μοναδικά με την Υπογραφή
Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με
σύστημα λογισμικού (ERP) – (ΕίΗ Token).

8. Υπογραφή Πληρωμής Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature):
Στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ο Πάροχος, με χρήση private key asymmetric
cryptography, σύμφωνα με τον αλγόριθμο ECC (Elliptic Curve Cryptography)
και μήκος κλειδιού 256 bits, επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP)
του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, υπογραφή (Provider’s Signature) για τη
συγκεκριμένη συναλλαγή ώστε αυτή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον
Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

9. Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – ΕCR Token):
Κατά την έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ, τα στοιχεία της εκάστοτε
συναλλαγής πληρωμής που αποστέλλονται μέσω σχετικής εντολής πρωτοκόλλου
από το ERP στο ταμειακό σύστημα, μοναδικοποιούνται με όλα τα επιμέρους
στοιχεία της συναλλαγής και κρυπτογραφούνται με τον ισχύοντα αλγόριθμο
κρυπτογράφησης που αναγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022
Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο ΦΗΜ επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού
(ERP) του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, με το οποίο συνεργάζεται, την
παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής ECR Token) ώστε η συναλλαγή να μπορεί να
ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

10. Ως «Μέθοδος Διασύνδεσης»: Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.

11. Ως «Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)»: Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ
που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Πληρωμών (Acquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή
αλλοδαπής με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της
Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

Άρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
που είναι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έχουν την υποχρέωση να
διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ και να παρέχουν δεδομένα για τις συναλλαγές
που διενεργούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν, μέσω της
διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά τους Συστήματα. Τα Ταμειακά Συστήματα,
που καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, λειτουργούν είτε
με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) είτε με
Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με
σύστημα λογισμικού (ERP), ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η
διασύνδεση.

2. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι
οντότητες που χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς
(Φ.Η.Μ.) και δεν κάνουν χρήση συστήματος λογισμικού (ERP) δεδομένου ότι
διασυνδέονται υποχρεωτικά με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το πρωτόκολλο
επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β’ 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3.
Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ και συγκεκριμένα Φορολογικής
Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του στα οριζόμενα στην
παρούσα.
Επιπλέον, σε περίπτωση
παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά
δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το
εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020
(Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
ΑΑΔΕ με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας.

4. Συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014
απόφασης της ΓΓΔΕ και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ,
καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω
οντότητες κάνουν χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου (Β’ 3/2015).

Άρθρο 3
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

1.
Οι συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης
(Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που
διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών με αντίστοιχη υποχρέωση έκδοσης
παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014
(τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), καθώς και με την υποχρέωση
έκδοσης ή δημιουργίας κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε
αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων και
αποδείξεις επιστροφής, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης,
τυποποιούνται για σκοπούς της παρούσας στις κάτωθι:

α) Ταυτόχρονες
συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια,
αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την
πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των
παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών που
διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
(Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της
Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών.

β)
Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών
(τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται σε χρόνο
προγενέστερο της πληρωμής τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται
μεταγενέστερη συσχέτιση των παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό
Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται
από το Μέσο Πληρωμών που διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου
Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Στις εν λόγω συναλλαγές, στο Μέσο
Πληρωμών, διενεργείται προφόρτωση συγκεκριμένων δεδομένων των
παραστατικών που εκδίδονται προγενέστερα. Η δημιουργία, οριστικοποίηση
και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το Μέσο
Πληρωμών μεταγενέστερα, κατά τον χρόνο έγκρισης της συναλλαγής από τον
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer). Οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές
περιλαμβάνουν και τις μεταγενέστερες εισπράξεις που αφορούν εξόφληση με
δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον καταναλωτή προς τον Χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών. Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν εγκριθεί από τον
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση
Μέσων Πληρωμών, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την
Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ -(Provider’s Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής
ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (ECR Token) εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών από τη δημιουργία της.

γ) Ταυτόχρονες συναλλαγές
προεισπράξεων, προκαταβολών, προεγκρίσεων, κατά τις οποίες η έκδοση
αποδείξεων είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που
αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή
τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των
αποδείξεων είσπραξης που εκδίδονται ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων
που δημιουργούνται και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο
Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών
(Acquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της
Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση,
οι αποδείξεις είσπραξης ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που
δημιουργούνται αντιστοιχίζονται με παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις
λιανικής πώλησης) που εκδίδονται μεταγενέστερα της πληρωμής για την
ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις
είσπραξης που εκδόθηκαν ή τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία που
δημιουργήθηκαν δεν συσχετιστούν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής
πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης
που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, προστίθενται
στον ετήσιο κύκλο εργασιών της οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις
είσπραξης τιμολογηθούν την επόμενη χρήση, για την τρέχουσα νοούνται ως
έσοδα επόμενων χρήσεων.

δ) Ταυτόχρονες συναλλαγές
εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων
είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών
αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την
πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των
αποδείξεων είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή των αντίστοιχων λογιστικών
αρχείων και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από
σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη
δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας
Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση των
παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) για την ολοκλήρωση
των συναλλαγών αυτών, διενεργείται είτε σε διαφορετικό χρόνο είτε
ταυτόχρονα με την πληρωμή τους, από την οντότητα που διενεργεί την
πώληση (τρίτος), για λογαριασμό της οποίας ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών
εισέπραξε το σχετικό ποσό επί της συναλλαγής. Οι αποδείξεις είσπραξης
για λογαριασμό τρίτων ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που
δημιουργούνται δεν συσχετίζονται με τα παραστατικά που εκδίδει η τρίτη
οντότητα (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης). Ο Χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών για τις συναλλαγές αυτές διενεργεί εκκαθάριση προς την οντότητα
που πραγματοποιεί πωλήσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό να της
αποδώσει τα ποσά που εισέπραξε για λογαριασμό της. Για την εν λόγω
υπηρεσία ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο, με
αντίστοιχη αμοιβή για την υπηρεσία που παρέχει.

ε) Ταυτόχρονες
συναλλαγές επιστροφών, κατά τις οποίες οι συναλλαγές των περ. α έως δ
είτε ακυρώνονται άνευ προηγούμενης έκδοσης παραστατικού πώλησης είτε
ακυρώνονται κατόπιν της έκδοσης παραστατικού πώλησης οπότε και
εκδίδονται πιστωτικά παραστατικά, με αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση
επιστροφή των σχετικών ποσών συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή
διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων επιστροφής ή των
αντίστοιχων λογιστικών αρχείων που δημιουργούνται και της πιστωτικής
απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση
του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία,
οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το
Μέσο Πληρωμών.

2. Οι συναλλαγές που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση κατά περίπτωση έχουν τους παρακάτω εμπλεκόμενους:

α) Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)
β) Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)
γ) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
δ) Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών

Οι
παραπάνω οντότητες έχουν την υποχρέωση να τηρούν τον Βασικό κανόνα
διασύνδεσης μέσω της Μεθόδου διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών και των
Ταμειακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν ή παρέχουν για τη διασύνδεση με
την ΑΑΔΕ και τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA.

Ειδικότερα:

α. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών
(Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα σε
σχέση με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο των Χρηστών
υπηρεσιών πληρωμών με τους οποίους συμβάλλεται, αναφορικά με τις
υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής και υπηρεσίες εκκαθάρισης που τους
παρέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/2023 (Β’ 5380) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β.
Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα
στην παρούσα σε σχέση με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο
των Μέσων Πληρωμών που διαθέτει στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών με
σύμβαση ή μέσω συνεργασίας με Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers),
αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης Μέσων Πληρωμών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/2023 (Β’ 5380) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

γ.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την
υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα σε σχέση με τον Βασικό
κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών με τους
οποίους συμβάλλεται, αναφορικά με τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και
διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020
απόφαση (Β’ 551) Υφυπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα, ο Πάροχος
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την υποχρέωση της
διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων που εξυπηρετεί ανά Χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών, με την ΑΑΔΕ και αντίστοιχη τεκμηρίωση της
διαδικασίας δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s
Signature) που παράγει, μετά τη συσχέτισή της με τη Μοναδική Ταυτότητα
Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών, για τη διαβίβαση εκάστου Τύπου
Παραστατικού ανά περίπτωση συναλλαγής, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA,
σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας.

Στην περίπτωση μη
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκάστης συναλλαγής με τη χρήση κάρτας, το
Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή ΥΠΑΗΕΣ
(Provider’s Signature) που έχει εκδοθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) για το συγκεκριμένο ποσό, εντός
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της και ο Πάροχος Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την υποχρέωση καταγραφής
της απόρριψης αυτής. Στην περίπτωση μη απόρριψης της Υπογραφής ΥΠΑΗΕΣ
(Provider’s Signature) από το μέσο, παρότι δεν συσχετίστηκε με Μοναδική
Ταυτότητας Πληρωμής, εντός του ως άνω διαστήματος, ο Πάροχος Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) υποχρεούται σε διακριτή
καταγραφή και τεκμηρίωση του γεγονότος.

δ. Στην περίπτωση
που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιεί ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού
(ERP) και η συναλλαγή που διενεργείται με τη χρήση κάρτας δεν
ολοκληρώνεται, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή
Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (FCR Token) εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της που έχει εκδοθεί από τον ΦΗΜ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και το Ταμειακό Σύστημα τεκμηριώνει την απόρριψη αυτή.

ε. Ο
Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει την υποχρέωση να ολοκληρώνει τις
συναλλαγές που διενεργεί με τη χρήση Μέσων Πληρωμών μόνο με την έκδοση –
δημιουργία των σχετικών παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3. Για τα
παραπάνω έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ ή
ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) και Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με
τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και να συμβάλλεται με Παρόχους
Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που
έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity).

Άρθρο 4
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Η τήρηση του Βασικού κανόνα διασύνδεσης προϋποθέτει την κάτωθι σειρά ενεργειών:

α)
Τα Ταμειακά Συστήματα που έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν οι
Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, εκκινούν διαδικασία έκδοσης – δημιουργίας
παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3 και μέσω της διασύνδεσης και
μεταφοράς των δεδομένων τους στα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν,
ενημερώνουν αυτοματοποιημένα τα Μέσα για τις συναλλαγές με χρήση κάρτας,
ανεξάρτητα αν ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών κάνει χρήση Παρόχου
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα
λογισμικού (ERP). Σε περίπτωση χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP)
δημιουργείται Υπογραφή Πληρωμής – (Provider’s Signature/ECR Token) που
συνοδεύει τα δεδομένα συναλλαγής και διαβιβάζεται στο Μέσο Πληρωμών όπως
αναλύεται στο παράρτημα Α.

β) Τα Μέσα Πληρωμών
εξακριβώνουν την ορθότητα της Υπογραφής Πληρωμής – (Provider’s
Signature/ECR Token), απευθύνουν μέσω διασύνδεσης σχετικό ηλεκτρονικό
αίτημα πληρωμής για την έγκριση εκάστης συναλλαγής προς τον Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών ^quirer) και στην περίπτωση έγκρισης από αυτόν
δημιουργούν την Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.

γ) O Πάροχος
Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), εφόσον εγκρίνει έκαστο ηλεκτρονικό αίτημα
πληρωμής που έλαβε από τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες
υπηρεσιών πληρωμών, ενημερώνει αυτοματοποιημένα τα Μέσα Πληρωμών
διακριτά για κάθε συναλλαγή. Τα Μέσα Πληρωμών δημιουργούν τη Μοναδική
Ταυτότητα Πληρωμής και επικοινωνούν μέσω διασύνδεσης με τα Ταμειακά
Συστήματα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών. Τα παραπάνω διενεργούνται με
σκοπό είτε να ενεργοποιηθεί η ολοκλήρωση της έκδοσης – δημιουργίας των
παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3 στην περίπτωση ταυτόχρονων
συναλλαγών των περ. α, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 3 είτε να
επιτευχθεί η μεταγενέστερη συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής
με τα παραστατικά και τις αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής – (Provider’s
Signatures/ECR Tokens) που εκδόθηκαν προγενέστερα, στην περίπτωση των
ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3. Τα Μέσα
Πληρωμών, σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πληρωμής,
διαβιβάζουν την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ –
(Provider’s Signature/ECR Token), τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, το
ποσό πληρωμής και ενδεχόμενο φιλοδώρημα (amount tip).

δ)
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα
Ταμειακά Συστήματα και τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers),
για κάθε διακριτή συναλλαγή των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 1 του
άρθρου 3, τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται αυτοματοποιημένα με την
ΑΑΔΕ, για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων των παραστατικών της παρ 1
του άρθρου 3, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους
Τύπους Παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ανά περίπτωση συναλλαγής.

2.
Η υλοποίηση της διαδικασίας του Βασικού κανόνα διασύνδεσης
τεκμηριώνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία μέσω της Μεθόδου
Διασύνδεσης, εκάστη συναλλαγή που εγκρίθηκε από τους Παρόχους Υπηρεσιών
Πληρωμών (Acquirer), λαμβάνει Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής από τα Μέσα
Πληρωμών η οποία οριστικοποιείται από αυτά και συσχετίζεται με τις
αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής – (Provider’s Signatures/ ECR Tokens) και
τους ΜΑΡΚ των Τύπων Παραστατικών που διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
όπως εξειδικεύεται στο παράρτημα Α. Στην περίπτωση εισπράξεων για
λογαριασμό τρίτων, τα Μέσα Πληρωμών δέχονται από τα Ταμειακά Συστήματα
και τη σχετική ένδειξη «Εισπράξεις Τρίτων_ΑΦΜ Οντότητας» για σκοπούς
ταυτοποίησης της οντότητας που διενεργεί συναλλαγές πωλήσεων με τον
τρόπο αυτό. Στην περίπτωση Υπογραφών Πληρωμών – (Provider’s
Signatures/ECR Tokens) που δεν συσχετίστηκαν από το Ταμειακό Σύστημα με
παραστατικά και Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, εντός του χρονικού ορίου
που ορίζεται ανά περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ο ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), για τις
ταυτόχρονες συναλλαγές καταγράφουν και διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα υπό
έκδοση παραστατικά που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν διαβίβασε. Τα
υπό έκδοση παραστατικά της περίπτωσης αυτής για τη διαβίβασή τους στην
ΑΑΔΕ έχουν την επισήμανση «Υπό Έκδοση».

Άρθρο 5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1.
Η δημιουργία της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος είτε Παρόχου
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) (Provider’s Signature)
είτε ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) (ECR Token) αντιστοιχεί ανά
συναλλαγή σε ένα διακριτό Μέσο Πληρωμών και περιέχει τα παρακάτω
δεδομένα:

α) Αναγνωριστικό παραστατικού (UID) όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ
β) ΜΑΡΚ σε περίπτωση ετεροχρονισμένης πληρωμής παραστατικού
γ) Ημερομηνία και ώρα παραγωγής Provider’s Signature
δ) Πληρωτέο Ποσό
ε) Καθαρή Αξία
στ) ΦΠΑ
ζ) Συνολικό Ποσό Παραστατικού
η) Ταυτότητα Μέσου Πληρωμών (TID_NSP)

2. Η
δημιουργία Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ με σύστημα
λογισμικού (ERP) – (ECR Token) ακολουθεί την περιγραφόμενη διαδικασία
της υπό στοιχεία Α.1098/2022
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και αποδίδεται στο σύστημα λογισμικού
(ERP) του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών προς διαβίβαση στο Μέσο Πληρωμών για
αποκρυπτογράφηση και χρήση.

3. Ο Χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών για την υποβολή αιτήματος προς τον Πάροχο Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή τον ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού
(ERP) με σκοπό τη δημιουργία Υπογραφής Πληρωμής – (Provider’s
Signature/ECR Token) διαβιβάζει το σύνολο των δεδομένων των υπό έκδοση
παραστατικών που απαιτούνται ανά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπό στοιχεία Α.1138/2020
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τα
δεδομένα των περιπτώσεων 1 και 2 προέρχονται από τα Ταμειακά Συστήματα
και ενημερώνουν αυτοματοποιημένα τα Μέσα Πληρωμών για σκοπούς
τεκμηρίωσης, διασύνδεσης και δημιουργίας από αυτά της Μοναδικής
Ταυτότητας Πληρωμής.

4. Για σκοπούς τήρησης του Βασικού
κανόνα διασύνδεσης καθώς και για τη μοναδικοποίηση της συσχέτισης των
παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3, τα οποία εκδίδονται ή
δημιουργούνται από τα Ταμειακά Συστήματα, με τις αντίστοιχες συναλλαγές
που διενεργούν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών,
η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής που δημιουργείται από αυτά, σύμφωνα με
την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, περιέχει τα παρακάτω δεδομένα κατά
περίπτωση.

α) Στην περίπτωση Μέσων Πληρωμών που επικοινωνούν
σύμφωνα με το ISO 8583 πρωτόκολλο με τον Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP) ή
τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer):
αα) Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)
αβ) Κωδικός Συναλλαγής RRN (Retrieval Reference Number)
αγ) Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code)

β) Στην περίπτωση των λοιπών Μέσων Πληρωμών:
βα) Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer)
ββ) Αριθμός Πακέτου Συναλλαγής Batch Number)
βγ) Αριθμός Συναλλαγής (Sequence Number)
βδ) Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code)

Η
παραπάνω διαδικασία διενεργείται ανά Μέσο Πληρωμών για κάθε μία
συναλλαγή, ανεξάρτητα από το πλήθος και τον χρόνο έκδοσης ή δημιουργίας
των παραστατικών από τα Ταμειακά Συστήματα του Χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών.

5. Η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής σε κάθε
περίπτωση δημιουργείται από τα δεδομένα της παρ. 3 για τα οποία είτε
έχει εκκινήσει (ταυτόχρονες συναλλαγές) είτε έχει ολοκληρωθεί
(ετεροχρονισμένες συναλλαγές) η διαδικασία έκδοσης – δημιουργίας τους.
Τα Μέσα Πληρωμών δημιουργούν Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής για παραστατικά
της παρ. 1 του άρθρου 3 που προέρχονται αποκλειστικά από τα Ταμειακά
Συστήματα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και συσχετίζεται με τις
αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής – (Provider’s Signatures/ECR Tokens).

6.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών
(NSP), ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) και ο
Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που κάνει χρήση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού
(ERP), έχουν ανά περίπτωση διασύνδεσης, την αποκλειστική ευθύνη για την
απρόσκοπτη λειτουργία της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικότερα τα δεδομένα
που διαβιβάζονται και η διαδικασία επικοινωνίας:

α) των
Ταμειακών Συστημάτων με τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) για τη διαβίβαση
μέσω διασύνδεσης της Υπογραφής Πληρωμής (Provider’s Signature/ECR Token)
και της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας του ιδιωτικού κλειδιού
(private key), είναι ανά περίπτωση, στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή των χρηστών ΦΗΜ με
σύστημα λογισμικού (ERP).

β) των Ταμειακών Συστημάτων με
τα Μέσα Πληρωμών για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης της Υπογραφής
Πληρωμής (Provider’s Signature/ECR Token), είναι στο πεδίο ευθύνης των
Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

γ) των Μέσων Πληρωμών με τους
Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers), για τη διαβίβαση μέσω
διασύνδεσης του αιτήματος πληρωμής για κάθε συναλλαγή που διενεργείται
από τα Μέσα Πληρωμών, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Μέσων Πληρωμών
(NSPs).

δ) των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) με
τα Μέσα Πληρωμών για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης της έγκρισης ή μη των
αιτημάτων πληρωμής των συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση κάρτας
πληρωμών, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών
(Αcquirers) και

ε) των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά
Συστήματα της παρούσας για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης των σχετικών
δεδομένων των Υπογραφών Πληρωμής (Provider’s Signatures/ECR Tokens), των
αντίστοιχων Μοναδικών Ταυτοτήτων Πληρωμής, των ποσών πληρωμής και
ενδεχόμενων φιλοδωρημάτων (amount tips) είτε για τις ταυτόχρονες είτε
για τις ετεροχρονισμένες συναλλαγές, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων
Μέσων Πληρωμών (NSPs).

Άρθρο 6
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο
για τις ταυτόχρονες συναλλαγές των περ. α’, γ’ δ’ και ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 3. Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές αφορά την
επικοινωνία για τα παραστατικά της παρ. 1 του άρθρου 3 που είναι υπό
έκδοση ή δημιουργία, με σκοπό να διαβιβαστούν τα σχετικά δεδομένα των
ποσών και λοιπών στοιχείων των συναλλαγών που επιλέγεται να διενεργηθούν
με τη χρήση κάρτας, στα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες
υπηρεσιών πληρωμών. Στην περίπτωση ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ.
β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα
Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για την προφόρτωση Υπογραφών Πληρωμής
(Provider’s Signatures/ECR Tokens) καθώς και δεδομένων των παραστατικών
τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί
προγενέστερα. Κατόπιν διαβίβασης στα Μέσα Πληρωμών των ως άνω δεδομένων
και με βάση αυτά, δημιουργείται από τα Μέσα η Μοναδική Ταυτότητα
Πληρωμής μετά τη σχετική έγκριση του αιτήματος πληρωμής από τον Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

2. Τα Μέσα Πληρωμών
διασυνδέονται με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) για τις
συναλλαγές του άρθρου 3, σε πραγματικό χρόνο. Ο χρόνος διασύνδεσής
τους αφορά την επικοινωνία που διενεργείται για την έγκριση του
αιτήματος πληρωμής των εν λόγω συναλλαγών, από τον Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών (Αcquirer), με σκοπό τη δημιουργία από τα Μέσα Πληρωμών της
Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής για κάθε μία συναλλαγή που διενεργείται σε
αυτά.

3. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με την ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του άρθρου 3, σε πραγματικό
χρόνο. Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές αφορά την
επικοινωνία που διενεργείται για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Στην περίπτωση των ταυτόχρονων συναλλαγών των περ. α’, γ’, δ’, και ε’
του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής περιέχεται στα παραστατικά
που εκδίδονται ή δημιουργούνται και συσχετίζονται άμεσα με τον ΜΑΡΚ που
λαμβάνει κάθε Τύπος Παραστατικού που διαβιβάζεται για τις συναλλαγές με
τη χρήση Μέσων Πληρωμών. Στην περίπτωση των ετεροχρονισμένων συναλλαγών
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής
διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ μέσω διασύνδεσης και συσχετίζεται με τα
παραστατικά που αφορά, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία
της, καθώς οι διαβιβάσεις των Τύπων Παραστατικών της περίπτωσης αυτής
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχουν προηγηθεί και έχουν λάβει ΜΑΡΚ
προγενέστερα.

4. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης των
Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών
Πληρωμών (Acquirer) οι σχετικές συναλλαγές δεν δύναται να ολοκληρωθούν
με τη χρήση κάρτας. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ για
τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA,
ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τα
διαλαμβανόμενα της παρούσας καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία
συσκευή (Αll in one – Cash Register/POS).

2. Στην
περίπτωση συναλλαγών που είτε διενεργούνται είτε υφίσταται ενδεχόμενο να
διενεργηθούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες
υπηρεσιών πληρωμών, για την επιλογή του τρόπου εξόφλησης στο Ταμειακό
Σύστημα επιλέγονται οι τιμές «POS/Epos» και «Επί Πιστώσει».

3.
Το Μέσο Πληρωμής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μία ή
περισσότερες συναλλαγές, για κάθε μία Υπογραφή Πληρωμής (Provider’s
Signature/ECR Token) χωρίς ωστόσο το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών
αυτών να υπερβαίνει το συνολικό ποσό.

4. Στην περίπτωση
συναλλαγών εστίασης, η απόρριψη της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής
διενεργείται από το Μέσο Πληρωμών, μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από
τη δημιουργία της.

5. Στην περίπτωση φιλοδωρήματος
επιτρέπεται η παράκαμψη του παραπάνω κανόνα εφόσον το σχετικό ποσό στο
Μέσο Πληρωμών φέρει την ένδειξη «amount-tip».

6. Στην περίπτωση συναλλαγών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
(Tax Free) που διενεργούνται από υπόχρεο σε χρήση ΦΗΜ με σύστημα
λογισμικού (ERP), το Μέσο Πληρωμών επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς
συμμόρφωση στα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον στο μέσο επιλέγεται η
ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».

7. Συναλλαγές που
διενεργούνται κατά την εκτέλεση δρομολογίων αεροπορικών γραμμών με τη
χρήση Μέσων Πληρωμών, δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα απόφαση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο Μέσο Πληρωμών.

9. Σε περίπτωση βλάβης των ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

10.
Οι διαδικασίες διασύνδεσης, συσχέτισης, και διαβίβασης δεδομένων στην
ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του άρθρου 3 καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέμα, διενεργούνται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Α της
παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

11.
Το παράρτημα Α αποτελεί τη βάση υλοποίησης εκάστης Μεθόδου Διασύνδεσης
για την αρχιτεκτονική που υλοποιούν οι υπόχρεοι της παρούσας απόφασης,
σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

Άρθρο 8

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)

Al. Περιγραφή διαδικασίας συναλλαγής σε περίπτωση που το
ταμειακό σύσπιμα αφορά σε Πάροχο Υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων
– ΥΠΑΗΕΣ

Α.1.1 Ταυτόχρονες συναλλαγές, κατά πς οποίες η έκδοση των παρασταπκών διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την εξόφλησή τους

Για την έκδοση και πληρωμή ενός παραστατικού μέσω Παρόχου Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ακολουθώντας την ασύμμετρη
κρυπτογραφία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών:

– Ταμειακό σύστημα (ERP – ΥΠΑΗΕΣ) και Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
– Μέσο Πληρωμών και Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)
– Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer)
– ΑΑΔΕ,

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Το σύστημα λογισμικού (ERP) αποστέλλει τα δεδομένα της
συναλλαγής στον Πάροχο Υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων – ΥΠΑΗΕΣ
σε συνδυασμό με τα δεδομένα τρόπων πληρωμής.

2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
(ΥΠΑΗΕΣ) για κάθε παραστατικό που εκδίδεται, αποδίδει Υπογραφή Πληρωμής
ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature). Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται το Συνολικό
Ποσό Παραστατικού ενώ το Πληρωτέο Ποσό αναγράφεται στην περίπτωση που
αυτό είναι γνωστό κατά την έκδοση του παραστατικού, διαφορετικά
παραμένει κενό και αναγράφεται στο Μέσο Πληρωμών κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής με τον περιορισμό να είναι ίσο ή μικρότερο από το Συνολικό
Ποσό Παραστατικού.

3. Κατόπιν, το σύστημα λογισμικού (ERP) διαβιβάζει τα
δεδομένα της συναλλαγής καθώς και τις Υπογραφές Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ
(Provider’s Signatures) στα Μέσα Πληρωμών που θα δρομολογήσουν τη
διαδικασία.

4. Το Μέσο Πληρωμών ελέγχει (validation) αν η Υπογραφή
Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) είναι έγκυρη κάνοντας χρήση του
σχετικού public key που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) και αν αντιστοιχεί στα δεδομένα
συναλλαγής που διαβιβάζει το ERP προς πληρωμή (έλεγχος ποσού).
Εναλλακτικά μπορεί η διαδικασία του απαραίτητου ελέγχου (validation) να
υλοποιηθεί μέσω σχετικής κλήσης στο middleware του Παρόχου Μέσων
Πληρωμών (NSP). Το ποσό πληρωμής είναι απαραίτητα ίσο ή μικρότερο με
αυτό για το οποίο εκδόθηκε σχετική Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s
Signature).

5. Το Μέσο Πληρωμών ζητάει από τον Acquirer έγκριση συναλλαγής (Request Authorization) για το ποσό πληρωμής.

6. Κατόπιν επικοινωνίας με το Πιστωτικό Ίδρυμα του πελάτη
και του εμπόρου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) απαντάει στο
Μέσο Πληρωμών για τη διεκπεραίωση ή όχι της συναλλαγής (Authorizes
Request).

7. Το Μέσο Πληρωμών, σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης
της πληρωμής, επιστρέφει την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος
ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ -(Provider’s Signature/ECR Token), τη Μοναδική Ταυτότητα
Πληρωμής, το ποσό πληρωμής και ενδεχόμενο φιλοδώρημα (amount tip). Η
παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) δεν
διατηρείται ούτε επαναχρησιμοποιείται από το Μέσο Πληρωμών.

8. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της συναλλαγής (δεν έγινε
λήψη θετικής απάντησης από τον Acquirer) δεν διατηρείται ούτε
επαναχρησιμοποιείται η παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s
Signature) από το Μέσο Πληρωμών και ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) υποχρεούται να καταγράψει και το γεγονός.

9. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) υποχρεούται να καταγράφει και να τεκμηριώνει
το αποτέλεσμα κάθε Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) που
εξέδωσε προς χρήση από Μέσο Πληρωμών.

10.Σε περίπτωση θετικής απάντησης περί δυνατότητας
ολοκλήρωσης πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών το σύστημα λογισμικού (ERP)
ζητάει από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
την ολοκλήρωση έκδοσης του παραστατικού, παρέχοντας τα αναγκαία δεδομένα
τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες πληρωμής, τη Μοναδική
Ταυτότητα Πληρωμής – transaction id συνδυαστικά με την Υπογραφή Πληρωμής
που έχει αποδώσει ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
(ΥΠΑΗΕΣ) και αξιοποιήθηκε επιτυχώς για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
για κάθε πληρωτέο ποσό διακριτά.

11.Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
(ΥΠΑΗΕΣ) επικοινωνεί με την ΑΑΔΕ για την έκδοση και την αυθεντικοποίηση
του παραστατικού, κάνοντας χρήση της σχετικής μεθόδου Sendinvoices του
myDATA REST API που έχει δοθεί στους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ). Στην ενότητα (section) αναφορικά με τον
τρόπο πληρωμής συμπεριλαμβάνονται επιπλέον τα δεδομένα αναφορικά με τις
Υπογραφές Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signatures) και αντίστοιχα
transaction id (Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής).

12.Σε περίπτωση επιτυχίας, η ΑΑΔΕ επιστρέφει ΜΑΡΚ, UID και
Authentication Code, για την έκδοση του παραστατικού σύμφωνα με τα
οριζόμενα της Α.1035/2020.

Α.1.2 Ετεροχρονισμένες συναλλαγές

Σε περιπτώσεις ετεροχρονισμένων συναλλαγών, κατά τις οποίες η
έκδοση των παραστατικών, διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής
τους και είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η πληρωμή με Μέσο Πληρωμών
πρέπει να διενεργείται μεταγενέστερος έλεγχος και συσχέτιση του
παραστατικού και της αντίστοιχης Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s
Signature) που εκδόθηκε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) από το Μέσο Πληρωμών. Στις εν λόγω συναλλαγές
διενεργείται προφόρτωση των εκκρεμών Υπογραφών Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ
(Provider’s Signatures) στο Μέσο Πληρωμών.

1. Το σύστημα λογισμικού (ERP) διαβιβάζει τα δεδομένα
συγκεκριμένης συναλλαγής για παραστατικό που έχει εκδοθεί προγενέστερα
μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) καθώς και
την αντίστοιχη Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) με την
οποία έχει αντιστοιχηθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ). Το Μέσο Πληρωμών για να εκκινήσει διαδικασία
πληρωμής ετεροχρονισμένης συναλλαγής ελέγχει (validate) τη συγκεκριμένη
Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) και την ημερομηνία και
ώρα έκδοσής αυτής ώστε να εκκινήσει την απαραίτητη διαδικασία. Η
συγκεκριμένη Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) δεν πρέπει
να έχει επαναχρησιμοποιηθεί και το ποσό πληρωμής στο οποίο αφορά πρέπει
απαραίτητα είναι ίσο ή μικρότερο με αυτό για το οποίο εκδόθηκε η σχετική
Υπογραφή.

2. Το Μέσο Πληρωμών ζητάει από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) έγκριση συναλλαγής (Request Authorization).

3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) απαντάει στο Μέσο
Πληρωμών για τη διεκπεραίωση ή όχι της συναλλαγής (Authorizes Request).

4. Σε επιτυχή απάντηση, το Μέσο Πληρωμών επιστρέφει στο
σύστημα λογισμικού (ERP), τις πληροφορίες για την πληρωμή Υπογραφών
Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signatures) και αντίστοιχα transaction id
(Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής).

5. Το σύστημα λογισμικού (ERP) ζητάει από τον Πάροχο
Υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συμπλήρωσης των μεθόδων πληρωμής του παραστατικού,
παρέχοντας τα αναγκαία δεδομένα τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις
πληροφορίες πληρωμής καθώς και την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s
Signature) που έχει αντιστοιχηθεί σε αυτή.

6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων
(ΥΠΑΗΕΣ) επικοινωνεί με την ΑΑΔΕ για την αποστολή δεδομένων τρόπου
πληρωμής παραστατικού που ήδη έχει αυθεντικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ εντός
ίδιας ημερομηνίας, κάνοντας χρήση της σχετικής μεθόδου διαβίβασης
δεδομένων πληρωμών παραστατικού.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η συγκεκριμένη Υπογραφή
ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από το
Μέσο Πληρωμών.

Α.1.3. Προδιαγραφές Υπογραφής Παρόχου Υπηρεσιών ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) (Provider’s Signature)

Η Υπογραφή Πληρωμής Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ (Provider’s Signature) για υπό έκδοση/εκδοθέν
παραστατικό υπολογίζεται με χρήση αλγόριθμου ασύμμετρης κρυπτογράφησης
ECC (Elliptic Curve Cryptography) με μήκος κλειδιού 256 bits και
παραγόμενες υπογραφές μήκους 64 bytes. Δημιουργείται ανά συναλλαγή σε
ένα διακριτό Μέσο Πληρωμών με είσοδο των πεδίων:

α) Αναγνωριστικό παραστατικού (UID) όπως έχει οριστεί στην παρ.6 του άρθρου 5 της Α.1138/2020
β) ΜΑΡΚ σε περίπτωση ετεροχρονισμένης πληρωμής παραστατικού
γ) Ημερομηνία και ώρα παραγωγής Provider’s Signature
δ) Πληρωτέο Ποσό
ε) Καθαρή Αξία
στ) ΦΠΑ
ζ) Συνολικό ποσό παραστατικού
η)Ταυτότητα Μέσου Πληρωμών (TID_NSP)

Το δημόσιο κλειδί του παρόχου με το οποίο μπορεί να υπογράφει
μηνύματα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία, αναρτώνται στον
ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Α.1.4. Προδιαγραφές Δημιουργίας Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής – transactions

To transactions της πληρωμής αφορά σε παραγόμενο αλφαριθμητικό
πεδίο που προκύπτει από τη συνένωση των παρακάτω πεδίων με τη σειρά που
αναγράφονται και με διαχωριστικό χαρακτήρα ενδιάμεσα (;) ανάλογα του
κανόνα που τηρεί το Μέσο Πληρωμών:

1. Περίπτωση Μέσων Πληρωμών που επικοινωνούν με ISO 8583 (transaction rulel): tr1;
Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer); [πλήθος ψηφίων ΑΝ3]
Κωδικός Συναλλαγής RRN (Retrieval Reference Number); [πλήθος ψηφίων
ΑΝ12] Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής (Approval Code) [πλήθος ψηφίων ΑΝ6]

2. Περίπτωση Μέσων Πληρωμών που δεν ακολουθούν ISO 8583 (transaction rule2): tr2;
Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer); [πλήθος ψηφίων ΑΝ3]
Αριθμός Πακέτου Συναλλαγής (Batch Number); [πλήθος ψηφίων ΑΝ6]
Αριθμός Συναλλαγής (Sequence Number); [πλήθος ψηφίων ΑΝ6]
Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής (Approval Code) [πλήθος ψηφίων ΑΝ6]

Α.1.5. Παράδειγμα διαβίβασης τρόπου πληρωμής

Σε κάθε περίπτωση που η έκδοση του παραστατικού διενεργείται με
χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ),
ανεξάρτητα αν λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη ή ετεροχρονισμένη συναλλαγή με τη
χρήση Μέσου Πληρωμών, διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ ο/οι τρόττος/οι πληρωμής:

< paymentMethods>
  <paymentMethodDetails>
    <type>7</type>
    <amount>60</amount>
    <transactionld>abcl23</transactionld>
    <ProvidersSignature>
       <SigningAuthor>Provider’s Approval ld</SigningAuthor>
       <Signature>XXXXXXXXXXXXXXX</Signature>
    </ProvidersSignature>
  </paymentMethodDetails>
</paymentMethods>

Α2. Περιγραφή διαδικασίας συναλλαγής σε περίπτωση που το Ταμειακό Σύστημα αφορά σε διασύνδεση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP)

Α.2.1 Ταυτόχρονες συναλλαγές, κατά πς οποίες η έκδοση των παρασταπκών διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την εξόφλησή τους

1. Το σύστημα λογισμικού (ERP) εκκινεί τη διαδικασία έκδοσης
του παραστατικού και εφόσον ως τρόπος συναλλαγής επιλεγεί «Μέσο
Πληρωμών», το σύστημα λογισμικού (ERP) αιτείται από τον ΦΗΜ σχετική και
μοναδική Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (ECR Token) για
τη συγκεκριμένη συναλλαγή, μέσω του υφιστάμενου για κάθε περίπτωση
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (διαδικασία κρυπτογράφησης A.1098/2022).
Αποστέλλει τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής πληρωμής μέσω σχετικής
εντολής πρωτοκόλλου από το ERP στο Ταμειακό Σύστημα όπου
μοναδικοποιούνται με όλα τα επιμέρους στοιχεία της συναλλαγής και
κρυπτογραφούνται με τον ισχύοντα αλγόριθμο κρυπτογράφησης. Το ταμειακό
σύστημα επιστρέφει την παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής (ECR Token) στο ERP που με τη σειρά του την αποστέλλει στο Μέσο Πληρωμών για ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

2. Τα δεδομένα αποκρυπτογραφούνται από το διασυνδεδεμένο
Μέσο Πληρωμών, επαληθεύονται και εν συνεχεία ο Πάροχος Υπηρεσιών
Πληρωμών (Acquirer) αιτείται έγκριση συναλλαγής (Request Authorization).

3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) απαντάει στο Μέσο
Πληρωμών για τη διεκπεραίωση ή όχι της συναλλαγής (Authorizes Request).

4. Το Μέσο Πληρωμών επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP), τις πληροφορίες για την πληρωμή.

5. Εφόσον η έκδοση αφορά σε παραστατικό χονδρικής το ERP
διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα δεδομένα του παραστατικού, κάνοντας
χρήση της σχετικής μεθόδου Sendinvoices του myDATA REST API. Στην
ενότητα (section), αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής συμπεριλαμβάνονται
επιπλέον τα δεδομένα αναφορικά με τις Υπογραφές Πληρωμής- (ECR Tokens) και αντίστοιχα transaction id (Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής).

Α.2.2 Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά πς οποίες η έκδοση των παρασταπκών διενεργείται πριν την πληρωμή τους

1. Στην περίπτωση ετεροχρονισμένης συναλλαγής το παραστατικό
εκδίδεται άμεσα και ο ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) διαθέτει σχετική
και μοναδική Υπογραφή Πληρωμής – (ECR Token) για τη συγκεκριμένη
συναλλαγή στο ERP. Ο ΦΗΜ έχει σε εκκρεμότητα τη λήψη απάντησης για την
Υπογραφή Πληρωμής – (ECR Token) που εξέδωσε για το παραστατικό αυτό.

2. Το ποσό που έγινε πληρωμή στο Μέσο Πληρωμών επιστρέφει σαν
απάντηση από το σύστημα λογισμικού (ERP) στον ΦΗΜ και θα πρέπει να είναι
ίσο ή μικρότερο με το ποσό για το οποίο αιτήθηκε και εκδόθηκε Υπογραφή
Πληρωμής (ECR Token). Αν ισχύει η συνθήκη αυτή τότε η συναλλαγή
οριστικοποιείται και δημιουργούνται τα απαραίτητα παραστατικά. Αν η
συνθήκη αυτή δεν επαληθεύεται η Υπογραφή Πληρωμής (ECR Token)
ανακαλείται μέσω ειδικής διαδικασίας, και ο ΦΗΜ καταγράφει το γεγονός. Ο
ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα να λάβει παραπάνω από μία απαντήσεις για κάθε
Υπογραφή Πληρωμής (ECR Token) που εξέδωσε (πολλαπλές πληρωμές) αρκεί να
υπάρχει στην απάντηση του συστήματος λογισμικού (ERP) το απαραίτητο flag
που θα δηλώνει αν είναι το τελευταίο πακέτο της απάντησης.

3. Εφόσον η έκδοση αφορά σε παραστατικό χονδρικής το ERP διαβιβάζει
στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα δεδομένα του παραστατικού, κάνοντας χρήση της
σχετικής μεθόδου. Στην ενότητα (section) αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής
συμπεριλαμβάνονται επιπλέον τα δεδομένα αναφορικά με τις Υπογραφές Πληρωμής (ECR Tokens) και αντίστοιχα transaction id (Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής).

Α.2.3. Παράδειγμα διαβίβασης τρόπου πληρωμής παραστατικού χονδρικής με χρήση ΦΗΜ και σύστημα λογισμικού (ERP)

Σε κάθε περίπτωση που η έκδοση του παραστατικού χονδρικής
διενεργείται με χρήση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), ανεξάρτητα αν
λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη ή ετεροχρονισμένη συναλλαγή με τη χρήση Μέσου
Πληρωμών, διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ ο/οι τρόπος/οι πληρωμής:

< paymentMethods>
   <paymentMethodDetails>
      <type>7</type>
      <amount>60</amount>
      <transactionld>abcl23</transactionld>
      <ECRToken>
         <SigningAuthor>ECR ld</SigningAuthor>
         <SessionNumber>XXXXXX</ SessionNumber >
     </ ECRToken >
   </paymentMethodDetails>
</paymentMethods>

A3. Σχήμα Τρόπου Πληρωμής σε περίπτωση Παρόχου Υπηρεσιών
ΗλεκτρονικήςΈκδοσης Στοιχείων – ΥΠΑΗΕξ/ Χονδρική Μέσω ΦΗΜ και σύστημα
λογισμικού (ERP)

Ο τρόπος πληρωμής είναι στοιχείο τύπου PaymentMethodDetailType και η δομή του περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-bibUa-aade/mydata/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis-mydata.:

 

Πεδίο
Τύπος
Υποχρεωτικό
Περιγραφή
Αποδεκτές τιμές

type
xs:int
Ναι
Τύπος Πληρωμής

Ελάχιστη τιμή = 1

Μέγιστη τιμή = 7

amount
xs:decimal
Ναι
Ποσό Πληρωμής
Ελάχιστη τιμή = 0
Δεκαδικά ψηφία = 2

paymentMethodlnfo
xs:string
Όχι
Πληροφορίες

transactionid

id συναλλαγής Μέσου Πληρωμών – Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής

ProvidersSignature

ΝΑΙ υπό προϋποθέσεις
Αποδίδεται από ΥΠΑΗΕΣ

ECRToken

ΝΑΙ υπό προϋποθέσεις
Αποδίδεται από ΦΗΜ

Παρατηρήσεις:

1) Οι τιμές του πεδίου type περιγράφονται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
2) Το πεδίο amount μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της συνολικής αξίας του παραστατικού.
3) Το πεδίο Πληροφορίες μπορεί να περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο πληρωμής.
4) Σε περίπτωση πληρωμής με τύπο «POS» συμπληρώνονται επιπλέον και
transaction id (Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής), Providers Signature/
ECRToken.

Α4. Δεδομένα διαβίβασης στην ΑΑΔΕ

Στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/mydata/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis-mydata. αναρτώνται:

– Ο μορφότυπος της σύνοψης του παραστατικού, που περιέχει τα
δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ καθώς και
ο μορφότυπος των τρόπων πληρωμής για κάθε στοιχείο που εκδίδεται
ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ).

– Τεχνικές περιγραφές της διεπαφής “my DATA REST API” για τη
διαβίβαση δεδομένων παραστατικών και τρόπων πληρωμής στην ΑΑΔΕ Μέθοδος
SendPaymentsMethod.

ΙΙ. Στην απόφαση Α.1156/12.10.2023 (ΦΕΚ Β’ 5993/13.10.2023) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)» ορίζονται:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

2. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer)»: Το νομικό πρόσωπο που είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αιτήματα πληρωμών που λαμβάνει ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) από τα Μέσα Πληρωμών.

3. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

4. Ως «Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

5. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

6. Ως «ενεργό Μέσο Πληρωμών» νοείται κάθε Μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP).

7. Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών» νοείται η αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα Ταμειακά Συστήματα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

9. Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»: Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) με την Α.Α.Δ.Ε., καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

10. Ως «Μέθοδος Διασύνδεσης»: Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.

11. Ως «Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)»: Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ. που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Α.Α.Δ.Ε. οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης, με την οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. για τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 15Β Κ.Φ.Δ., ορίζεται στο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Δήλωση Συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ  Κ.Φ.Δ. αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

α) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number – TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής/αλλοδαπής.

β) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number – TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Νόμιμου Εκπροσώπου.

γ) Δήλωση της ιδιότητας του υπόχρεου ως εξής: γα. Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer),
γβ. πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP),
γγ. πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP).

δ) Κατηγορία Παρόχου ως εξής:

δα. Οντότητα ημεδαπής,
δβ. οντότητα αλλοδαπής.

ε) Άρθρα παρούσας απόφασης ως εξής:
εα. Άρθρα 4 ή/και 6 που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023,
εβ. άρθρα 5 ή/και 7 που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της υπό στοιχεία Α.1098/2022.

στ) Είδος Δήλωσης Συμμόρφωσης ως εξής: στα. Αρχική για την πρώτη δήλωση μοντέλων Μέσων Πληρωμών (εισαγωγή),
στβ. συμπληρωματική για κάθε προσθήκη νέων ή απόσυρση υπαρχόντων μοντέλων Μέσων Πληρωμών, καθώς και μεταβολή της χρήσης αυτών.

ζ) Κείμενο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως και 7 της παρούσας.

η) Μοντέλα Μέσων Πληρωμών που διατίθενται σε Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών στην ελληνική επικράτεια και εναρμονίζονται με τις, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις.

Με την υποβολή της Δήλωσης αποδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.:

1. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης.
2. Αριθμός δήλωσης.
3. Τριψήφιος Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ACQUIRERS) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.) προς Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για την αποδοχή καρτών, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/ και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών και αντίστοιχη διενέργεια υπηρεσιών εκκαθάρισης προς τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) παραλαμβάνει αιτήματα πληρωμής συναλλαγών από τα Μέσα Πληρωμών.

3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer) του Πελάτη – Πληρωτή της συναλλαγής που διενεργείται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος πληρωμής εκάστης συναλλαγής.

4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση είτε να αποδίδει ο ίδιος τον Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) είτε να τον λαμβάνει από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer) του Πελάτη – Πληρωτή, διακριτά για κάθε αίτημα πληρωμής που έλαβε από τα Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση έγκρισης αυτού.

5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος πληρωμής συναλλαγών στο Μέσο Πληρωμών με αντίστοιχη διαβίβαση και του Κωδικού Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) στην περίπτωση έγκρισης αυτού.

6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) έχει την υποχρέωση να συσχετίζει και να τεκμηριώνει τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) που αντιστοιχεί ανά εκκαθάριση συναλλαγής και αφορά στον αριθμό αναγνώρισης (TID – Acquirer) του Μέσου Πληρωμών, στον κωδικό Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών (MID – Acquirer), όπως αυτοί τηρούνται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), ανά ΑΦΜ Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.

7. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να διασυνδέεται με τα Μέσα Πληρωμών για την έγκριση ή μη του αιτήματος πληρωμής συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

9. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

10. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί και τις λοιπές υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω και απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ. και στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ACQUIRERS) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (NSPs) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

1. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) παρέχει και διαχειρίζεται Μέσα Πληρωμών Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και σχετικές με τη σύνδεση των εν λόγω Μέσων υπηρεσίες.

2. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) παρέχει και εγκαθιστά λογισμικό στα Μέσα Πληρωμών, καθώς και σχετικές υπηρεσίες επισκευής/συντήρησης επί αυτών.

3. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), παραλαμβάνει από το Ταμειακό Σύστημα την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ – (Provider’s Signature/ECR Token).

4. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί αποκρυπτογράφηση και έλεγχο ορθότητας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ – (Provider’s Signature/ ECR Token) για την αποδοχή ή απόρριψη αυτής.

5. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), συσχετίζει την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ -(Provider’s Signature/ECR Token) με τα δεδομένα της συναλλαγής και προετοιμάζει υποβολή αιτήματος πληρωμής προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers).

6. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί διαβίβαση αιτημάτων πληρωμής συναλλαγών από το Μέσο Πληρωμών προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με τη συλλογή και διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό του, για τη διενέργεια έγκρισης ή απόρριψής τους.

7. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί καταγραφή του χρόνου διάρκειας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ – (Provider’s Signature/ ECR Token) και απόρριψη αυτής μετά την παρέλευση 24 ωρών για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών και 2 ωρών για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών εστίασης.

8. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί λήψη της έγκρισης αιτήματος πληρωμής συναλλαγών από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) με τον αντίστοιχο Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code).

9. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), δημιουργεί και οριστικοποιεί τη Μοναδική Ταυτότητας Πληρωμής ανάλογα με το πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. ISO 8583) που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

10. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί την τήρηση του περιεχομένου της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη συσχέτιση και μοναδικοποίηση εκάστης διενεργούμενης συναλλαγής με τα δεδομένα της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ – (Provider’s Signature/ ECR Token) και της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, ανά συναλλαγή που αντιστοιχεί στον κωδικό του Μέσου Πληρωμών (TID_ NSP), στον κωδικό Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών (MID_ NSP) και τον ΑΦΜ του.

12. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τον έλεγχο ορθότητας, πληρότητας και αναγνωσιμότητας των δεδομένων συναλλαγών που διαβιβάζονται μέσω διασύνδεσης στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και στα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP).

13. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη διαβίβαση στα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ – (Provider’s Signature/ECR Token), της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, του ποσού πληρωμής και ενδεχόμενου φιλοδωρήματος.

14. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη διασύνδεση, σε πραγματικό χρόνο, του Μέσου Πληρωμών με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) για την υποβολή αιτήματος πληρωμής και με τα Ταμειακά Συστήματα είτε Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων – ΥΠΑΗΕΣ είτε ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), για τη διαβίβαση των οριζόμενων δεδομένων.

15. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), εξασφαλίζει ότι το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών που διενεργείται από αυτά δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των παραστατικών που σχετίζονται με τις συναλλαγές αυτές, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

16. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

17. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

18. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) έχει την υποχρέωση να τηρεί και τις λοιπές υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω και απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ. και στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (NSPs) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Σε περίπτωση χρήσης, από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022, καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης, στα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 4 έως και 7.

1. Σε σχέση με τους Παρόχους που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια λαμβάνει χώρα:

Α. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και για τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας):

i. Σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP) που συνδέεται τοπικά ενσύρματα ή ασύρματα με Μέσο Πληρωμών, έως και την 24η Οκτωβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 17η Νοεμβρίου 2023. Σε περίπτωση υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης μεταγενέστερα της 17ης Νοεμβρίου 2023 και έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.,

ii. σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP) που συνδέεται μέσω ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) είτε με Μέσο Πληρωμών που δύναται να υποστηρίξει συναλλαγές όπως παράδοση κατ’ οίκον και γενικότερα πληρωμές εν κινήσει είτε με Μέσο Πληρωμών που δεν χρησιμοποιεί εξειδικευμένη συσκευή για τη λειτουργία του (softPOS), έως και την 24η Οκτωβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 8η Δεκεμβρίου 2023. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.

Β. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και για τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας) και ανεξαρτήτως του τρόπου διασύνδεσης του ΦΗΜ με το Μέσο Πληρωμών, έως και την 24η Νοεμβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 8η Ιανουαρίου 2024. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Ιανουαρίου 2024 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.

2. Για τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 (άρθρα 4 και 6 της παρούσας) και ανεξάρτητα αν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους, έως και την 24η Νοεμβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 8η Ιανουαρίου 2024. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Ιανουαρίου 2024 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.

3. Αναφορικά με τους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική Επικράτεια ή ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που ήδη δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια αλλά πρόκειται να διαθέσουν νεότερα Μέσα Πληρωμών (ως εξατομικευμένοι τύποι συσκευών και/ή σειρά διαδικασιών), μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, η Δήλωση Συμμόρφωσης ή η τροποποιητική Δήλωση Συμμόρφωσης υποβάλλεται έως και την ημερομηνία υποχρέωσης πρώτης υποβολής Δήλωσης των εν λόγω Μέσων Πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και δύναται να αφορά:

α. Αποκλειστικά τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας) σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), καθώς και τα Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις,

β. αποκλειστικά τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 (άρθρα 4 και 6 της παρούσας), καθώς και τα Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις,

γ. συνδυαστικά τη συμμόρφωση στα αναφερόμενα στις περ. (α) και (β).

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Στην περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) είναι και Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποβάλλεται μία Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση των άρθρων 4 έως 7 σημειώνοντας και τις δύο ιδιότητές τους.

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής αποστέλλουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: pos.compliance@aade.gr. Η εν λόγω Δήλωση φέρει γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που εκδίδεται στην ψηφιακή πύλη “gov.gr” του νόμιμου εκπροσώπου του εκάστοτε ημεδαπού ή αλλοδαπού Παρόχου με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αλλοδαπού Παρόχου χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, η ανωτέρω Δήλωση φέρει νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ Apostille).

3. Σε περίπτωση είτε προσθήκης είτε μεταβολής χρήσης είτε απόσυρσης μοντέλων Μέσων Πληρωμών, υποβάλλεται τροποποιητική Δήλωση Συμμόρφωσης.

4. Ειδικά οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης που υποβάλλονται προ του πέρατος των δεσμευτικών ημερομηνιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης του άρθρου 8 δύνανται να συμπεριλαμβάνουν και μοντέλα Μέσων Πληρωμών που διατίθενται σε Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών στην ελληνική επικράτεια και θα εναρμονιστούν με τις λειτουργικές απαιτήσεις έως την παρέλευση των δεσμευτικών ημερομηνιών του άρθρου 8.

5. Η παράλειψη υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της, συνεπάγεται:

α. Παύση της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των Μέσων Πληρωμών που σχετίζονται με αυτούς,

β. υποχρέωση αντικατάστασης των ως άνω Μέσων Πληρωμών με νομίμως λειτουργούντα από τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,

γ. επιβολή κυρώσεων του άρθρου 54Θ Κ.Φ.Δ. στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών εφόσον συνεχίσουν να κάνουν χρήση αυτών.

6. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να ζητά από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) να της γνωστοποιούν τη Μέθοδο Διασύνδεσης που ακολουθούν, κατόπιν υποβολής της σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης, η οποία αναρτάται σε ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button