Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Ιουνίου

Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Ιουνίου.

Ι. Σύμφωνα με το άρθ. 47δ «Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη» του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος, οι εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών, που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
καλύπτουν αγαθά, εξαιρουμένων των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
«Εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών
καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεις του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, L
269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς
κατά την εισαγωγή εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις της ενωσιακής
τελωνειακής νομοθεσίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος νοούνται ως:
α)
«μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στον φόρο»: υποκείμενος στον
φόρο που δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε
μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης,
β) «μεσάζων»: πρόσωπο
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, το οποίο ορίζεται από τον υποκείμενο
στον φόρο, που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες ως υπόχρεο για την καταβολή
του ΦΠΑ και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν
ειδικό καθεστώς εξ ονόματος και για λογαριασμό του υποκείμενου στον
φόρο,
γ) «κράτος μέλος εγγραφής» νοείται:
αα) όταν ο υποκείμενος
στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, το κράτος μέλος στο
μητρώο του οποίου επιλέγει να εγγραφεί,
ββ) όταν ο υποκείμενος στον
φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης,
αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, το
κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο
δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος,
γγ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,
δδ) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,
εε)
όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός
της Ένωσης, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της
Ένωσης, το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο μεσάζων
δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
Για τους
σκοπούς των υποπερ. ββ) και εε) όταν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων
έχει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
δεσμεύεται από την απόφαση να δηλώσει το κράτος μέλος εγκατάστασης όπου
θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος για το συγκεκριμένο ημερολογιακό
έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη,
δ) «κράτος μέλος κατανάλωσης»: το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον αποκτώντα πελάτη.

3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη δύνανται
να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς:
α) κάθε υποκείμενος στον
φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό
της Χώρας ή κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής
του δραστηριότητας εκτός Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο
εσωτερικό της Χώρας.
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο
διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει
για την εγγραφή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα, δεσμεύεται από
την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο
(2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον φόρο είτε της
περ. α) είτε εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, που εκπροσωπείται από
μεσάζοντα ο οποίος έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο
εσωτερικό της Χώρας ή έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της
Χώρας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και
σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή του
υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
γ) κάθε υποκείμενος στον
φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός Ένωσης
και δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Χώρας ή σε άλλο
κράτος μέλος, ο οποίος επιλέγει για την εγγραφή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς την Ελλάδα και εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας έχει
την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στη Χώρα ή έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στη Χώρα.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες
εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την
εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό
καθεστώς, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
Ο
υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε., με
την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής
ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του
Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 (L 84), όπως έχει ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012
(Α΄ 86) και από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου της
7ης Οκτωβρίου 2010 (L 268) και ο οποίος πραγματοποιεί εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω τρίτη χώρα, δεν υποχρεούται σε
εκπροσώπηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο
εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του παρόντος σε όλες τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών της παρ. 1 που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες ή
τρίτα εδάφη.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ουδείς υποκείμενος στον φόρο μπορεί να ορίσει συγχρόνως περισσοτέρους του ενός μεσάζοντες.
Δεν
επιτρέπεται η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ
είτε απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα υποκείμενων στον φόρο που είναι
ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του
Κώδικα ΦΠΑ.

4. Ο υποκείμενος στον φόρο, που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή
ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, υποχρεούται να γνωστοποιεί με
ηλεκτρονικά μέσα την έναρξη ή την παύση της δραστηριότητάς του, δυνάμει
του παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη μεταβολή αυτής όταν δεν
πληρούνται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο
παρόν ειδικό καθεστώς.

5. Για την εγγραφή στο μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος, που είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr.:
α)
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο που δεν
χρησιμοποιεί μεσάζοντα, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ)
αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου στην
περίπτωση υποκείμενου στον φόρο εγκατεστημένου σε χώρα εκτός Ε.Ε., με
την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής.
β)
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων, προτού χρησιμοποιήσει το
παρόν ειδικό καθεστώς για λογαριασμό ενός υποκείμενου στον φόρο,
περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση,
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.
γ)
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων για κάθε υποκείμενο στον
φόρο τον οποίο εκπροσωπεί, προτού ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο
αρχίσει να χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό καθεστώς, περιέχουν τα
ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ) ως αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου,
εε) τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6.
Κάθε
υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή, κατά
περίπτωση, ο μεσάζων αυτού γνωστοποιεί οποιεσδήποτε μεταβολές στις
ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες.

6. α) Στον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος με το πρόθεμα IM, ο οποίος του
κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται
μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου με το πρόθεμα IN, ο
οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα
χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το
πρόθεμα IM για την εφαρμογή του παρόντος ειδικού καθεστώτος για κάθε
υποκείμενο στον φόρο για τον οποίο έχει οριστεί.
Ο αριθμός
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή αριθμός φορολογικού μητρώου που χορηγείται
δυνάμει των περ. α) β) και γ) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους
σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος.

7. α) Ο υποκείμενος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα
διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
αα) εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει ότι δεν
πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται
από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλον τρόπο να
συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες δραστηριότητές των εξ
αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες,
γγ) εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
δδ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό καθεστώς.
β) Ο μεσάζοντας διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα)
εάν για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων δεν
έχει ενεργήσει ως μεσάζων για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς,
ββ) εάν δεν πληροί πλέον τις λοιπές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να ενεργεί ως μεσάζων,
γγ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν στο παρόν ειδικό καθεστώς.
γ)
Ο υποκείμενος στον φόρο, που εκπροσωπείται από μεσάζοντα, διαγράφεται
από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
αα) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι ο εν λόγω
υποκείμενος στον φόρο δεν πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν
μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες
δραστηριότητές του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο σχετικά με τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες,
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό καθεστώς,
εε) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο.

8. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή
τρίτα εδάφη, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, η γενεσιουργός
αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο
πραγματοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί
κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.
Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου, ως χρόνος αποδοχής της πληρωμής νοείται ο χρόνος
κατά τον οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα για έγκριση πληρωμής ή η
ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής από τον λήπτη λαμβάνεται από τον υποκείμενο
στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, ή για λογαριασμό
αυτού, ανεξαρτήτως του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή
των χρημάτων, ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.

9. Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του παρόντος ειδικού
καθεστώτος ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, υποβάλλει με
ηλεκτρονικά μέσα δήλωση ΦΠΑ για κάθε μήνα είτε έχουν πραγματοποιηθεί εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη
είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη
λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη
δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της παρ. 6 και,
για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική
αξία, χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από
τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη για τις οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί απαιτητός
κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε συντελεστή ποσό του
αντίστοιχου φόρου. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται.
Όταν
απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω
τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών (3) ετών
από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Η επόμενη αυτή δήλωση προσδιορίζει το
σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής του φόρου και το
ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται ενδεχόμενες τροποποιήσεις της δήλωσης.

10. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν οι παραδόσεις έχουν
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία
ημέρα της φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει δημοσίευση.

11. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή
ο μεσάζων του καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το
αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

12. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς
δεν μπορεί να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που κατέβαλε στη Χώρα
μας στο πλαίσιο φορολογητέων δραστηριοτήτων του, που υπάγονται στο παρόν
ειδικό καθεστώς. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 34, και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παράγραφο αυτή.
Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν
ειδικό καθεστώς διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη χώρα μας
για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν ειδικό καθεστώς, τότε
εκπίπτει ο ΦΠΑ, ο οποίος του έχει επιβληθεί στη Χώρα μας και αφορά τις
φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς,
με τη δήλωση ΦΠΑ, την οποία υποβάλλει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
38.

13. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς
υποχρεούται σε καταχώρηση στα λογιστικά του αρχεία (βιβλία) των πράξεων
που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται σε
καταχώρηση στοιχείων για καθένα εκ των υποκείμενων στον φόρο που
εκπροσωπεί. Οι καταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά λεπτομερείς, σύμφωνα με
το άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 282/2011, ώστε να
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις
διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στην Ελληνική Φορολογική
Διοίκηση και στο κράτος μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για
διάστημα δέκα (10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.

14. Η αρμόδια για τη διαχείριση των σχετικών με το ανωτέρω ειδικό καθεστώς διαδικασιών υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παρ. 4,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος,
γ)
τη χορήγηση και κοινοποίηση του ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που αφορά σε
υποκείμενο στον φόρο και του αριθμού φορολογικού μητρώου στον μεσάζοντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου,
στ)
την κατανομή στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης του φόρου που τους
αναλογεί, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που
προβλέπεται στην παρ. 10,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη μέλη
πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή και διαγραφή/εξαίρεση από το παρόν
ειδικό καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για
την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
η)
τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα
άλλα κράτη μέλη για υποκείμενους στον φόρο και μεσάζοντες που έχουν
εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση του φόρου.

15. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια όργανα,
οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από το παρόν ειδικό
καθεστώς, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ καταβολής του
οφειλόμενου φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη μέλη
κατανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι πληροφορίες
των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.».

ΙΙ. Συχνές Ερωτήσεις – απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΦΠΑ

1. Ε Τα τρία ειδικά καθεστώτα Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (EU OSS, non
EU OSS και IOSS), τα οποία είναι σε ισχύ από 01.07.2021, είναι
υποχρεωτικά ή προαιρετικά;
Α Είναι προαιρετικά.

2. Ε Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ειδικά καθεστώτα;
Α
Τα ειδικά αυτά καθεστώτα αφορούν B2C (Business to Consumer) συναλλαγές
όπου Β είναι υποκείμενος, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το
καθεστώς), ενώ C είναι μόνο κοινοτικός μη υποκείμενος στον φόρο
(ιδιώτης – τελικός καταναλωτής). Για λόγους απλοποίησης όπου αναφέρεται
«ιδιώτης» έχει την ανωτέρω σημασία, δηλ. μη υποκείμενος στον
φόρο-τελικός καταναλωτής.

3. Ε Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο μη ενωσιακό καθεστώς;
Α
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή
Ένωση) και παρέχουν υπηρεσίες σε τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ.

4. Ε Ποιες παροχές υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών αφορά το μη ενωσιακό καθεστώς;
Α Το μη ενωσιακό καθεστώς αφορά όλες τις Β2C παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες, αλλά όχι την παράδοση αγαθών προς ιδιώτες.

5.
Ε Σε ποιο κράτος μέλος θα μπορούν να εγγραφούν στο μη ενωσιακό καθεστώς
οι υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι είναι μη εγκατεστημένοι στην ΕΕ ;
Α Μπορούν να εγγραφούν σε όποιο κράτος μέλος επιλέξουν.

6. Ποιες παροχές υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών αφορά το ενωσιακό καθεστώς;
Α To ενωσιακό καθεστώς αφορά:
I.
Τις ενδοκοινοτικές B2C παροχές υπηρεσιών εντός της ΕΕ από υποκείμενο
εγκατεστημένο στην ΕΕ εκτός του ΚΜ που έχει εγκατάσταση ο υποκείμενος.
II.
Τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών σε κοινοτικούς
ιδιώτες από υποκείμενο εγκατεστημένο στην ΕΕ ή από υποκείμενο μη
εγκατεστημένο στην ΕΕ ή από ηλεκτρονική διεπαφή (πλατφόρμα) όταν αυτή
θεωρείται προμηθευτής, δηλ. όταν ο αρχικός πωλητής δεν είναι
εγκατεστημένος στην Ένωση.
III. Τις εγχώριες B2C παραδόσεις αγαθών
που γίνονται από ηλεκτρονική διεπαφή (πλατφόρμα) όταν αυτή θεωρείται
προμηθευτής, δηλ. όταν ο αρχικός πωλητής
δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενωσιακό καθεστώς οι πωλήσεις αγαθών:

για τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι απαγορεύσεις των εξ΄αποστάσεων
πωλήσεων (Βιομηχανοποιημένα καπνά, Ηλεκτρονικά θερμαινόμενο προϊόν
καπνού, στο οποίο περιέχεται μείγμα καπνού, Ηλεκτρονικά τσιγάρα και
περιέκτες επαναπλήρωσης, στα οποία περιέχονται υγρά αναπλήρωσης)
– τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή Φόρο Κατανάλωσης, μόνο εφόσον η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας.

7.
Ε Σε ποιο κράτος μέλος θα εγγραφεί ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος
είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς;
Α
Θα εγγραφεί στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του. Αν η επιχείρηση είναι
εγκατεστημένη εκτός ΕΕ τότε θα εγγραφεί στο κράτος μέλος όπου διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση.

8. Ε To κατώφλι πωλήσεων από απόσταση (€35.000/€100.000)συνεχίζει να ισχύει;
Α
Όχι, αντικαταστάθηκε από το νέο ενιαίο πανευρωπαϊκής εμβέλειας όριο
10.000 Ευρώ, κάτω του οποίου οι B2C παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών και οι
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, μπορούν να υπόκεινται, σε
ΦΠΑ στο κράτος μέλος προέλευσης. Μετά τις 10.000 υποχρεωτικά επιβάλλεται
ΦΠΑ στο ΚΜ κατανάλωσης και αποδίδεται είτε μέσω της εγγραφής στο OSS
είτε μέσω εγγραφής στο κάθε ΚΜ κατανάλωσης με τις εκάστοτε εθνικές
διαδικασίες (όπου απαιτείται η επιχείρηση να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε ΚΜ
κατανάλωσης).

9. Ε Από ποια ημερομηνία υπολογίζεται το νέο ενωσιακό όριο των 10.000 ευρώ για την πρώτη εφαρμογή;
Α
Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών το όριο ξεκινάει
να υπολογίζεται από 1.7.2021. Για την παροχή ΤΒΕ (Telecommunication,
Broadcasting and Electronic – ΤΒΕ) υπηρεσιών το όριο έχει ξεκινήσει να
υπολογίζεται από 1.1.2021 ενώ ελέγχεται επίσης αν κατά το 2020
ξεπεράστηκε το όριο. Εάν μια επιχείρηση έχει δραστηριότητα που
περιλαμβάνει και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσίες ΤΒΕ, στο
όριο των 10.000 ευρώ υπολογίζονται τα ποσά και για τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και για τις  υπηρεσίες ΤΒΕ.
Π.χ. αν επιχείρηση έχει
TBE υπηρεσίες στην Γαλλία και την Ιταλία ύψους 6.000 ευρώ από 1/1/21,
9.000 ΤΒΕ εντός του 2020 και από 1.7.21 έως 1.9.21 συμπληρώσει ποσό
4.100 για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών στην Ιταλία και Γερμανία, τότε
1/9/21 ξεπέρασε το όριο (6.000+4100=10.100).

10. Ε Το όριο των 10.000 Ευρώ υπολογίζεται ανά κράτος-μέλος ή συνολικά;
Α Όχι, το όριο δεν υπολογίζεται ανά κράτος-μέλος, αλλά συνολικά στην ΕΕ. Π.χ. εάν έχω
5.000
Ευρώ πωλήσεις εξ’ αποστάσεως αγαθών σε Γαλλία και 5.100 Ευρώ παροχή TBE
υπηρεσιών σε Αυστρία, έχω ξεπεράσει το όριο των 10.000 Ευρώ.

11.
Ε Ποια είναι η διάρκεια της φορολογικής περιόδου για το μη ενωσιακό και
το ενωσιακό καθεστώς ; Πότε υποβάλλεται η σχετική δήλωση;
Α Η
διάρκεια της φορολογικής περιόδου είναι τρίμηνη. Η δήλωση υποβάλλεται
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά το τέλος της οικείας φορολογικής
περιόδου. Π.χ. η δήλωση ΦΠΑ EU OSS ή non EU OSS για το πρώτο τρίμηνο του
2022 μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30-4-22.

12. Ε Ποια είναι η διάρκεια της φορολογικής περιόδου στο καθεστώς εισαγωγής (IOSS);
Α
Η διάρκεια της φορολογικής περιόδου είναι μηνιαία. Η δήλωση υποβάλλεται
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά το τέλος της οικείας φορολογικής
περιόδου. Π.χ. η δήλωση ΦΠΑ IOSS για τον Ιανουάριο του 2022 μπορεί να
υποβληθεί μέχρι τις 28-2-22.

13. Ε Πώς απεικονίζονται οι διορθώσεις των προηγούμενων φορολογικών περιόδων στις δηλώσεις των οικείων ειδικών καθεστώτων;
Α
Αντίθετα με το MOSS, όπου οι διορθώσεις απεικονίζονταν στην οικεία
φορολογική περίοδο, στο OSS/IOSS οι όποιες διορθώσεις προκύψουν
καταχωρούνται σε επόμενη δήλωση σε ιδιαίτερο πεδίο.

14. Ε Ισχύει η απαλλαγή για εισαγωγές αγαθών αξίας ως 22 ευρώ;
Α Όχι, η απαλλαγή καταργείται. Όλες οι εισαγωγές αγαθών υπάγονται σε ΦΠΑ.

15. Ε Τι ισχύει για την εισαγωγή δεμάτων ως 150 ευρώ;
Α Για την εισαγωγή δεμάτων έως 150 ευρώ (καθιερώνονται δύο νέα καθεστώτα απόδοσης ΦΠΑ:
1.
Ειδικό καθεστώς εισαγωγής (IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο
πωλητής των αγαθών ή η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή τον μεσάζοντα που ενεργεί
για λογαριασμό του πωλητή και o φόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική
θυρίδα.
2. Ειδικές ρυθμίσεις υφίστανται για τη δήλωση και πληρωμή του
ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης
του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις
τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο
(κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών – ΕΛΤΑ).
Ανεξαρτήτως από το ποιος τρόπος
απόδοσης του ΦΠΑ επιλέγεται (IOSS ή special arrangements), τηρούνται
υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής.
Όσον αφορά αγαθά, τα
οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης, καθώς
και των προϊόντων καπνού, θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών
τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης για τα οποία εφαρμόζεται απαγόρευση
των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων σε ιδιώτες, τηρούνται οι
προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες για την επιβολή και
είσπραξη
του ΕΦΚ και Φ.Κ και ο ΦΠΑ αποδίδεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές
μαζί με τους φόρους αυτούς και δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω δύο ειδικά
καθεστώτα.

16. Ε Τι ισχύει για την εισαγωγή δεμάτων άνω των 150 ευρώ;
Α
Οι ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής. Πάνω από το όριο αυτό
οφείλεται για τα εισαγόμενα εμπορεύματα πέραν του ΦΠΑ και ο κατά
περίπτωση τελωνειακός δασμός.

17. Ε Πότε δεν απαιτείται από τον παραλήπτη καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στο τελωνείο;
Α
Θα πρέπει να έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ, ως μέρος της τιμής αγοράς, στον
προμηθευτή/στην ηλεκτρονική διεπαφή, και κατά την εισαγωγή να υποβληθεί
στο αρμόδιο τελωνείο διασάφηση συγκεκριμένου τύπου(Η7), στην οποία να
αναφέρεται ο αριθμός IOSS VAT του προμηθευτή . Εφόσον επιβεβαιωθεί η
εγκυρότητα και η ισχύς του αριθμού αυτού, οι τελωνειακές αρχές δεν
απαιτούν καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο και ο φόρος αποδίδεται στη θυρίδα
IOSS.

18. Ε 18. Ποιές επιχειρήσεις εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS;
Α
Κάθε υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση που διενεργεί εξ αποστάσεως
πωλήσεις (B2C ή B2B χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) αγαθών που εισάγονται από
τρίτες χώρες σε αποστολές/δέματα αξίας μέχρι 150€. Με την εγγραφή της
αποκτά έναν μοναδικό ΑΦΜ/ΦΠΑ με ισχύ σε όλη την Ένωση (VAT IOSS
identification number).
Εάν η επιχείρηση δεν έχει εγκατάσταση στην
ΕΕ, υποχρεούται να ορίσει μεσάζοντα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το
καθεστώς. Ο μεσάζων εγγράφεται στο IOSS και αποκτά μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό με το πρόθεμα IN. Στη συνέχεια, ο μεσάζων αποκτά
VAT IOSS identification number με το πρόθεμα ΙΜ, για κάθε έναν
υποκείμενο στο φόρο που εκπροσωπεί.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), εάν η εκπνοή της προθεσμίας της εν λόγω υποχρέωσης συμπίπτει με
επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία δεν παρατείνεται.

IV. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1212/2021 (ΦΕΚ Β’ 4243/14.9.2021):

«Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Ορίζουμε την αρμόδια αρχή και καθορίζουμε τη διαδικασία εγγραφής,
μεταβολής, διαγραφής/εξαίρεσης προσώπων στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων
47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα με τις ως άνω διαδικασίες, ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εγγραφή προσώπων στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α., τη μεταβολή στοιχείων εγγραφής και τη διαγραφή ή
την εξαίρεση από αυτά καθώς και για τις σχετικές επιχειρησιακές
διαδικασίες είναι το Τμήμα Γ2′ – Ειδικών καθεστώτων Φ.Π.Α. στο πλαίσιο
του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και
Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι εγγραφής

1. Η εγγραφή στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι προαιρετική.

Δικαίωμα εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα έχουν, κατά περίπτωση, οι κάτωθι:

i) Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν οι
μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι
ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

ii) Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν:

(α) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι
ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο οι υποκείμενοι δεν διαθέτουν
έδρα ή εγκατάσταση,

(β) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,

(γ) μη – εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι
οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
εφόσον η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών εκκινεί από το εσωτερικό της
χώρας,

(δ) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται
στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους και

(ε) μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι
οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης
και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Δεν δύναται να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς των περ. α’, β και δ’, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο
δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του στην Ένωση, αλλά
διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε
άλλο/α κράτος/η μέλος/η, τότε εφόσον επιλέξει να εγγραφεί στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα Φ.Π.Α. δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή, ως προς το
σκέλος της επιλογής κράτους μέλους εγγραφής, για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

Για τους σκοπούς των περ. γ’ και ε’ εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο δεν
έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στην Ένωση, στην περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των
αγαθών εκκινεί τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από άλλο/α
κράτος/η μέλος/η, τότε εφόσον επιλέξει να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς
του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή, ως
προς το σκέλος της επιλογής κράτους μέλους εγγραφής, για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου οι υποκείμενοι στον φόρο δεν
υποχρεούνται στον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου για εκπλήρωση
υποχρεώσεων που συνδέονται αποκλειστικά με το εν λόγω ειδικό καθεστώς.

Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. σε όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 47στ’ του Κώδικα ΦΠΑ.

iii) Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν:

(α) υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι
πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από
τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,

(β) υποκείμενοι στον φόρο μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης και
εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός Ε.Ε. με την οποία η Ένωση έχει συνάψει
συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που
προβλέπεται από την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως έχει
ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α’ 86), και από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου και οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. α’ από την εν λόγω τρίτη χώρα,

(γ) μεσάζοντες εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να
εγγραφούν στο καθεστώς προκειμένου να ενεργούν ως μεσάζοντες και

(δ) υποκείμενοι στον φόρο, είτε εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης είτε
όχι, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. α’
και αντιπροσωπεύονται από μεσάζοντα εγκατεστημένο στο εσωτερικό της
χώρας.

Ο ορισμός μεσάζοντα είναι προαιρετικός για τους υποκείμενους στον φόρο των περ. α’ και β’.

Δεν δύναται να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς των περ. α’, γ’ και δ’ εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο ή
ο μεσάζων δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του στην
Ένωση, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο
και σε άλλο/α κράτος/η μέλος/η, τότε εφόσον επιλέξει να εγγραφεί στο
ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α. δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή, ως προς το
σκέλος της επιλογής κράτους μέλους εγγραφής, για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του
παρόντος άρθρου σε όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
στην Ένωση από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη σε δέματα εσωτερικής αξίας
έως 150 ευρώ, με εξαίρεση τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης και με
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 47στ του Κώδικα ΦΠΑ.

2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα υποκείμενων στον φόρο και μεσαζόντων οι οποίοι:

– είτε είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους,

– είτε έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα των άρθρων 47γκαι 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών και δεν έχει
παρέλθει η υποχρεωτική χρονική περίοδος δέσμευσής τους ως προς την
επιλογή κράτους μέλους εγγραφής,

– είτε βρίσκονται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση όλων των ειδικών
καθεστώτων, σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
58β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, όπως αυτός ισχύει από
01.07.2021.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ είτε απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα υποκείμενων στον
φόρο που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του
άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός και αν επιλέξουν να διαγραφούν από το
ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Διαδικασία εγγραφής

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο και οι μεσάζοντες που επιλέγουν να
ενταχθούν στα ειδικά καθεστώτα υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια αρχή,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας που βασίστηκε στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2020/194
της Επιτροπής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet. Η αποδοχή
της αίτησης εγγραφής προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι η αρμόδια αρχή θα
έχει στη διάθεσή της, είτε αποκλειστικά μέσω της αίτησης εγγραφής είτε
συνδυαστικά μέσω της αίτησης εγγραφής και μέσω της άντλησης στοιχείων
από το φορολογικό μητρώο του εσωτερικού συστήματος, όλα τα υποχρεωτικά
στοιχεία εγγραφής, όπως αυτά απορρέουν από τις προβλέψεις του ως άνω
Κανονισμού.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής εξειδικεύεται ανά ειδικό καθεστώς ως εξής:

α. Οι αιτήσεις εγγραφής από τους μη εγκατεστημένους εντός της
Ένωσης υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο
ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β
του Κώδικα Φ.Π.Α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής OSS στο
TAXISnet, προκειμένου να τους χορηγηθεί, με ηλεκτρονικά μέσα, ΑΦΜ/ΦΠΑ με
το πρόθεμα EU και συγχρόνως υποβάλλουν αίτημα για τη χορήγηση κωδικών
πρόσβασης στο TAXISnet. Στην οθόνη εγγραφής δηλώνεται αν έχει αποδοθεί
στην Ελλάδα Ατομικός Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ ή Εθνικός Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ως μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα). Αν δεν έχει αποδοθεί ΑΦΜ ή
αν δεν έχει δηλωθεί, προχωράει η διαδικασία της εγγραφής.

β. Οι αιτήσεις εγγραφής από τους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα Φ.Π.Α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του υπάρχοντος
λογαριασμού τους στο TAXISnet. Οι εν λόγω υποκείμενοι στον φόρο
συμπληρώνουν τα κενά πεδία της αίτησης εγγραφής, στην οποία εμφανίζονται
προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Φορολογική
Διοίκηση, όπως η επωνυμία, το τηλέφωνο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και η
ταχυδρομική διεύθυνση.

Στην περίπτωση που ο μη εγκατεστημένος εντός της Ένωσης υποκείμενος στον
φόρο δεν διαθέτει ήδη ΑΦΜ/ ΦΠΑ στην Ελλάδα οφείλει πρώτα να υποβάλει
δήλωση εγγραφής/έναρξης και αφού του αποδοθεί ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και του
χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet, να αιτηθεί την εγγραφή του
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω.

γ. Οι αιτήσεις εγγραφής από τους υποκείμενους στον φόρο ή τους μεσάζοντες με σκοπό την εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α υποβάλλονται μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους στο TAXISnet σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’.

Στους υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται απευθείας στο ειδικό
καθεστώς χορηγείται ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ (Import) και στους
μεσάζοντες ΑΦΜ με το πρόθεμα ΙΝ (Intermediary), προκειμένου να ενεργούν
ως μεσάζοντες στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος και ΑΦΜ/ΦΠΑ με το
πρόθεμα ΙΜ για κάθε υποκείμενο στον φόρο τον οποίο αντιπροσωπεύουν.

Οι ανωτέρω ΑΦΜ/ΦΠΑ ή ΑΦΜ χορηγούνται και γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Κατ’ εξαίρεση, εάν ο μη εγκατεστημένος εντός της Ένωσης υποκείμενος στον
φόρο που έχει δικαίωμα να εγγραφεί απευθείας χωρίς τη χρήση μεσάζοντα,
δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό στο TAXISnet, τότε υποβάλλει την αίτηση
εγγραφής μέσω της εφαρμογής OSS στο TAXISnet στο διαδικτυακό τόπο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην οθόνη εγγραφής δηλώνεται αν έχει
αποδοθεί στην Ελλάδα Ατομικός Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ ή Εθνικός Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ως μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα). Αν δεν έχει
αποδοθεί ΑΦΜ ή αν δεν έχει δηλωθεί, προχωράει η διαδικασία της εγγραφής.

2. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης εγγραφής και ο χρόνος ημερομηνίας έναρξης χρήσης του εκάστοτε ειδικού καθεστώτος έχει ως εξής:

α. Αναφορικά με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ
του Κώδικα Φ.Π.Α. οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται πριν από την έναρξη
διενέργειας των σχετικών συναλλαγών. Ημερομηνία έναρξης χρήσης του
καθεστώτος κατά τα ανωτέρω είναι η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού
τριμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Ωστόσο εάν πραγματοποιηθεί συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς του άρθρου 47β ή στο καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού
τριμήνου τότε η αίτηση εγγραφής, υποβάλλεται το αργότερο τη δέκατη ημέρα
του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη συναλλαγή και ο υποκείμενος
ενημερώνει το Κ-Μ εγγραφής, προκειμένου αυτή η συναλλαγή να καλυφθεί από
το καθεστώς.

Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η ημερομηνία της πρώτης συναλλαγής.

β. Αναφορικά με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α. οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται πριν από την έναρξη
διενέργειας των σχετικών συναλλαγών. Ημερομηνία έναρξης χρήσης του
καθεστώτος κατά τα ανωτέρω είναι η ημέρα χορήγησης του ΑΦΜ/ ΦΠΑ στον
υποκείμενο στον φόρο ή στον μεσάζοντα για κάθε υποκείμενο στον φόρο τον
οποίο αυτός αντιπροσωπεύει.

3. Ο ΑΦΜ με το πρόθεμα ΙΝ δεν συνιστά ΑΦΜ/ΦΠΑ και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από τον μεσάζοντα, όπως ιδίως για
δήλωση ΦΠΑ που αφορά σε φορολογητέες πράξεις του.

Άρθρο 5

Ενέργειες της φορολογικής διοίκησης κατά την εγγραφή και επανεγγραφή- Περιπτώσεις απόρριψης

1. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις αιτήσεις εγγραφής και αμελλητί
εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και επαληθεύει τις παρεχόμενες
πληροφορίες καθώς και ότι ο μεσάζων διαθέτει ελληνικό ΙΝ ΑΦΜ και
διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής στο οικείο ειδικό
καθεστώς.

2. Η εξέταση της πληρότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και η επαλήθευσή τους πραγματοποιείται ως εξής:

α. Όσον αφορά στους μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης υποκείμενους
στον φόρο, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του
άρθρου 47β
του Κώδικα Φ.Π.Α., η αρμόδια αρχή ελέγχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του αιτούντος αποστέλλοντας σε αυτόν μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για σκοπούς επιβεβαίωσης. Μετά την επιβεβαίωση αυτή, η
αρμόδια αρχή ελέγχει την πληρότητα της αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194
της Επιτροπής και προβαίνει σε επαλήθευση των πληροφοριών καθώς και του
ενδιαφέροντος εγγραφής στο ειδικό καθεστώς με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως
τηλεφωνική επιβεβαίωση, επαλήθευση ύπαρξης ιστοτόπου, έλεγχος
μη-ακατάληπτου της αίτησης). Εφόσον κατά την επαλήθευση των πληροφοριών
προκύπτουν αμφιβολίες, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για την
ύπαρξη της επιχείρησης και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της.

β. Όσον αφορά τόσο στους εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στον
φόρο όσο και τους μη-εγκατεστημένους εντός της Ένωσης υποκείμενους στον
φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και επιθυμούν να εγγραφούν
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα Φ.Π.Α., η αρμόδια αρχή προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των
στοιχείων. Ο έλεγχος πληρότητας λαμβάνει υπόψη αφενός τα προσυμπληρωμένα
στοιχεία που αντλούνται από το φορολογικό μητρώο του εσωτερικού
συστήματος και αφετέρου τα στοιχεία που δηλώνονται με την αίτηση
εγγραφής. Ο έλεγχος πληρότητας ολοκληρώνεται επιτυχώς εφόσον καλύπτονται
όλα τα προβλεπόμενα πεδία που χρήζουν συμπλήρωσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

γ. Όσον αφορά στους υποκείμενους στον φόρο, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α., είτε άμεσα είτε διαμέσου μεσάζοντα, χωρίς να
διαθέτουν ήδη ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα οριζόμενα
στην περ. α’. Όσον αφορά τους υποκείμενους στον φόρο που διαθέτουν ήδη
ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ καθώς και τους μεσάζοντες, οι οποίοι επιθυμούν να
εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα οριζόμενα στην περ. β’.

Η εξέταση πληρότητας των περ. α’ έως και γ’ δύναται να γίνεται εν μέρει ή
εν όλω αυτοματοποιημένα ενώ το σύστημα δύναται να μην επιτρέπει την
ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης σε περίπτωση ελλείψεων στην πληρότητα
των παρεχόμενων πληροφοριών.

3. Η διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο εκάστοτε οικείο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται ως εξής:

α. εξετάζεται εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων τελεί σε περίοδο
αποκλεισμού από τη χρήση όλων των ειδικών καθεστώτων, σε όλα τα κράτη –
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011,
όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021,

β. εξετάζεται εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων είναι
εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και

γ. εξετάζεται εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων είναι ήδη εγγεγραμμένος στο ίδιο ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα.

Η επαλήθευση των περ. α’ και β’ πραγματοποιείται τόσο μέσω αυτόματης
πρόσβασης στις πληροφορίες εγγραφής που αποθηκεύουν τα λοιπά κράτη μέλη
δυνάμει της περ. δ’ του άρθρου 17 και του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010,
όσο και μέσω των πληροφοριών που ήδη έχουν ληφθεί από τα άλλα κράτη –
μέλη δυνάμει των άρθρων 47β και 47γ του ανωτέρω Κανονισμού και έχουν
αποθηκευτεί στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία βρίσκονται υπό την
ευθύνη της αρμόδιας αρχής.

Η επαλήθευση των περ. α’ και γ’ πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη,
ιδίως, πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στα πληροφοριακά
συστήματα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής και
αφορούν σε τυχόν ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης σε άλλο/α κράτος/η μέλος/η
που έχει δηλωθεί από άλλον υποκείμενο στον φόρο ή άλλον μεσάζοντα που
είναι ήδη εγγεγραμμένος σε κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47γ ή 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι, ενέργειες των παρ. 1 έως και 3 εφαρμόζονται, αντιστοίχως, τα εξής:

α. Όσον αφορά στον μη εγκατεστημένο εντός της Ένωσης υποκείμενο στον
φόρο, ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β
του Κώδικα Φ.Π.Α., χορηγείται ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα EU και κωδικοί
πρόσβασης στο TAXISnet και πραγματοποιείται η εγγραφή του στο ως άνω
ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση επανεγγραφής χρησιμοποιείται ο ίδιος
ΑΦΜ/ ΦΠΑ με το πρόθεμα EU.

β. Όσον αφορά τόσο στον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο στον φόρο
όσο και τον μη εγκατεστημένο εντός της Ένωσης υποκείμενο στον φόρο, ο
οποίος διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ, και ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στο
ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α., η αρμόδια αρχή τον
εγγράφει στο ειδικό καθεστώς με τον ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ που ήδη αυτός
διαθέτει.

γ. Όσον αφορά στον υποκείμενο στον φόρο που αιτεί-ται να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α. χορηγείται ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ και – εάν δεν
διαθέτει ήδη- κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet και εγγράφεται στο ειδικό
καθεστώς. Στην περίπτωση επανεγγραφής του υποκείμενου στον φόρο δεν
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ο ίδιος ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ.

δ. Όσον αφορά στον μεσάζοντα, ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειμένου να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό
υποκειμένων στον φόρο, χορηγείται ΑΦΜ με το πρόθεμα ΙΝ, ο οποίος του
επιτρέπει να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό υποκειμένων στον φόρο
που χρησιμοποιούν το καθεστώς και – εάν δεν διαθέτει ήδη-κωδικοί
πρόσβασης στο TAXISnet. Στην περίπτωση επα-νεγγραφής δεν μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί ο ίδιος ΑΦΜ με το πρόθεμα ΙΝ.

ε. Όσον αφορά στον μεσάζοντα ο οποίος διαθέτει ήδη ενεργό ΑΦΜ με το
πρόθεμα IN, προκειμένου να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό
υποκειμένων στον φόρο, χορηγείται ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ για κάθε
υποκείμενο στον φόρο στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου ενεργούν.
Στην περίπτωση επανεγγραφής του υποκείμενου στον φόρο δεν μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί ο ίδιος ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ.

5. Η αρμόδια αρχή εκδίδει βεβαίωση για την εγγραφή στο εκάστοτε
ειδικό καθεστώς την οποία κοινοποιεί στον υποκείμενο στον φόρο και τον
μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησής της
στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο που αντιπροσωπεύεται από
μεσάζοντα δεν έχει λογαριασμό στο Taxisnet τότε η βεβαίωση κοινοποιείται
στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Για τις
εγκρίσεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας και έχει
ενημερωθεί σχετικά ο υποκείμενος και ο μεσάζοντας, οι βεβαιώσεις
εκδίδονται εκ των υστέρων και κοινοποιούνται κατά τα ανωτέρω.

6. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών
μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα στοιχεία εγγραφής και
τυχόν μεταβολές των στοιχείων αυτών εντός διαστήματος δέκα ημερών από το
τέλος του μήνα εντός του οποίου έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από τον
υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα του.

Επίσης, η αρμόδια αρχή καταχωρεί αμελλητί στον τοπικό κόμβο του IOSS-DR τους ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ.

7. Οι αιτήσεις εγγραφής απορρίπτονται από την αρμόδια αρχή,
εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα και
ειδικότερα σε περίπτωση που:

– οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή της αίτησης είναι ελλιπείς,

– οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επαληθεύονται,

– πρόκειται για υποκείμενο στον φόρο ή μεσάζοντα ο οποίος εμπίπτει στις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης ή/και

– ο ελληνικός ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκείμενου στον φόρο ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα ΦΠΑ είναι μη-έγκυρος ή απενεργοποιημένος ή τελεί σε αναστολή
ή βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Το αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις
όπου ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

8. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της οποίας
μνημονεύονται ρητά οι λόγοι απόρριψης της αίτησης, καθώς και η
δυνατότητα και η προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ
κατά το π.δ. 18/1989. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον
υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη
λογαριασμός στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ, η αρμόδια
αρχή κοινοποιεί στον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα την παραπάνω
απόφαση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αντίστοιχες
δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τις απορρίψεις αιτήσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την έκδοση της
παρούσας και έχει ενημερωθεί σχετικά ο υποκείμενος και ο μεσάζοντας, οι
αποφάσεις εκδίδονται εκ των υστέρων και κοινοποιούνται κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 6

Ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης για μεταβολή στα στοιχεία εγγραφής

1. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό
του ενημερώνει, το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα,
μέσω του λογαριασμού του στο TAXISnet, σχετικά με οτιδήποτε από τα
ακόλουθα:

α. Την παύση των δραστηριοτήτων του υποκείμενου στον φόρο οι οποίες υπάγονται σε κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ,

β. οποιεσδήποτε μεταβολές στις δραστηριότητές του που καλύπτονται από
ένα ειδικό καθεστώς κατά τρόπον τέτοιο ώστε να μην πληροί πλέον τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο εν λόγω ειδικό
καθεστώς ή/και

γ. οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρείχε προηγουμένως προς την αρμόδια αρχή.

Η υποχρέωση της περ. γ’ υφίσταται για τουλάχιστον 3 έτη από τη διαγραφή
του υποκείμενου στον φόρο ή του μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του
από το οικείο ειδικό καθεστώς του Κώδικα Φ.Π.Α. και καταλαμβάνει τυχόν
μεταβολές στα εξής στοιχεία: πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση της
επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου
επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό IBAN ή OBAN και αριθμό BIC.

2. Μεταβολή των στοιχείων εγγραφής δύναται να ενεργείται και
οίκοθεν από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τις πληροφορίες που
λαμβάνονται από άλλα κ-μ ή μετά από δική της έρευνα.

3. Η αρμόδια αρχή:

– Είτε εκδίδει βεβαίωση για την μεταβολή και την κοινοποιεί στον
υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον
φόρο που αντιπροσωπεύεται από μεσάζοντα δεν έχει λογαριασμό στο
Taxisnet, τότε η βεβαίωση κοινοποιείται στη δηλωθείσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Για τις μεταβολές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας
και έχει ενημερωθεί σχετικά ο υποκείμενος και ο μεσάζοντας, οι
βεβαιώσεις εκδίδονται εκ των υστέρων και κοινοποιούνται κατά τα ανωτέρω.

– Είτε εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της οποίας μνημονεύονται ρητά
οι λόγοι απόρριψης της αίτησης μεταβολής, καθώς και η δυνατότητα και η
προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το π.δ.
18/1989. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον υποκείμενο
στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
(TAXISnet) της ΑΑΔΕ.. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο που
αντιπροσωπεύεται από μεσάζοντα δεν έχει λογαριασμό στο Taxisnet, τότε η
απόφαση κοινοποιείται στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του.

Για τις απορρίψεις αιτήσεων μεταβολών που έχουν διενεργηθεί μέχρι την
έκδοση της παρούσας και έχει ενημερωθεί σχετικά ο υποκείμενος και ο
μεσάζοντας, οι αποφάσεις εκδίδονται εκ των υστέρων και κοινοποιούνται
κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 7

Εγγραφή στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εξαίρεση στην Ελλάδα

1. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που
ενεργεί για λογαριασμό του εγγραφεί, είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά
(π.χ. λόγω μεταφοράς της έδρας οικονομικής δραστηριότητας σε άλλο κράτος
μέλος), στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους – μέλους
ενημερώνει, μέσω του λογαριασμού του στο TAXISnet, σχετικά με την ως άνω
αλλαγή το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω
αλλαγή. Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει το έγκαιρο ή μη της εγγραφής στο
αντίστοιχο ειδικό καθεστώς του άλλου κράτους μέλους μέσω πληροφοριών που
λαμβάνει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021.

2. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που
ενεργεί για λογαριασμό του δεν εγγραφεί στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς
άλλου κράτους – μέλους το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που
ακολουθεί την ως άνω ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, τότε θεωρείται πως ο
υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που του
επιτρέπουν να χρησιμοποιεί το εκάστοτε ειδικό καθεστώς κατά την έννοια
της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 47γ, της υποπερ. γγ’ της περ. α’ της
παρ. 7 του άρθρου 47δ, της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου
47δ και της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ του
Κώδικα ΦΠΑ, οπότε και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 8
της παρούσας απόφασης περί διαγραφής/εξαίρεσης.

3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση επί της οποίας μνημονεύονται ρητά οι λόγοι διαγραφής/εξαίρεσης,
καθώς και η δυνατότητα και η προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως
στο ΣτΕ κατά το π.δ. 18/1989. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τη σχετική
απόφαση στον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ. Εφόσον ο υποκείμενος στον
φόρο που αντιπροσωπεύεται από μεσάζοντα δεν έχει λογαριασμό στο Taxisnet
τότε η απόφαση κοινοποιείται στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του.

Άρθρο 8

Οικειοθελής αποχώρηση και διαγραφή/εξαίρεση από τα ειδικά καθεστώτα

1. Η διαγραφή/εξαίρεση με την οποία παύει η χρήση του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται:

– Είτε κατόπιν αίτησης του υποκείμενου στον φόρο ή του μεσάζοντα, οπότε η
αρμόδια αρχή εκδίδει βεβαίωση για την οικειοθελή διαγραφή/εξαίρεση από
το εκάστοτε ειδικό καθεστώς και την κοινοποιεί στον υποκείμενο στον φόρο
και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ανάρτησης της σχετικής βεβαίωσης στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ.

Εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο που αντιπροσωπεύεται από μεσάζοντα δεν
έχει λογαριασμό στο Taxisnet τότε η βεβαίωση κοινοποιείται στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Για τις διαγραφές/εξαιρέσεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι την έκδοση της
παρούσας και έχει ενημερωθεί σχετικά ο υποκείμενος και ο μεσάζοντας, οι
βεβαιώσεις εκδίδονται εκ των υστέρων και κοινοποιούνται κατά τα ανωτέρω.

– Είτε κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας αρχής επί της οποίας
μνημονεύονται ρητά οι λόγοι διαγραφής/εξαίρεσης, καθώς και η δυνατότητα
και η προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το π.δ.
18/1989. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον υποκείμενο
στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
(TAXISnet) της ΑΑΔΕ.

Εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο που αντιπροσωπεύεται από μεσάζοντα δεν
έχει λογαριασμό στο Taxisnet τότε η απόφαση κοινοποιείται στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

2. Ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα από τα
ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β ή 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, μπορεί να εξέλθει
οικειοθελώς ανεξαρτήτως εάν εξακολουθεί να παραδίδει αγαθά ή να παρέχει
υπηρεσίες που μπορούν να καλύπτονται από αυτά τα ειδικά καθεστώτα. Ο
υποκείμενος στον φόρο γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 15
ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που προηγείται
εκείνου από το οποίο προτίθεται να παύσει τη χρήση του καθεστώτος. Η
παύση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού
τριμήνου.

Ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς του
άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, μπορεί να εξέλθει οικειοθελώς, ανεξαρτήτως
εάν εξακολουθεί να πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο
μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του ενημερώνει την αρμόδια αρχή
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του μήνα που προηγείται εκείνου
κατά τον οποίο προτίθεται να παύσει τη χρήση του καθεστώτος. Η παύση
τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα και ο υποκείμενος
στον φόρο δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιεί το καθεστώς για εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες
που διενεργούνται από αυτήν την ημέρα και εφεξής.

Ο μεσάζων μπορεί να εξέλθει οικειοθελώς από το ειδικό καθεστώς του
άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ η παύση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη
ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η φορολογική
διοίκηση έλαβε γνώση της οικειοθελούς δήλωσης αποχώρησης του μεσάζοντα.

3. Η αρμόδια αρχή διαγράφει/εξαιρεί υποχρεωτικά τον υποκείμενο
στον φόρο από το εκάστοτε ειδικό καθεστώς εφόσον συντρέχει μια ή
περισσότερες από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παρ. 6 του
άρθρου 47β, στην παρ. 5 του άρθρου 47γ, καθώς και στις περ. α’ και γ’
της παρ. 7 του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

Ειδικότερα:

α. Υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος έχει εγγραφεί σε κάποιο από τα ειδικά
καθεστώτα και ο οποίος για διάστημα δύο ετών δεν έχει παραδώσει αγαθά ή
δεν έχει παράσχει υπηρεσίες που καλύπτονται από το συγκεκριμένο
καθεστώς σε κανένα κράτος μέλος κατανάλωσης θεωρείται ότι έχει παύσει
τις φορολογητέες δραστηριότητές του κατά την έννοια της περ. β’ της παρ.
6 του άρθρου 47β, της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 47γ, της υποπερ.
ββ’ της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ, καθώς και της υποπερ. ββ’ της
περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

β. Υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος έχει εγγραφεί σε κάποιο από τα ειδικά
καθεστώτα θεωρείται ότι συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες
που αφορούν το εκάστοτε ειδικό καθεστώς κατά την έννοια της περ. δ’ της
παρ. 6 του άρθρου 47β, της περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 47γ, της
υποπερ. δδ’ της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ, καθώς και της υποπερ.
δδ’ της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ, του Κώδικα ΦΠΑ τουλάχιστον
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. όταν, σύμφωνα με το άρθρο 60α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011,
όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει
υπενθυμίσεις προς τον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα που ενεργεί
για λογαριασμό του, για τις τρεις αμέσως προηγούμενες φορολογικές
περιόδους, και δεν έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Π.Α. για καθεμία από τις εν
λόγω φορολογικές περιόδους εντός 10 ημερών από την αποστολή της
υπενθύμισης,

ii. όταν, σύμφωνα με το άρθρο 63α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011,
όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει
υπενθυμίσεις προς τον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα που ενεργεί
για λογαριασμό του για τις τρεις αμέσως προηγούμενες φορολογικές
περιόδους και ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για
λογαριασμό του δεν έχει καταβάλει το σύνολο του ποσού του δηλωθέντος
Φ.Π.Α. για καθεμία από τις εν λόγω φορολογικές περιόδους εντός δέκα
ημερών από την αποστολή της υπενθύμισης, εκτός εάν το υπόλοιπο μη
καταβληθέν ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ για κάθε φορολογική περίοδο,

iii. όταν μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής και έναν μήνα μετά την
επακόλουθη υπενθύμιση από την αρμόδια αρχή, ο ίδιος ο υποκείμενος στον
φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του δεν έχει κοινοποιήσει με
ηλεκτρονικά μέσα τις καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 47β, στην παρ. 11 του άρθρου 47γ και στην παρ. 13 του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Η απόφαση διαγραφής/εξαίρεσης υποκείμενου στον φόρο
θεμελιώνεται σε οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών που παρέχονται από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Η
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου θεμελιώνεται ιδίως στην αξιοποίηση των
πληροφοριών που λαμβάνονται από τα λοιπά κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων
47β και 47γ του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

Η διαγραφή/εξαίρεση του υποκείμενου στον φόρο από το εκάστοτε ειδικό
καθεστώς τίθεται σε ισχύ ως εξής: α. Η διαγραφή/εξαίρεση του υποκείμενου
στον φόρο από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β ή το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ
του Κώδικα ΦΠΑ τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού
τριμήνου που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η απόφαση εξαίρεσης
αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στον υποκείμενο στον φόρο. Ωστόσο, όταν
η διαγραφή/εξαίρεση οφείλεται σε αλλαγή της έδρας της οικονομικής
δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης ή του τόπου από τον οποίο ξεκινά η
αποστολή ή η μεταφορά αγαθών, η διαγραφή/εξαίρεση ισχύει από την
ημερομηνία αυτής της αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος στον
φόρο ενημερώνει και τα δύο κράτη μέλη εγγραφής (παλαιό και νέο) το
αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω αλλαγή.

β. Η διαγραφή του υποκείμενου στον φόρο από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα που
ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η απόφαση διαγραφής αποστέλλεται με
ηλεκτρονικά μέσα στον υποκείμενο στον φόρο, εκτός από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

αα) όταν η διαγραφή οφείλεται σε αλλαγή της έδρας της οικονομικής
δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης, η διαγραφή/εξαίρεση ισχύει από
την ημερομηνία αυτής της αλλαγής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος
στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του ενημερώνει και τα
δύο κράτη μέλη εγγραφής (παλαιό και νέο) το αργότερο τη δέκατη ημέρα του
μήνα που ακολουθεί την εν λόγω αλλαγή,

ββ) όταν η διαγραφή οφείλεται σε συστηματική μη συμμόρφωσή του με τους
κανόνες του καθεστώτος η διαγραφή τίθεται σε ισχύ από την επομένη της
ημέρας κατά την οποία η απόφαση διαγραφής αποστέλλεται με ηλεκτρονικά
μέσα στον υποκείμενο στον φόρο.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση που καλύπτεται στην υποπερ. ββ’ της
περ. β’ της παραπάνω παρ. 4, ο ΑΦΜ/ ΦΠΑ που χορηγείται για τη χρήση του
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ εξακολουθεί να ισχύει για τη χρονική περίοδο που
απαιτείται για την εισαγωγή των αγαθών τα οποία παραδόθηκαν πριν από την
ημερομηνία της διαγραφής. Η χρονική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου
ορίζεται στους 2 μήνες από την ως άνω ημερομηνία.

6. Η αρμόδια αρχή διαγράφει υποχρεωτικά τον μεσάζοντα από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ εφόσον συντρέχει μια ή περισσότερες από τις περιπτώσεις
που απαριθμούνται στην περ. β’ της παρ. 7 του ιδίου άρθρου και εξαιρεί
από το καθεστώς τους υποκείμενους στον φόρο που εκπροσωπούνται από τον
εν λόγω μεσάζοντα, καθώς συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της
υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

Ως προς τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής ειδικότερα:

Μεσάζων ο οποίος έχει εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του
Κώδικα ΦΠΑ θεωρείται ότι συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες
που αφορούν το καθεστώς αυτό κατά την έννοια της υποπερ. γγ’ της περ. β’
της παρ. 7 του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ στις ακόλουθες ενδεικτικά
αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) όταν, σύμφωνα με το άρθρο 60α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011,
όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει για τον
ίδιο υποκείμενο στον φόρο και για τις τρεις αμέσως προηγούμενες
φορολογικές περιόδους υπενθυμίσεις, και ο μεσάζων δεν έχει υποβάλει την
οικεία δήλωση Φ.Π.Α., για καθεμία από τις εν λόγω φορολογικές περιόδους
εντός 10 ημερών από την αποστολή της υπενθύμισης,

β) όταν, σύμφωνα με το άρθρο 63α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011,
όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει για τον
ίδιο υποκείμενο στον φόρο και για τις τρεις αμέσως προηγούμενες
φορολογικές περιόδους υπενθυμίσεις και ο μεσάζων δεν έχει καταβάλει το
σύνολο του ποσού του δηλωθέντος Φ.Π.Α. για καθεμία από τις εν λόγω
φορολογικές περιόδους εντός δέκα ημερών από την αποστολή της
υπενθύμισης, εκτός εάν το υπόλοιπο μη καταβληθέν ποσό δεν υπερβαίνει τα
100 ευρώ για κάθε φορολογική περίοδο,

γ) όταν μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής και έναν μήνα μετά την
επακόλουθη υπενθύμιση από την αρμόδια αρχή, για έναν συγκεκριμένο
υποκείμενο στον φόρο, ο μεσάζων δεν έχει κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά
μέσα τις καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 47δ του
Κώδικα ΦΠΑ.

7. Η απόφαση διαγραφής του μεσάζοντα θεμελιώνεται σε οποιαδήποτε
διαθέσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται
από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου
θεμελιώνεται ιδίως στην αξιοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνονται από
τα λοιπά κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 47γ του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

Η διαγραφή του μεσάζοντα από το φορολογικό μητρώο τίθεται σε ισχύ από
την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η
απόφαση διαγραφής αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στον μεσάζοντα και
στους υποκείμενους στον φόρο που αντιπροσωπεύει, εκτός εάν:

α) Η διαγραφή οφείλεται σε αλλαγή της έδρας της οικονομικής του
δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης, οπότε η διαγραφή/εξαίρεση ισχύει
από την ημερομηνία αυτής της αλλαγής υπό την προϋπόθεση ότι ο μεσάζων
ενημερώνει και τα δύο κράτη μέλη εγγραφής (παλαιό και νέο) το αργότερο
τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω αλλαγή, ή

β) η διαγραφή του μεσάζοντα οφείλεται σε συστηματική μη συμμόρφωσή του
με τους κανόνες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α,
οπότε η διαγραφή τίθεται σε ισχύ από την επομένη της ημέρας κατά την
οποία η απόφαση διαγραφής αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στον
μεσάζοντα και στους υποκείμενους στον φόρο που αντιπροσωπεύει.

8. Η αρμόδια αρχή διαγράφει υποχρεωτικά τον υποκείμενο στον φόρο ή
τον μεσάζοντα όταν ενημερωθεί από άλλο κράτος μέλος ότι αυτός έχει
τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από τη χρήση όλων των ειδικών καθεστώτων,
σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58β του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021,
λόγω συστηματικής μη – συμμόρφωσής του.

9. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τον υποκείμενο
στον φόρο και τον μεσάζοντα (καθώς και τον υποκείμενο στον φόρο που
αντιπροσωπεύεται από τον μεσάζοντα) για τη διαγραφή του. Συγκεκριμένα,
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της οποίας μνημονεύονται ρητά οι λόγοι
της διαγραφής καθώς και η δυνατότητα και η προθεσμία προσβολής της με
αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το π.δ. 18/1989 και κοινοποιεί τη σχετική
απόφαση στον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο που αντιπροσωπεύεται από
μεσάζοντα δεν έχει λογαριασμό στο Taxisnet τότε η απόφαση κοινοποιείται
στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

10. Σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και
διαγραφής/εξαίρεσης υποκείμενων στον φόρο ή μεσαζόντων από τα ειδικά
καθεστώτα ή εγγραφής στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους
μέλους, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα
άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση υποκείμενου στον φόρο ή μεσάζοντα που διαγράφεται από το
ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ η αρμόδια αρχή καταχωρεί
αμελλητί τη σχετική πληροφορία στον τοπικό κόμβο του IOSS-DR.

Άρθρο 9

Λοιπές Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

1. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των μηνυμάτων με τις
πληροφορίες εξαίρεσης/διαγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων εγγραφής που
λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194
της Επιτροπής, συγκρίνοντας αυτά με μηνύματα που έχει ήδη λάβει για τον
ίδιο υποκείμενο στον φόρο ή μεσάζοντα και τα οποία βρίσκονται
αποθηκευμένα στα πληροφοριακά συστήματα υπό την ευθύνη αυτής. Στην
περίπτωση που εντοπιστούν ασυνέπειες μεταξύ των μηνυμάτων τότε η αρμόδια
αρχή επικοινωνεί αμελλητί με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους
με σκοπό την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών και την τυχόν λήψη
μέτρων σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

2. Η αρμόδια αρχή αξιοποιεί τα μηνύματα με τις πληροφορίες
εγγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων εγγραφής που λαμβάνει από άλλα
κράτη μέλη δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194
της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υποκείμενος στον φόρο ή
μεσάζων δεν έχει εγγραφεί σε κάποιο από τα αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους -μέλους όντας ήδη
εγγεγραμμένος στο οικείο ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που
προκύψει σχετικό εύρημα η αρμόδια αρχή επικοινωνεί αμελλητί με την
αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους με σκοπό την λήψη μέτρων έτσι ώστε
ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων να διαγραφεί/εξαιρεθεί από
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

3. Η αρμόδια αρχή αξιοποιεί τα μηνύματα με τις πληροφορίες
εγγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων εγγραφής που λαμβάνει από άλλα
κράτη μέλη δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021, και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194
της Επιτροπής προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο υποκείμενος στον φόρο
που είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους δεν έχει δηλώσει (α) μη-υπαρκτή
μόνιμη εγκατάσταση στη Χώρα ή/και (β) ως μη εγκατεστημένος υποκείμενος
στον φόρο, ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ μη-υπαρκτό ή ο οποίος τελεί σε αναστολή. Η
επαλήθευση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω επισκόπησης των
στοιχείων του υποκείμενου στον φόρο, όπως αυτά τηρούνται στο φορολογικό
μητρώο του εσωτερικού συστήματος. Στην περίπτωση που εντοπιστούν
ευρήματα η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος εγγραφής
καθώς και την οικεία Δ.Ο.Υ. του υποκείμενου στον φόρο.

4. Η αρμόδια αρχή προβαίνει, επίσης, σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία απαιτείται βάσει των κείμενων ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις -Καταργούμενες διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από
01.07.2021 και εφεξής, καθώς και για αιτήσεις προεγγραφής που έχουν
παραληφθεί έως και 30.06.2021.

2. Υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι έχουν εγγραφεί έως και
30.06.2021 στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ,
όπως αυτά ίσχυαν έως και 30.06.2021, μεταπίπτουν οίκοθεν στο αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς, όπως αυτό ισχύει από 01.07.2021, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια από τον υποκείμενο στον φόρο.

Ωστόσο, ο
υποκείμενος στον φόρο καλείται από την αρμόδια αρχή να δηλώσει, μέσω του
λογαριασμού του στο Taxisnet, όσα πρόσθετα στοιχεία εγγραφής απορρέουν
από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1050/2015 (Β’ 372) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ο υποκείμενος στον φόρο που διενεργεί πωλήσεις από απόσταση
και/ή τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες
υπηρεσίες (ΤΒΕ) και εγγράφεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του
Κώδικα ΦΠΑ, θεωρείται ότι άσκησε το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο
Κ-Μ κατανάλωσης, εφόσον λειτουργεί κατά τον τρόπο αυτόν, δηλαδή επιβάλει
ΦΠΑ Κ-Μ κατανάλωσης στις παραπάνω πράξεις. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης στο Μητρώο όταν αυτή καταστεί
δυνατή με την έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητή.

Η εκπρόθεσμη δήλωση στο Μητρώο επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).

Η παραπάνω δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

5. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, υποκείμενοι, που υπέβαλαν αίτηση
εγγραφής σε κάποιο ειδικό καθεστώς, δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογημένο
αίτημα στη Φορολογική Διοίκηση έως 20/9/2021, προκειμένου για τη
διαγραφή/εξαίρεση τους, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες
πράξεις.

Η φορολογική διοίκηση δύναται να διαγράφει/εξαιρεί αυτούς από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής τους.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2021.

Παράρτημα I – Στοιχεία Εγγραφής

Στήλη A
Στήλη Β
Στήλη Γ
Στήλη Δ
Στήλη Ε

Αριθμός τετραγωνιδίου
Μη ενωσιακό καθεστώς
Ενωσιακό καθεστώς
Καθεστώς εισαγωγής (στοιχεία του υποκείμενου στον φόρο)
Καθεστώς εισαγωγής (στοιχεία ταυτοποίησης του μεσάζοντα)

1

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (1)

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 1 η 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ _(2)

Ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου που χορηγείται
από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ _(3)

Αν ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από
μεσάζοντα, ο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου του εν λόγω μεσάζοντα
που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

2

Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου

Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου _(4)

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αν υπάρχει

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ

3

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

Επωνυμία της εταιρείας

4

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

5

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας _(5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας _(5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας _(5)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας _(5)

6

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, εάν αυτή δεν είναι στην Ένωση

Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας

Το κράτος μέλος στο οποίο ο
μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή, ελλείψει
έδρας οικονομικής δραστηριότητας στην Ενωση, το κράτος μέλος στο οποίο ο
μεσάζων έχει μόνιμη εγκατάσταση, όπου δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του
καθεστώτος εισαγωγής για λογαριασμό του/των υποκειμένου/-ων στον φόρο
που εκπροσωπεί

7

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μεσάζοντα

8

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο, εάν υπάρχει/-ουν

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του υποκειμένου στον φόρο

Διεύθυνση/-εις ιστοτόπου/-ων του

μεσάζοντα, εάν

υπάρχει/-ουν (προαιρετικό πεδίο)

9

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

10

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός τηλεφώνου

11

Αριθμός IBAN ή OBAN

Αριθμός IBAN

Αριθμός IBAN _(6)

Αριθμός IBAN _(7)

12

Αριθμός BIC _(8)

Αριθμός BIC _(8)

Αριθμός BIC (6) (8)

Αριθμός BIC (7)(8)

12Α

Όνομα κατόχου λογαριασμού

Ονομα κατόχου λογαριασμού

Ονομα κατόχου λογαριασμού (6)

Ονομα κατόχου λογαριασμού (7)

13.1

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν
υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορηγείται/-ούνται από
το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο υποκείμενος στον φόρο έχει
μόνιμη εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής και από το/τα
κράτος/-η μέλος/-η από το/τα οποίο/-α τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, εκτός του κράτος μέλους εγγραφής _(9)

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος _(14)

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν
υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορ ηγείται/-ούνται από
το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο υποκείμενος στον φόρο έχει
μόνιμη εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής _(9)

Ατομικός/-οί αριθμός/- οί μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν
υπάρχει, αριθμός/-οί φορολογικού μητρώου που χορηγείται/-ούνται από
το/τα κράτος/-η μέλος/-η στο/στα οποίο/-α ο μεσάζων έχει μόνιμη
εγκατάσταση εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής _(9)

14.1

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία
των μόνιμων εγκαταστάσεων και τόπων από όπου τα αγαθά αποστέλλονται ή
μεταφέρονται, σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής _(10)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία των μόνιμων εγκαταστάσεων σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής _(10)

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και εμπορική ονομασία των μόνιμων εγκαταστάσεων σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής _(10)

15.1

Αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται/-ούνται από το/τα κράτος/-η μέλος/-η σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο (11)

16.1

Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης

Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης

16.2.

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο
αποτελεί ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ _(14)

17

Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος εάν έχει ήδη χρησιμοποιήσει το καθεστώς και αιτούμενη ημερομηνία εγγραφής

Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος εάν έχει ήδη χρησιμοποιήσει το καθεστώς και αιτούμενη ημερομηνία εγγραφής

Αιτούμενη ημερομηνία εγγραφής

Αιτούμενη ημερομηνία εγγραφής

18

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του για εγγραφή στο καθεστώς

Ημερομηνία αίτησης για εγγραφή ως μεσάζοντα

19

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής

20

Ένδειξη του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι όμιλος ΦΠΑ _(14)

21

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που
χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362,
369δ ή 369ιζ της οδηγίας 2006/112/EK, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε
χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά
τα καθεστώτα

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που
χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362,
369δ ή 369ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά τα καθεστώτα

Ατομικός/-οί αριθμός/-οί μητρώου ΦΠΑ που
χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 362,
369δ ή 369 ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αν ο υποκείμενος στον φόρο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος ένα από αυτά τα καθεστώτα

Αριθμός/-οί μεσάζοντα που χορηγείται/-ούνται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

(1) Με τη μορφή: EUxxxyyyyyz, όπου: xxx
είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής,
yyyyy είναι ο 5ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος
εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(2) Με τη μορφή: IMxxxyyyyyyz, όπου: xxx
είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής·
yyyyyy είναι ο 6ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος
εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(3) Με τη μορφή: I Nxxxyyyyyyz, όπου: xxx
είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής·
yyyyyy είναι ο 6ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος
εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

(4) Υποχρεωτικό αν δεν αναφέρεται αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο τετραγωνίδιο 2α.

(5) Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει.

(6) Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο δεν εκπροσωπείται από μεσάζοντα.

(7) Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα.

(8) Ο αριθμός BIC είναι προαιρετικός.

(9) Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες
από μία μόνιμες εγκαταστάσεις ή περισσότερα του ενός κράτη μέλη από
όπου τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, χρησιμοποιείται το
τετραγωνίδιο 13.1, 13.2 κ.λπ.

(10) Στην περίπτωση που υπάρχουν
περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις και/ή τόποι από όπου τα αγαθά
αποστέλλονται ή μεταφέρονται, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 14.1,
14.2 κ.λπ.

(11) Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί
περισσότεροι του ενός αριθμοί μητρώου ΦΠΑ από το/τα κράτος/-η μέλος/-η
σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο, χρησιμοποιείται το
τετραγωνίδιο 15.1, 15.2 κ.λπ.

(14) Πρόκειται για ένα απλό τετραγωνίδιο ελέγχου με απάντηση ναι ή όχι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

V. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «One Stop Shop»

VI. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1242/3.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5338/17.11.2021):

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Ορίζουμε την αρμόδια αρχή και καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες,
είναι το Τμήμα Γ2’ Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ

1.
Οι υποκείμενοι στον φόρο που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα ή οι
μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό υποκείμενων στον φόρο που έχουν
εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το
προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

2.
Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης
δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων Taxes in Europe Database (TEDB). Ο
υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, είναι
υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ μεταβάλλοντας το
αυτόματα υπολογιζόμενο ποσό του φόρου σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
ορθό. Η επαλήθευση της ορθής συμπλήρωσης της δήλωσης διενεργείται από
τις αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης.

3. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ
υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο. Οι υποκείμενοι στον φόρο δεν
ασκούν δικαίωμα έκπτωσης με την ενιαία δήλωση ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο
υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει
παραδώσει αγαθά ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος κατανάλωσης στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού καθεστώτος κατά τη
διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου και δεν χρειάζεται να εισαγάγει
διορθώσεις όσον αφορά προηγούμενες φορολογικές περιόδους, τότε ο ίδιος ή
ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει μηδενική ενιαία
δήλωση ΦΠΑ.

4. Η φορολογική περίοδος είναι (α) ημερολογιακό τρίμηνο για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και (β) ημερολογιακός μήνας για το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

5.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου
πραγματοποιηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους
μέλους ή αντιστρόφως διαγραφή/εξαίρεση από αντίστοιχο ειδικό καθεστώς
άλλου κράτους μέλους και εγγραφή σε κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47γ και 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ, τότε ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί
για λογαριασμό του υποβάλλει, για το οικείο χρονικό διάστημα, ενιαία
δήλωση ΦΠΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος μέλος εγγραφής.
 
6.
Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής OSS στο
TAXISnet μέχρι και το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση. Η ίδια προθεσμία
ισχύει και για την καταβολή του φόρου. Σε περίπτωση που η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η
υποβολή της και η καταβολή του φόρου δεν παρατείνεται για την επόμενη
εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.

7.
Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και αναγράφονται τα ακριβή
ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.

Άρθρο 4
Διορθώσεις που αφορούν σε υποβληθείσες ενιαίες δηλώσεις ΦΠΑ

1.
Οποιαδήποτε διόρθωση, είτε θετική είτε αρνητική, στα αριθμητικά
στοιχεία υποβληθείσας ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η οποία αφορά σε φορολογικές
περιόδους, αρχής γενομένης από την 01/07/2021, γίνεται μόνο μέσω
διορθώσεων που περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση.

2. Οι
διορθώσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών ετών από την
καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή της ενιαίας
δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου (αρχικής δήλωσης). Μετά την
πάροδο των τριών ετών οι διορθώσεις δεν υποβάλλονται στην Ελλάδα ως
κράτος μέλος εγγραφής, αλλά απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης,
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.

Άρθρο 5
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος εγγραφής

1.
Με την οριστικοποίηση της υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η αρμόδια
αρχή του άρθρου 2 χορηγεί αυτόματα μοναδικό αριθμό αναφοράς (καταχώρισης
δήλωσης) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής και κωδικό πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) για τη συγκεκριμένη δήλωση.

2.
Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις
πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
πέντε ετών από τη λήξη του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η
υποβολή αυτής.

3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα
στο κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης
ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος αυτό, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από
το τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε τη δήλωση. Επίσης,
εντός της ίδιας προθεσμίας, στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47γ
του Κώδικα ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο κάθε κράτος μέλος από το
οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά ή/και στο οποίο βρίσκονται
μόνιμες εγκαταστάσεις από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες που υπάγονται
στο καθεστώς, τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το
κράτος μέλος αυτό.

4. Οι πληροφορίες της μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ
αποθηκεύονται τοπικά στα πληροφοριακά συστήματα της αρμόδιας αρχής και
δεν αποστέλλονται στα άλλα κράτη μέλη.

5. Σε περίπτωση μη
υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ η αρμόδια αρχή υπενθυμίζει, με
ηλεκτρονικά μέσα στους υποκείμενους στον φόρο και τους μεσάζοντες που
ενεργούν για λογαριασμό τους την υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η
αρμόδια αρχή αποστέλλει την υπενθύμιση τη δέκατη ημέρα μετά την ημέρα
κατά την οποία θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η δήλωση και ενημερώνει την
ίδια μέρα με ηλεκτρονικά μέσα τα άλλα κράτη μέλη ότι εκδόθηκε
υπενθύμιση.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις-Τελική δήλωση ΦΠΑ

1.
Κατόπιν της υπενθύμισης της παρ. 5 του άρθρου 5, για τυχόν επακόλουθες
υπενθυμίσεις και ενέργειες, αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη
του ΦΠΑ αρμόδιο είναι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανάλωσης. Παρά
τις υπενθυμίσεις που εκδόθηκαν και των ενεργειών που έγιναν από το
κράτος μέλος κατανάλωσης, ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που
ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει την ενιαία δήλωση ΦΠΑ στην Ελλάδα,
εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, εντός τριών ετών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που παρέλθει το
χρονικό διάστημα των τριών ετών υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ απευθείας στο
κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν
στο κράτος μέλος αυτό.

2. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που
ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με
τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων
καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το
κράτος μέλος εγγραφής, κατά τον χρόνο παύσης, εξαίρεσης ή αλλαγής στις
περιπτώσεις που: (α) παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα,
(β) εξαιρείται από κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα και (γ) εγγράφεται στο
αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

3. Ο μεσάζων
υποβάλλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν
καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντίστοιχες
πληρωμές για λογαριασμό όλων των υποκείμενων στον φόρο που
αντιπροσωπεύει, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος
εγγραφής, κατά το χρόνο διαγραφής ή αλλαγής στις περιπτώσεις που: (α)
διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο και (β) εγγράφεται στο αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 7
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης

1. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α
του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και τις πληροφορίες των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που
λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον αφορούν την Ελλάδα ως
κράτος μέλος κατανάλωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από
τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή
της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος
εγγραφής.

2. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των
πληροφοριών της παρ. 1 και σε περίπτωση εντοπισμού προδήλων σφαλμάτων
ή/και ανακριβειών, επικοινωνεί απευθείας με τον υποκείμενο στον φόρο ή
τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του και του υποδεικνύει να
καταχωρήσει διορθώσεις που αφορούν την οικεία φορολογική περίοδο σε
επόμενη ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβλητέα στο κράτος μέλος εγγραφής.

3.
Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις
πληροφορίες ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη
εγγραφής, εφόσον αφορούν παραδόσεις αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από την Ελλάδα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από μόνιμη
εγκατάσταση που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η
προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους
στο κράτος μέλος εγγραφής.

4. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε
επαληθεύσεις των πληροφοριών της παρ. 3 ως προς το ότι τα στοιχεία των
ως άνω μόνιμων εγκαταστάσεων από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεων από τις οποίες αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, αφορούν
σε πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των προσώπων αυτών είναι
υπαρκτός και δεν τελεί σε αναστολή. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια
αρχή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος εγγραφής καθώς και, εάν
συντρέχει περίπτωση, την οικεία Δ.Ο.Υ. του υποκείμενου στον φόρο.

5. Εάν δεν υποβληθεί ή εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής ενιαία δήλωση ΦΠΑ, ή ενιαία δήλωση ΦΠΑ με θετικές διορθώσεις, του άρθρου 47α
του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης διάταξης που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος
εγγραφής, από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα, τότε οποιαδήποτε
πρόστιμα, τόκοι ή άλλες χρεώσεις υπολογίζονται από τα κράτη μέλη
κατανάλωσης. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

6. Μετά την πάροδο τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α
του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ υποβλητέας σε άλλο
κράτος μέλος εγγραφής, ο υποκείμενος στον φόρο προβαίνει σε δήλωση
φορολογητέας ύλης ή αρνητικών διορθώσεων υποβάλλοντας δήλωση ΦΠΑ στο
κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν
στο κράτος μέλος αυτό. Για κάθε μια φορολογική περίοδο υποβάλλεται
χωριστό έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανεξαρτήτως του περιεχομένου του (αρχική
δήλωση ή διόρθωση).

7. Η αρμόδια αρχή, όποτε το κρίνει
απαραίτητο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση στις ανάλογες του άρθρου 8 λογιστικές καταχωρίσεις
των υποκείμενων στον φόρο ή μεσαζόντων που έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα
ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 8
Λογιστικές καταχωρίσεις

1.
Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του για
τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ, καταχωρίζει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο
63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011, σε ιδιαίτερο
αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
καταχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καθίστανται άμεσα
διαθέσιμες ηλεκτρονικά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF-T ή οποιοδήποτε
άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του υποκείμενου στον φόρο και της
αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέλους κατανάλωσης, σε περίπτωση
διασταυρώσεων ή ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες ως
παραστατικά λιανικών συναλλαγών διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020
(Β΄ 2470) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., στην ψηφιακή πλατφόρμα my-DATA, για την ενημέρωση αυτής,
καθώς και για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων για σκοπούς
στόχευσης, διασταυρώσεων και διενέργειας ελέγχων.

2. Τα λογιστικά
αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται για περίοδο δέκα ετών η οποία
άρχεται από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η
εκάστοτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων
έχει παύσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.07.2021 και εφεξής.

2. Για φορολογικές περιόδους οι οποίες λήγουν έως και τις 30/06/2021 και αφορούν στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτά ίσχυαν έως και την ως άνω ημερομηνία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1077/2015 (Β’ 688) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του Εκτελεστικού Κανονισμού (EE) 2020/194 της Επιτροπής

Δηλώσεις ΦΠΑ
 

Μέρος 1: Γενικές πληροφορίες

Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

Στήλη Δ

Αριθμός τετραγωνιδίου

Μη ενωσιακό καθεστώς

Ενωσιακό καθεστώς

Καθεστώς εισαγωγής

Μοναδικός αριθμός αναφοράς (1):

1

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος
εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

 

 

Αν ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα, ο
αριθμός φορολογικού μητρώου του εν λόγω μεσάζοντα που χορηγείται σύμφωνα
με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

2

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (3)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4)

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (5)

3

Νόμισμα

Νόμισμα

Νόμισμα

Μέρος 2: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ (6)

 

 

2α) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το κράτος μέλος εγγραφής και τη/τις μόνιμη/-ες εγκατάσταση-εις εκτός της Ένωσης
2β) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από το κράτος μέλος
εγγραφής (7)

 

4.1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

5.1

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

6.1

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

7.1

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

8.1

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

9.1

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστής (8)

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

10.1

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)

11.1

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν
στο μέρος 2α και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2β

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ

 

 

2γ) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από μόνιμες εγκαταστάσεις σε κράτη μέλη εκτός του κρότους μέλους εγγραφής
(9)

 

 

 

2δ) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εγγραφής
(10) (11)

 

12.1

 

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

 

13.1

 

Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

 

14.1

 

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)

 

15.1

 

Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός φορολογικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας:
– της μόνιμης εγκατάστασης από την οποία πραγματοποιούνται παροχές υπηρεσιών- ή
– της εγκατάστασης από την οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά.
Όταν οι παραδόσεις αγαθών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
και ο υποκείμενος στον φόρο δεν διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ ή αριθμό
φορολογικού μητρώου στο κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα αγαθά, πρέπει ακόμη να παρέχεται ο κωδικός χώρας του εν
λόγω κράτους μέλους.

 

16.1

 

Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)

 

17.1

 

Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)

 

18.1

 

Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)

 

19.1

 

Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστής (8)

 

20.1

 

Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν
στο μέρος 2γ και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2δ

 

 

 

2ε) Γενικό σύνολο για τις παροχές και παραδόσεις από το κράτος
μέλος εγγραφής, τις παραδόσεις αγαθών από άλλο κράτος μέλος και τις
παροχές υπηρεσιών από όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται
εκτός του κράτους μέλους εγγραφής

 

21.1

 

Σύνολο καταβλητέου ποσού ΦΠΑ (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 … + τετραγωνίδιο 20.1 + τετραγωνίδιο 20.2 …)

 

Μέρος 3: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης νια το οποίο πραγματοποιείται διόρθωση ΦΠΑ

22.1.

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (2)

Φορολογική περίοδος (3)

23.1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης

24.1

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)

Μέρος 4: Υπόλοιπο οφειλόμενου ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης

25.1.

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων
προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο
11.2 … + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …) (12)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων
προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος (τετραγωνίδιο 21.1 + τετραγωνίδιο
21.2 … + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …)
(12)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων
προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος (μέλος τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο
11.2 … + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. …)
(12)

Μέρος 5: Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη κατανάλωσης

26

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2….)
(13)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2….)
(13)

Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2…..)
(13)

_________________________
(1) Ο μοναδικός αριθμός αναφοράς όπως έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος
εγγραφής αποτελείται από τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους εγγραφής / αριθμό
ΦΠΑ / περίοδο – δηλαδή CZ/xxxxxxxxx/Q1.yyyy (ή /M01.yyyy για το καθεστώς
εισαγωγής) + προσθήκη χρονοσφραγίδας. Ο αριθμός χορηγείται από το κράτος μέλος
εγγραφής πριν από τη διαβίβαση της δήλωσης στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
(2) Αναφέρεται στα ημερολογιακά τρίμηνα: Ql.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy – Q4.yyyy.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να διορθωθούν
στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.
(3) Αναφέρεται στους ημερολογιακούς μήνες: M01.yyyy – M02.yyyy – M03.yyyy –
κ.λπ. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να
διορθωθούν στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.
(4) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει
περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για το ίδιο τρίμηνο. Αναφέρεται στις
ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.
(5) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο / ο μεσάζων
υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για τον ίδιο μήνα. Αναφέρεται στις
ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy.
(6) Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατανάλωσης.
(7) Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική
διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην
περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο
κράτος μέλος εγγραφής.
(8) Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι από έναν κανονικοί συντελεστές
κατά την περίοδο της δήλωσης, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 5.1.2, 7.1.2,
8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 κ.λπ. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι
από έναν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 6.1.2,
9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 κ.λπ.
(9) Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις,
χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.
(10) Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη εκτός του
κράτους μέλους εγγραφής από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά,
χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.
(11) Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική
διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην
περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο
ίδιο κράτος μέλος.
(12) Το ποσό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό.
(13) Δεν είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη αρνητικά ποσά στα τετραγωνίδια 25.1,
25.2 κ.λπ.».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► Άρθρα 47β και 47γ ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Ε.2133/30.6.2021 «Τελωνειακές
διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης
αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ)
που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων(e-commerce) από
1/7/2021» – Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης»

Α.1212/8.9.2021 «Ορισμός
αρμόδιας αρχής και ρύθμιση διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής,
διαγραφής/εξαίρεσης προσώπων, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των
άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248)»

Α.1242/3.11.2021
«Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής
της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων
όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος
εγκατάστασης»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button