Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Ιουνίου

Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Ιουνίου.

Με την Υ.Α. με αρ. 40331/Δ1.13521/2019
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και
Ο.Α.Ε.Δ.» (ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019), που εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής
διάταξης του άρθ. 33 του ν.1836/1989 (μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 214
του ν.4635/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και με την Υ.Α. 54286/Δ1.17642/21-11-2019
(ΦΕΚ Β’ 4293/27-11-2019) και ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίστηκαν τα ακόλουθα:

«[…] Άρθρο 2

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν
εργαζομένους […]

[…]2.10 Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ:
Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου.

2.11 Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου. […]

[…] Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής εντύπων
[…]

[…] 4.24 Ι. Υπόχρεος για
την υποβολή του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως
ισχύει, είναι υπόχρεο: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την
υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των
εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ii της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019
υπουργικής απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων της ακόλουθης περ. ΙΙ.

ΙΙ. Οι υπόχρεοι τήρησης του
«Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών
και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία
και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία
ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων
ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είναι υπόχρεοι για την
υποβολή του Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για το απασχολούμενο μηνιαίως
προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής
απόφασης.

III. Για τους υπόχρεους των
ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ δεν απαιτείται η υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας
Προσωπικού.

IV. Το έντυπο Ε12 –
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ
Εργάνη. Ο υπόχρεος ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση
τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής
του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος,
αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και
αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή
ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη
αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς. […]

[…] Άρθρο 5

Προθεσμίες […]

[…] 5.23 Ι. Το έντυπο Ε12
– e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης I της παρ. 24 του
άρθρου 4 της παρούσας, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης
απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας
ημέρας, η υποβολή δύναται να γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ για το χρονικό διάστημα
απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε
κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού, όπως
ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019
υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση αλλαγών ή
τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, το έντυπο Ε12 –
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται τροποποιημένο ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το
αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε
περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό,
αναγράφοντας στο πεδίο των παρατηρήσεων τον λόγο της αλλαγής ή της
τροποποίησης, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ.
51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.

ΙΙ. Το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης II της παρ. 24 του
άρθρου 4 της παρούσας για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την
τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2β
του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης. […]

[…] Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις –
Εξαιρέσεις […]

[…] 14.9 Αντίγραφο του
Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση
οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την
30.11.2019, υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην
αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2.12.2019.

14.10 Α. Οι υπόχρεοι της
περίπτωσης Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας, για απασχόληση στην
εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως
και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό:

αα) υποβάλλουν το έντυπο
Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά

ββ) τηρούν το/ τα έντυπο/α
αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της
μεταβατικής περιόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
έως και 14.2.2020.

Β. Η διαδικασία υποβολής
διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

αα) από 1.2.2020 από τους
υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην περ. Ι της παρ. 23 του άρθρου 5 της παρούσας, για απασχόληση
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που παρέχεται
από την ημερομηνία αυτή και μετά,

ββ) μέχρι και την τελευταία
ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. ΙΙ της παρ. 23 του άρθρου 5
της παρούσας, από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1.2.2020 και μετά,

γγ) κατ’ εξαίρεση έως την 29.2.2020
από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 – e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για
απασχόληση που παρέχεται από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος).
[…]».

 

Οδηγίες συμπλήρωσης:

Στις «Οδηγίες
συμπλήρωσης εντύπου Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης στα οικοδομοτεχνικά έργα
»
που δημοσιεύθηκαν στις 19.12.2019, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:

 ««1. ΓΕΝΙΚΑ

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αντλεί από το
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ το σύνολο των δεδομένων του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων. Κατά την
απογραφή στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κάθε έργο χαρακτηρίζεται ως Ιδιωτικό Οικοδομικό, Δημόσιο
Οικοδομοτεχνικό ή Ιδιωτικό Τεχνικό.

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 υποβάλλουν:

i) το «Ε12-e-0IΚ0Δ0ΜΩ:
Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Δημόσιων Οικοδομοτεχνικών και Ιδιωτικών
Τεχνικών έργων, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου
προσωπικού και

ii) το «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, για το
απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου
μήνα της απασχόλησης.

2. ΟΡΟΙ

Επεξηγούνται ακολούθως οι όροι
που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος:

– Ε12-Αναγγελία: Έντυπο
«Ε12-e-OIΚOΔOΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης
οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

– Ε12-Απογραφικό: Έντυπο «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση
οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

– ΑΜΟΕ: Ο Αριθμός Μητρώου
Οικοδομοτεχνικού Έργου είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο κατά το στάδιο της απογραφής του στο ειδικό
μητρώο οικοδομοτεχικών έργων.

– Χρήστες ΑΜΟΕ και κωδικοί
ΑΜΟΕ:

Στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ υπόχρεος
υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για οικοδομοτεχνικά έργα είναι ο
«Κύριος» (Ιδιοκτήτης) του έργου σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας και ο «Εργολάβος»
ολόκληρου του έργου στις λοιπές περιπτώσεις (μη αυτεπιστασία). Στον «Κύριο» ή
«Εργολάβο» (χρήστες ΑΜΟΕ) αποδίδονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κωδικοί πρόσβασης (κωδικοί
ΑΜΟΕ) για κάθε έργο, μέσω των οποίων υποβάλλουν την ΑΠΔ για οικοδομοτεχνικά
έργα.

Με τους ίδιους κωδικούς
πρόσβασης οι χρήστες ΑΜΟΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή Ε12,
επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ» στην οθόνη
εισόδου. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι χρήστες ΑΜΟΕ μπορούν να υποβάλλουν μόνο έντυπα Ε12
και κανένα άλλο είδος εντύπου.

– ΑΜΕ: Ο Αριθμός Μητρώου
Εργοδότη είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για κάθε
εργοδότη κατά το στάδιο της απογραφής του στο μητρώο κοινών επιχειρήσεων.

– Χρήστες ΑΜΕ, κωδικοί ΑΜΕ,
χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» και κωδικοί «ΕΡΓΑΝΗ»:

Οι απογεγραμμένοι στο μητρώο
κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ εργοδότες (χρήστες ΑΜΕ) εισέρχονται στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ με τους ισχύοντες κωδικούς πρόσβασης του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ (κωδικοί ΑΜΕ). Στις
περιπτώσεις που οι χρήστες ΑΜΕ δημιουργούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ χρήστες
“ΕΡΓΑΝΗ” (έως 10 ανά παράρτημα εργοδότη) με περιορισμένα δικαιώματα,
τότε αυτοί έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς που τους έχει αποδώσει ο χρήστης ΑΜΕ
( κωδικοί “ΕΡΓΑΝΗ”) επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς “ΕΡΓΑΝΗ”»
στην οθόνη εισόδου. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελούν
υποκατηγορία των χρηστών ΑΜΕ και οι ενέργειές τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποδίδονται
στον εργοδότη κάτοχο του εκάστοτε ΑΜΕ.

– Χρήστες ΓΓΠΣ και κωδικοί
ΓΓΠΣ:

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπων
Ε12, οι οποίοι δεν είναι απογεγραμμένοι σε κανένα από τα μητρώα κοινών
επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
με κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (χρήστες ΓΓΠΣ)
επιλέγοντας “Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ” στην
οθόνη εισόδου.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΠΡOΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε12

Οι χρήστες ΑΜΟΕ («Κύριοι» ή
«Εργολάβοι» του έργου) εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχωρώντας τους κωδικούς
ΑΜΟΕ του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για
Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ».

Οι χρήστες ΑΜΕ εισέρχονται
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς ΑΜΕ, ενώ οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» έχουν πρόσβαση
εισάγοντας τους κωδικούς “ΕΡΓΑΝΗ” στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας
«Σύνδεση με κωδικούς “ΕΡΓΑΝΗ”».

Οι χρήστες ΓΓΠΣ εισέρχονται
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας “Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της
ΓΓΠΣ” στην οθόνη εισόδου και ακολουθώντας την σχετική διαδικασία. Οι
χρήστες ΑΜΟΕ δεν μπορούν να υποβάλλουν έντυπο Ε12 αν δεν καταχωρήσουν πρώτα την
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας τους από το μενού [ΜΗΤΡΩΑ] – [Στοιχεία
Εργοδότη] – [E-mail Επικοινωνίας].

Για να μπορεί να υποβάλλει
έντυπο Ε12 ένας χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ πρέπει αρχικά ο χρήστης ΑΜΟΕ να τον έχει
δηλώσει στην «κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων» του έργου από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΠΕ] – [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων].
Ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ πρέπει να δηλώσει με τη σειρά του από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΠΕ] – [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων]
τη συμφωνία που έχει ο ίδιος με εργολάβο/υπεργολάβο στο συγκεκριμένο έργο.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή
«Εργολάβος» του έργου) είναι ο μόνος χρήστης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που έχει πρόσβαση
στα στοιχεία του οικοδομοτεχνικού έργου μέσω των μενού [Μητρώα] – [Στοιχεία
Εργοδότη] και [Μητρώα] – [Στοιχεία Παραρτημάτων]. Τα πεδία με αστερίσκο (*)
είναι στοιχεία του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και δεν μπορούν
να τροποποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τα υπόλοιπα πεδία
(Δραστηριότητα Παραρτήματος, Υπηρεσία ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ, Καλλικράτης κ.α.) δύναται να
τροποποιούνται είτε από την οθόνη [Στοιχεία Παραρτημάτων], είτε κατά τη
διάρκεια υποβολής εντύπων Ε12 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων.

Από τα μενού [Μητρώα] –
[Στοιχεία Εργοδότη] και [Μητρώα] – [Στοιχεία Παραρτημάτων] Οι χρήστες ΑΜΕ έχουν
πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ, ενώ οι
χρήστες ΓΓΠΣ στα στοιχεία τους που είναι καταχωρημένα στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΥ

Όταν ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12 για ένα έργο και δεν έχει απογραφεί
στο μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων για το συγκεκριμένο έργο ως χρήστης ΑΜΟΕ
(«Κύριος» ή «Εργολάβος»), τότε πρέπει να δηλωθεί ως Εργολάβος/Υπεργολάβος στο
έργο, τόσο από τον χρήστη ΑΜΟΕ, όσο και από τον ίδιο.

Δήλωση Εργολάβων /
Υπεργολάβων από χρήστη ΑΜΟΕ

Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] –
[Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων] ο
χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») δηλώνει μόνο τους Εργολάβους /
Υπεργολάβους που δραστηριοποιούνται στο έργο και είναι υπόχρεοι υποβολής
εντύπου Ε12 ανεξάρτητα με το αν έχει συμφωνία μαζί τους ή όχι.

Στην οθόνη καταχώρησης ο
χρήστης ΑΜΟΕ:

i) δηλώνει το [Παράρτημα],

ii) ως [Είδος Κατάστασης]
επιλέγει «Συμφωνητικό»,

iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ
Εργολάβου/Υπεργολάβου] που δραστηριοποιείται στο έργο και είναι υπόχρεος
υποβολής εντύπου Ε12 και

iv) εισάγει την ημερομηνία
κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο ο συγκεκριμένος
Εργολάβος / Υπεργολάβος. Από το μενού [Εντυπα ΣΕΠΕ] – [Απασχόληση σε
Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων] και μετά από εισαγωγή
κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται η κατάσταση των εργολάβων / υπεργολάβων στο
έργο, που είναι υπόχρεοι υποβολής Ε12.

Δίνεται η δυνατότητα στις
περιπτώσεις στις οποίες ένας Εργολάβος/Υπεργολάβος έχει αποχωρήσει από το έργο,
με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος
Εργολάβος/Υπεργολάβος και να απενεργοποιείται από το κουμπί [Απενεργοποίηση].
Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων από χρήστη ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ

Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] –
[Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων] ο
χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ δηλώνει τους Εργολάβους / Υπεργολάβους, με τους οποίους έχει
συμφωνία σε κάθε έργο, όπου ο ίδιος είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12.

Για παράδειγμα σε περίπτωση
που ένας υπόχρεος υποβολής Ε12 χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία και του έχει
ανατεθεί εργασία σε ένα έργο, τότε πρέπει να δηλώσει τη συμφωνία αυτή για να
έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει Ε12.

Η δήλωση της ανωτέρω
συμφωνίας θα γίνει αποδεκτή από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον ο ίδιος ο χρήστης ΑΜΕ ή
ΓΓΠΣ είναι δηλωμένος από τον χρήστη ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») στην
κατάσταση εργολάβων / υπεργολάβων του έργου.

Στην οθόνη καταχώρησης ο
χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ:

i) δηλώνει το [Παράρτημα],

ii) ως [Είδος Κατάστασης]
επιλέγει «Συμφωνητικό»,

iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ
Εργολάβου/Υπεργολάβου] που με τον οποίο έχει συμφωνία στο έργο,

iv) δηλώνει το ΑΜΟΕ του έργου
και

v) εισάγει την ημερομηνία
έναρξης της προαναφερθείσας συμφωνίας.

Από το μενού [Έντυπα ΣΕΠΕ] –
[Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] – [Κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων] και
μετά από εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται κατάσταση εργολάβων /
υπεργολάβων, με τους οποίους ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία ανά έργο.

Δίνεται η δυνατότητα στις
περιπτώσεις στις οποίες η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έχει λήξει,
με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται η συγκεκριμένη συμφωνία και να
απενεργοποιείται από το κουμπί [Απενεργοποίηση]. […]».

 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εντύπου Ε12:

Με το από
18.12.2019 έγγραφο υπ. Εργασίας με αρ. 59545/261/2019, έγινε
γνωστό πως, από την Τετάρτη 18.12.2019, τέθηκε σε
παραγωγική λειτουργία το νέο έντυπο Ε12 για υποβολή αναγγελιών απασχόλησης σε
οικοδομοτεχνικά έργα. Οι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται στο παραγωγικό
περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέσω της ιστοσελίδας https://eservices.yeka.gr και να
πραγματοποιούν υποβολές του νέου εντύπου Ε12.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:
Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και
Ο.Α.Ε.Δ.»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button