Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουνίου

Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63
ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα
καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και
δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (περιόδου Ιουνίου).
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1036/2015:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής και τρόπος υποβολής τους
Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής, με τα οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013,
αναφορικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές
πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων έχουν ως τα
συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α΄ και Β΄
της παρούσας, αντίστοιχα.
Τα πιο πάνω έντυπα
υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος
δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση.
Τα
έντυπα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1)
παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο, αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον
υπόχρεο και επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης.
Σε
περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων, επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.
Τα
ίδια ως άνω έντυπα χρησιμοποιούνται και για την επιστροφή του ποσού
φόρου σε περίπτωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, λόγω μη κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής ή μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63.
Στην περίπτωση αυτή το έντυπο υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση στην Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος. Ο φόρος
επιστρέφεται, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου του εισοδήματος από
μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον
σχετικό πίνακα του πιο πάνω εντύπου.
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής των εντύπων εφαρμογής
1. Τα έντυπα εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα
ενδοομιλικά μερίσματα (Παράρτημα Α΄), καθώς και στους τόκους και
δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Παράρτημα
Β΄) συνυποβάλλονται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου που ορίζεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8 Β΄/08.01.2014).
Σε περίπτωση μη διενέργειας παρακράτησης φόρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013,
η εγγύηση κατατίθεται χειρόγραφα από τον υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου
στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δημόσια οικονομική
υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), μέχρι το χρόνο υποβολής του πιο πάνω εντύπου, στον
αντίστοιχο πίνακα του οποίου συμπληρώνονται τα σχετικά με την εγγυητική
επιστολή στοιχεία.
2. Ειδικά για όσες πληρωμές
έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έκδοση
της παρούσας, τα έντυπα εφαρμογής για το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013 (Παραρτήματα Α΄ και Β΄) υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 χωρίς κυρώσεις.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημείωση Taxheaven:
Με τη δημοσίευση της απόφασης Α.1100/2019 (ΦΕΚ Β’ 951/20-03-2019), καταργήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 2 της πρώτης απόφασης:
«Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι
το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των
σχετικών εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του
βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4174/2013».
Κατ’
επέκταση, η υποβολή του εν λόγω εντύπου εφαρμογής του άρθ. 63 του
ν.4172/2013 για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα
ενδοομιλικά
μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που
καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, υποβάλλεται από τους
υπόχρεους μέχρι
την ίδια, ως άνω, ημερομηνία (μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
καταβολή ή την πίστωση των ποσών των
σχετικών εισοδημάτων).
Έντυπα:
α) Έντυπο εφαρμογής του άρθ. 63 του ν.4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα (Παράρτημα Α) και
β) Έντυπο εφαρμογής του άρθ. 63 του ν.4172/2013 για τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Παράρτημα Β)
Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα από εδώ.
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
Άρθρο 63 ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ 1036/2015 «Καθορισμός
εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με
την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών»Α.1100/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου
υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του
παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button