Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ι. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του ν.2874/2000:

1.
Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως
μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15
Νοεμβρίου καταθέτει, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του
Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την
επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο
οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των
απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών.

Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ.
Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α.,
τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον
αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους στην επιχείρηση.
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
ΣΤ.
Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές, κάθε  εργοδότης υποχρεούται
να καταθέτει μια φορά τον χρόνο πίνακα προσωπικού καταγράφοντας το
σύνολο του προσωπικού, με τα πλήρη στοιχεία εκάστου όπως αυτά
αναφέρονται, Α έως ΣΤ, στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000,
που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση του κατά την
ώρα υποβολής.

ΙΙ. Στην Υ.Α. με αριθμ. 40331/Δ1.13521/20.9.2019 «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)», μεταξύ άλλων, ορίζονται:

Κάθε εργοδότης,
συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της
Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος
απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 13 της
ίδιας απόφασης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
[ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθ. 2 εντύπων (Ε3, Ε4,
Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11 και Ε12), σύμφωνα με την οριζόμενη στην
ίδια απόφαση διαδικασία.

Για την ολοκλήρωση της
υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό
πεδίο) ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για
ειδικότητες συναφείς με: α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, γ)
εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας
μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, δ)
χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβητών και ε) εκτέλεση τεχνικού έργου
και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και
οξυγονοκόλλησης.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε4 ο
χρήστης συμπληρώνει προαιρετικά το έντυπο έρευνας ανίχνευσης αναγκών
των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες.

Το έντυπο Ε4 υποβάλλεται μία φορά ετησίως κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:


ν.2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»

► Υ.Α. με αριθμ. 40331/Δ1.13521/20.9.2019 «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button